Kadernota 2020

Voor u ligt een kadernota, opgesteld in een bijzondere tijd. Al jaren houden we in onze risicoparagraaf rekening met een ramp of crisis die zich kan voordoen. Onze gedachten daarbij waren een neergestort vliegtuig, een grote brand of een terroristische aanslag. Een wereldwijd virus, dat onze hele samenleving eerst stillegt en vervolgens verandert, hadden wij niet voor ogen. Toch zitten wij daar nu middenin.
Dit brengt onzekerheid en vragen met zich mee. Wat doet dit met eenieder persoonlijk? Wat betekent een 1,5 meter samenleving? Hoe lang duurt deze? Welke gevolgen heeft dit op de langere termijn voor onze samenleving? Voor welke financiële uitdagingen komen we te staan? Vragen waarop we nog geen antwoord kunnen geven.
Toch leggen wij uw raad nu een kadernota voor als voorbereiding op de meerjarenbegroting 2021-2024. Wij vragen uw raad om met alle onzekerheden die er zijn, toch te anticiperen op de ontwikkelingen, een richting aan te geven voor de begroting en keuzes te maken in bezuinigingsvoorstellen die we u nu voorleggen.
Gelukkig zien we ook dat veel processen en werkzaamheden gewoon doorgang vinden, soms in wat aangepaste vorm. Dat geldt ook voor de speerpunten die wij bij de herstart van dit college in 2019 hebben benoemd: Breugel Bruist, Centrum Son, burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing en duurzaamheid. Zie inleiding voor de toelichting.