Beleidswijzigingen/wensen

Saldo na nieuw beleid

Zoals reeds in hoofdstuk taakstelling is gemeld zijn er ook nieuwe wensen.

Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024
Begrotingssaldo 2021-2024 -754.576 -65.770 768.151 1.462.825
Nieuwe wensen aangeleverd bij de kadernota
Sonniuspark groenonderhoud -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Sonniuspark onderhoud verharding -48.000 -48.000 -48.000 -48.000
NBD Bewegwijzering (voorheen ANWB) -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
Bijdrage Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland -13.195 -13.195 -13.195 -13.195
Adviespunt Social Return -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
Totaal Nieuwe wensen aangeleverd bij de kadernota -145.195 -145.195 -145.195 -145.195
Resultaat 1e bestuursraportage -27.843 36.172 -31.737 -31.722
Startpunt begroting 2021-2024 -927.614 -174.793 591.219 1.285.908

1e bestuursrapportage

De 1e bestuursrapportage is opgesteld en de financiële gevolgen zijn bij de kadernota betrokken.

Sonniuspark

Vanaf volgend jaar nemen we het groen- en wegenonderhoud over vanuit de GREX naar de exploitatiebegroting. Voor programma 6 (groenonderhoud) houdt dit een budgetophoging van € 80.000 in waarvan we € 20.000 dekken uit de reserve riolering. Voor programma 4 (onderhoud verhardingen) houdt dit een budgetophoging van € 48.000 in.
Riolering hebben we al verwerkt in het areaal waarop de lasten gebaseerd zijn. Openbare verlichting kan nog niet overgenomen worden omdat de projectgroep het beheerareaal inzichtelijk moet maken om het in de begroting te kunnen verwerken. Dat nemen we dus (als het dan gereed is) met de kadernota van volgend jaar mee.

NBD Bewegwijzering (voorheen ANWB)

NBD heeft als wettelijke taak om bewegwijzeringplannen op te stellen en de gerealiseerde bewegwijzering op te nemen in een database. Hier brengen zij per positie kosten voor in rekening. Daarnaast moeten de borden/palen onderhouden worden (schoonmaken, lampen vervangen, schilderen en complete posities vervangen).
Voor zowel het abonnement als onderhoud hebben we geen budget gereserveerd.
Hiervoor dienen we een nieuw budget aan de begroting toe te voegen ad. €7.500 (circa € 1.000 abonnement en €6.500 onderhoud).

Bijdrage Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

De Bestuursvergadering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland onderschrijft de noodzaak om Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland als ondersteuningsstructuur in de integrale aanpak tegen ondermijning stevig te verankeren. Uitgesproken is dat dóórontwikkeling, een gezamenlijke focus, vertrouwen en wederkerigheid daarbij belangrijk blijven. Met onze bijdrage willen we bereiken dat de ondermijnende criminaliteit wordt aangepakt en teruggedrongen onder aanvoering van de Taskforce-Riec Brabant-Zeeland.

Adviespunt Social Return

Tot nu toe wordt het adviespunt steeds gedekt met de winst van de WSD in het voorgaande jaar. Dat is een incidentele en onzekere dekking voor structurele uitgaven. We kunnen als gemeente geen structurele winst (dividend) inboeken als inkomsten vanuit WSD, omdat winst niet gegarandeerd is. Vanaf 2021 stellen we voor € 16.500 structureel in de begroting mee te nemen.