Inleiding

Ambities laatste volledige collegejaar 2021

Breugel Bruist

De verbouwing van de welzijnsaccommodatie de Boerderij start in 2020 en wordt afgerond in 2021. Het betreffen voornamelijk aanpassingen in veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid.
De planvorming rondom de sportzaal de Bongerd is inmiddels gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken en gesprekken wordt uiterlijk in 2021 een start gemaakt met verbouw of nieuwbouw.
Eind 2019 heeft uw raad een voorkeur uitgesproken voor de vestiging van de twee basisscholen De Regenboog en Krommen Hoek op de locatie van de huidige Krommen Hoek. In het kader van de aanvragen huisvesting onderwijs 2021 heeft het schoolbestuur een aanvraag ingediend voor nieuwbouw van deze twee scholen op de locatie van de Krommen Hoek. Deze aanvraag hebben we momenteel in behandeling. Wij streven erna om zo spoedig mogelijk beide scholen, als één school, op één locatie, te huisvesten.
Voor de planvorming op de vrijgekomen locatie(s) zijn we nog afhankelijk van diverse ontwikkelingen.

Centrum Son

Wij verwachten begin 2021 de oplevering van deel twee van de verbouwing van ons gemeentehuis. Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het omvormen van de kerk naar een dorpshuis. Het jaar 2021 zal volledig in het teken staan van de realisatie van dit dorpshuis, met een verwachte oplevering begin 2022. Dit is uiteraard nog wel afhankelijk van een positief raadsbesluit in augustus 2020.

Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing

In deze tijd krijgt dit thema een andere lading en invulling. De digitalisering komt in een stroomversnelling door de Coronamaatregelen. We vergaderen digitaal en zenden dit ook live uit. We versnellen de digitalisering van onze dienstverlening, zodat inwoners steeds meer vanuit huis kunnen regelen en kunnen volgen. Ook denken we na over hoe we onze inwoners op een veilige, veelal digitale manier kunnen blijven betrekken bij plannen, projecten en beleid.
Vanuit de gedachte om beter en flexibeler in te kunnen spelen op de behoeften van de samenleving maken we als organisatie ook een grote verandering door. We verlaten de oude structuur van afdelingen en managers en maken de beweging naar zelforganisatie. De negen nieuw gevormde teams in de organisatie krijgen dit jaar, maar ook nog in 2021, trainingen en tools op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het structureren van zelforganiserende teams. Tegelijkertijd digitaliseren we onze werkprocessen met de invoering van zaakgericht werken.

Duurzaamheid

De duurzaamheidscampagne “Wat we doen is groen!” is het duurzaamheidsspeerpunt van 2021. De uitvoering van de klimaatopgave pakken we samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven op en vinden het onze taak als overheid om ze hiermee te helpen. Dit geldt vooral voor maatregelen op het gebied van de energietransitie, afval en klimaatadaptaties, waaronder het afkoppelen van hemelwater. In 2021 wordt een geactualiseerde beleidsnota Duurzaamheid vastgesteld. We stellen een zelfstandig raamwerk op dat geïntegreerd kan worden in de omgevingsvisie. De beleidsnota stellen we zo op, dat de doelstellingen en uitvoeringsaspecten kunnen meebewegen met de kadernota en klimaatbegroting. Vooral de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van klimaat en circulaire economie werken door in alle programma’s. Per programma vullen we deze in.

Corona

Twee ‘winstwaarschuwingen’ zijn op zijn plaats.

Als eerste voor de middelen die gemeenten van het Rijk krijgen. Enerzijds heeft de minister aangegeven dat de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis niet meetellen met de trap-op trap-af systematiek. Anderzijds zijn gemeenten en Rijk in gesprek over compensatie van de meerkosten, gemaakt door gemeenten. Wat dit daadwerkelijk gaat betekenen voor de middelen die van het Rijk komen is nog onzeker.


De tweede winstwaarschuwing betreft het financieel effect in 2020 van de coronacrisis. In de risicoparagraaf (begroting 2020-2023) hebben we rekening gehouden met een mogelijke crisis, onder de noemer van het risico “Crisisbeheersing”. Op dit moment is het nog te vroeg om een volledig beeld te geven van de directe effecten van de coronacrisis. Wij registreren alle extra gemaakte kosten in ieder geval apart. In de tweede bestuursrapportage later dit jaar komen we hier op terug. De langetermijneffecten verwerken we, voor zover dan bekend, bij de begroting 2021-2024.

Onderzoeksrapport CMD

In het onderzoeksrapport “Op weg naar een toekomstbestending en duurzaam CMD” van K2 dat uw raad op 10 april 2020 heeft ontvangen, worden geen kant en klare oplossingen geboden om de tekorten terug te dringen. K2 legt diverse problemen bloot en geeft aanbevelingen over hoe we op basis van inhoudelijke sturing in control komen.
Dat neemt niet weg dat we de komende jaren onze zorguitgaven moeten beperken. Bij de begroting 2020 hebben we met uw raad afgesproken dat alle overschrijdingen bovenop de structureel bijgeraamde €700.000 voor rekening van het sociaal domein komen. Op basis van de cijfers uit 2019 is dat €500.000.

Besparingsmogelijkheden

In begroting 2020 is een taakstelling opgenomen, waarbij we u hebben toegezegd deze nu verder te onderbouwen. Daarnaast hebben we over 2019 nog een extra overschrijding geconstateerd op het sociaal domein van € 500.000. Daarover treft u meer informatie aan in de jaarrekening 2019.
In deze kadernota leggen wij u diverse bezuinigingsmogelijkheden en extra inkomstengenereringen voor. Voor de tekorten op zorg en welzijn (met name Wmo en jeugdhulp) verwijzen wij u naar paragraaf 3.3 en naar het onderzoeksrapport van K2.

Meicirculaire

De meicirculaire is nog niet beschikbaar op moment van opstellen van deze kadernota. Hierover berichten wij u apart.