Financiële uitgangspunten begroting 2020

Financiële startsituatie

Deze kadernota heeft een structureel sluitend perspectief, maar in de jaren naar 2023 zijn er nog nadelige saldo’s. Wij hebben op dit moment geen ruimte voor structureel nieuw beleid. Dat neemt niet weg dat we van mening zijn dat er vragen liggen waar we wel invulling aan zouden moeten geven.

In aanloop naar de begroting gaan we met de ambtelijke organisatie alle programma’s doorlichten en maken wij structureel €400.000,- vrij, die ruimte biedt om de noodzakelijke wensen uit o.a. de notitie basis op orde alsnog in te vullen. Dit doen wij aan de hand van herprioritering en we orienteren ons op mogelijke verhoging van inkomsten.

Een aantal financiële uitgangspunten willen wij wel vaststellen bij deze kadernota. Het betreft hier de te hanteren indexen op lonen en prijzen en de gewogen kosten index. Op het moment van publiceren van deze kadernota is de meicirculaire verschenen en wordt doorgerekend. Over de uitkomsten wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Indexcijfers

Indexcijfers

De indexen die gehanteerd zijn voor de begroting 2019 en verdere jaren zijn:

Indexcijfers MJB 2018-2021 2019 2020 2021 2022
Loonkostenindex 2,70% 2,70% 2,70% 2,70%
Materiële kostenindex 1,40% 1,40% 1,40% 1,40%

 

 

Voor de begroting 2020 en verder wordt voorgesteld om de volgende indexen te gebruiken:

 

Indexcijfers MJB 2020-2023

2020

2021

2022

2023

Loonkostenindex

3,4%

3,4%

3,4%

3,4%

Materiële kostenindex

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

 

Loonkostenindex en materiële kostenindex.

Voor de indexering hebben we aansluiting gezocht bij de Macro Economische Verkenning van september 2018. Dit is vastgelegd in de financiële verordening.

We gebruiken daaruit voor de loonkostenindex de loonvoet sector overheid en voor de materiële kostenindex de prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc). Deze indexen zijn in het verleden ook gehanteerd. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Dienst Dommelvallei en Omgevingsdienst Zuidoost Brabant gebruiken deze ook.

 

De huidige cao loopt van 1 mei 2017 t/m 1 januari 2019. De cao onderhandelingen voor een nieuwe cao 2019 zijn vastgelopen. Vooralsnog lijkt het erop dat er bij de behandeling van deze kadernota nog geen nieuwe cao is gesloten. Wel hebben de VNG en de vakbonden afspraken bekrachtigd over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de gemeenten Dat betekent dat per 1 januari 2020 de CAR-UWO vervalt en de Cao Gemeenten gaat gelden. “Voor de loonindex zal deze invering geen gevolgen hebben.

 

Voor 2020 e.v. gaan we voor de loonkostenindex uit van 3,40% en voor de materiële kostenindex uit van 1,60%. Als we deze cijfers tegen het meerjarenperspectief van de vorige begroting afzetten dan geeft dit een stijging van de loonkosten van 0,7% en een stijging van de (materiële) budgetten met 0,2%. De financiële gevolgen worden meegenomen in deze kadernota. Het rijk heeft dit jaar geen maartcirculaire uitgebracht, waardoor de meicirculaire het financiele nieuws moet brengen. Een deel van de stijging van de door ons berekende indexering zal gecompenseerd worden in het accres. Voor het andere deel beschikken we over een stelpost. Bij deze kadernota gaan we uit van een volledige compensatie.

Gewogen kostenontwikkeling

Omdat de begroting voor ongeveer de helft bestaat uit salariskosten en voor de helft uit materiële budgetten bestaat, wordt voorgesteld om beide indexen voor 50% mee te laten tellen in de gewogen kostenontwikkeling en deze op 1 cijfer achter de komma af te ronden. Dit resulteert in het volgende percentage:

 

Tariefopbrengsten / inkomsten

2019

2020

2021

2022

Gewogen kostenontwikkeling

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

 

De gewogen kostenontwikkeling is dan het percentage dat gebruikt wordt als men bepaalde inkomsten met het inflatiepercentage wil verhogen, zoals OZB-tarieven en leges.

Voor de meerjarenbegroting 2019 – 2022 was het gewogen kostenontwikkeling 2,1%. Voor de begroting 2020 e.v. hanteren we nu 2,5%.

 

In de kadernota 2018 is voor het eerst het uitgangspunt vastgelegd voor het indexeren van subsidiering aan professionele organisaties en niet-professionele organisaties. Gezien de toenemende inflatie en cao-afspraken (professionele organisaties) is het gebruikelijk om de verleende subsidies te verhogen met een index. Voorgesteld wordt om het gewogen kostenontwikkeling indexpercentage hiervoor toe te passen.

 

Herberekening indexcijfers

Op basis van de cijfers in de meerjaren begroting 2019 – 2022 en de indexen van de macro economische verkenningen is de inflatie herberekend. De inflatie wordt op basis van vaste prijzen in de begroting opgenomen. Het overige wordt als stelpost “bewaard” voor de volgende begroting.

Stelpost inflatie 2020 2021 2022 2023
         
Inflatie berekening 619.437 1.252.352 1.899.051 2.559.900
gewogen kostenontwikkeling (inkomsten) -483.655 -979.402 -1.487.543 -2.008.390
Netto inflatie (B) 135.782 272.950 411.508 551.510
         
Aanwezig op stelpost (A) 290.386 613.254 830.661 1.355.558
Nieuwe stelpost (A-B) 154.604 340.304 419.153 804.048
inzet stelpost dekking onontkoombarewensen kadernota 52.800 86.726 89.254 101.777
Nieuwe stelpost 101.804 253.578 329.899 702.271

 

Gemeentefonds

Nog geen gegeven mei circulaire  bekend

Financiële mutaties 2020-2024

 Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023
1. Bestuurlijke zaken
1 Trainingen klare taal I 18.000
I -18.000
2 Aanpassing huisstijl, digitaal proof maken gemeentelogo I 10.000
-10.000
4 Budget Ons Team ophogen S 1.000 1.000 1.000 1.000
5 wachtgeld wethouders I 65.390 -7.774
6 Dekking wachtgeld via reserve vrije ruimte I -65.390
7 Einde wachtgeldregeling wethouders S -58.197 -58.197
1.000 -6.774 -57.197 -57.197
2. Publieke dienstverlening
1 Functioneel beheerder i-burgerzaken S 30.150 30.150 30.150 30.150
2 Besparing personele inzet dienstverlening na.v. functioneel beheer i-burgerzaken S -17.900 -35.800
4 Functioneel beheer communicatiesysteem vier organisaties Dommelvallei S 15.000 15.000 15.000 15.000
5 Basis Registratie Personen S -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
6 Inkomsten Reisdocumenten S -47.059 -62.079 -48.085 -29.830
7 Afdracht aan rijksoverheid tbv reisdocumenten S 25.126 31.487 28.651 18.933
8 Inkomsten rijbewijzen S -58.638 -58.638 -58.638 -58.638
-41.421 -50.080 -56.822 -66.185
3. Veiligheid en handhaving
2 Bijdrage voor het bestuurlijk interventieteam Dommelstroom S 15.000 15.000 15.000 15.000
3 Bijdrage dierenasiel S 2.500 2.500 2.500 2.500
17.500 17.500 17.500 17.500
4. Verkeer en vervoer
1 Vervanging straatnaamborden, de huidige straatnaamborden zijn veelal slecht zichtbaar. Het streven is om alle oude borden in een periode van 5 jaar te vervangen door een nieuw goed zichtbaar type S 5.700 5.130 4.617 4.156
7 Renovatie zijstraatjes Begoniastraat ivm ontwikkelingen Nieuwe Vloed S 13.800 13.680
8 Actualisatie Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) (Zie notitie basis op orde) S 36.000 36.000 36.000 36.000
9 Externe kosten inzet proces- en kwaliteitsbeheer BGT (Zie notitie basis op orde) S 23.400 23.400 23.400 23.400
65.100 64.530 77.817 77.236
5. Onderwijs, sport en cultuur
4 Huur HTC Golf S 10.000 10.000 10.000 10.000
5 Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang S 6.340 6.558 6.735 6.931
7 16.340 16.558 16.735 16.931
6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
3 Onderhoud keuren evenementenkasten S 3.000 3.000 3.000 3.000
6 Ecologisch bermbeheer uitvoeren. We verhogen de natuurwaarde van de bermen door de inrichting en het onderhoud hierop aan te passen. S 15.000 15.000 15.000 15.000
8 Vervangen automatische poort combigebouw S 2.751 2.725 2.700
9 Indexeren budget restauratie kerktoren, S 7.500 7.440 7.380
18.000 28.251 28.165 28.080
7. Sociale zaken
1 Meerjarentekort WSW (500e tekort per gemeentelijke SWmedewerker) S 16.000 15.500 15.000 14.500
2 Naar aanleiding van meerjarentekort WSW bijdrage weerstandsvermogen (vanuit WSD naar gemeente (opbrengst gemeente)) S -16.000 -15.500 -15.000 -14.500
0 0 0 0
8. Zorg en welzijn
1 Nieuw Subsidiebeleid S 25.000 25.000 25.000 25.000
4 Kosten GGD S 8.178 3.668 3.075 2.439
Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget I 10.000 10.000 10.000 10.000
dekking nota jeugdbeleid uit reserve vrije bestedingsruimte (periode van 4 jaar) I -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
33.178 28.668 28.075 27.439
9. Milieu en duurzaamheid
1 ROK Milieutoezicht S 13.043 26.086 39.129 52.172
13.043 26.086 39.129 52.172
12. Algemene dekkingsmiddelen
1 Indexering s -135.782 -272.950 -411.508 -551.510
2 Dekking indexering s 135.782 272.950 411.508 551.510
5 Privacy medewerker In samenwerking met de gemeente Nuenen wordt de functie ingevuld (zie notitie basis op orde) S 25.000 25.000 25.000 25.000
25.000 25.000 25.000 25.000
totaal 147.740 149.739 118.402 120.976

Investeringen

Uit te voeren investering per programma Investering Totaal investering Kapitaal-lasten
2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2024
4. Verkeer en verver
Aanpassen bovenbouw wegen Zandstraat en Tailerstraat 1.000.000 1.000.000 76.667 76.000 75.333 74.667
Renovatie zijstraatjes Begoniastraat ivm ontwikkelingen Nieuwe Vloed 180.000 180.000 13.800 13.680 13.560
Renovatie Piet Heinlaan 40.000 40.000 3.067 2.862 2.671 2.493
Aanschaf electrische auto BOA's 30.000 30.000 4.586 4.543 4.500 4.457
5. Onderwijs, sport en cultuur
Voorbereiding nieuwbouw Braecklant 100.000 5.000 4.960 4.920 4.880
Opknappen speelvoorziening 30.000 1.150 1.140 1.130 1.120
6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
Vervangen Opel Vivaro 86 BS SR 37.000 37.000
Vervangen Opel Vivaro 87 BS SR 37.000 37.000
Vervangen Opel Vivaro 88 BS SR 37.000 37.000
Vervangen automatische poort combigebouw 18.000 18.000 2.751 2.725 2.700 2.674
Indexeren budget restauratie kerktoren 150.000 150.000 7.500 7.440 7.380 7.320
1.368.000 180.000 0 111.000 1.529.000 100.720 113.471 112.315 111.171

Overige