Programma 7. Sociale zaken

Portefeuillehouder(s)

Paul van Liempd

 

Met het programma willen we bereiken dat inwoners daar waar nodig  inkomensondersteuning krijgen, inwoners kunnen meedoen (stimuleren van maatschappelijke deelname en ondersteuning via het CMD) en iedereen aan het werk kan komen (ondersteuning naar betaald werk).

Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen

De Participatiewet is één regeling voor alle mensen die geholpen moeten worden bij het vinden van werk. Als werken niet mogelijk is, is er een vangnet in de vorm van inkomensondersteuning. 

We hebben aandacht voor inwoners die financieel op een bestaansminimum zitten. Op het gebied van inkomensondersteuning bieden we (aanvullende) voorzieningen met/via de  Participatiewet, inkomenstoeslagen, bijzondere bijstand en bijdrages uit het gemeentelijk sociaal fonds. We stimuleren het gebruik daarvan, zodat de armoede afneemt.  

Inwoners kunnen meedoen: we stimuleren  participatie en bieden ondersteuning (CMD)

Zorg en werk bezien we niet apart, maar in samenhang. Door de dienstverlening op de terreinen van zorg en werk aan onze inwoners te integreren, komen er meer mogelijkheden om mensen in hun eigen kracht te zetten. We gaan, samen met de WSD, inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet) ondersteunen met voorzieningen vanuit het CMD. 

Iedereen kan aan het werk komen : we bieden ondersteuning naar betaald werk 

Het doel van de Participatiewet is dat iedereen in staat gesteld wordt als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen en vindt participatie bij voorkeur plaats via werk. Wij stellen daarom ‘werk boven uitkering’. Daarbij gaan we uit van het principe dat iedereen werkt naar vermogen, bij voorkeur in een reguliere baan. Het doel is economische onafhankelijkheid. Wanneer regulier werk niet mogelijk blijkt, is werken naar vermogen een alternatief in de vorm van gesubsidieerd werk, werk met behoud van uitkering of tegenprestatie, beschut werk of dagbesteding.

 Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023
7. Sociale zaken
1 Meerjarentekort WSW (€ 500 tekort per gemeentelijke SWmedewerker) s 16.000 15.500 15.000 14.500
2 Naar aanleiding van meerjarentekort WSW bijdrage weerstandsvermogen (vanuit WSD naar gemeente (opbrengst gemeente)) s -16.000 -15.500 -15.000 -14.500
Toelichting
1 Toelichting (saldo gemeentebegroting is nul). Zie raadsvoorstel WSD begroting zienswijze 13 juni 2019. De WSD begroot een tekort per SW medewerker van € 500 vanaf 2020. Voor de 32 SW medewerkers vanuit de gemeente betekent dit een tekort van 32 x € 500= € 16.000. Door natuurlijke uitstroom (ca 3%) neemt jaarlijks het aantal medewerkers bij de WSD af (31 in 2021, 30 in 2022 en 29 in 2023). De WSD compenseert de gemeente jaarlijks met een bijdrage vanuit het weerstandsvermogen WSD zodat er geen eigen gemeentelijk budget nodig is.
2 Zie toelichting onder 1