Kadernota 2019-2023

Kadernota, basis voor richtinggevende discussie over de begroting 2020

De kadernota is een vast ijkmoment binnen de planning en control-cyclus en bedoeld om richting te geven aan de begroting. Het college presenteert de gemeenteraad een meerjarige structureel sluitende kadernota, met in de eerste jaren een klein aflopend tekort.

In de kadernota zijn alleen uitbreidingen opgenomen die wettelijk verplicht zijn of al zijn besloten. Om hiermee toch een sluitend meerjarenperspectief neer te kunnen leggen, is de stelpost ‘indexering’ scherp, maar toch nog voldoende begroot.

Op dit moment is er geen ruimte voor structureel nieuw beleid. Dat neemt niet weg dat we als college van mening zijn, dat er vragen liggen waar de gemeente wel invulling aan zou moeten geven. Een aantal van die vragen komt uit de notitie “Basis op orde”, die we als een apart discussiestuk aan de gemeenteraad voorleggen.

In aanloop naar de begroting gaan we met de ambtelijke organisatie alle programma’s doorlichten en maken structureel €400.000 vrij, die ruimte biedt om de noodzakelijke wensen uit – onder andere - de notitie basis op orde alsnog in te vullen. Dit vindt plaats aan de hand van her-prioritering.

We vragen van de gemeenteraad om bij deze kadernota richting mee te geven over welke thema’s de raad belangrijk en minder belangrijk vindt. Dat betrekt het college vervolgens bij de her-prioritering. De structurele financiële situatie is dusdanig dat een “kaasschaafmethode” geen oplossing biedt, maar dat de raad en het college duidelijke keuzes moeten maken in wat de gemeente wel en niet (meer) doet.

Op het moment van opstellen van de kadernota is de meicirculaire nog niet gepubliceerd. Deze kan zowel positief, als negatief uitvallen voor ons. Er is daarmee dan ook geen rekening gehouden. Daarnaast is de ervaring dat veelal bij de septembercirculaire nog een correctie plaatsvindt die bij de begroting (2020-2023) betrokken wordt.

Jan Boersma,

Wethouder financiën
namens het
College van Burgemeester en Wethouders