Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder(s)

Jan Boersma

 

Bij het aantreden van het college in 2018 is bij de begroting 2019-2022 als beoogd maatschappelijk effect voor dit programma geformuleerd dat het voorzieningenniveau in evenwicht moet zijn met de beschikbare middelen. Om dit te bereiken zijn een drietal doelstellingen geformuleerd.

 

  1. Een reëel en structureel sluitende begroting;
  2. Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken;
  3. Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.

 

De financiële situatie van onze gemeente is gezond te noemen en dat willen we graag zo houden. Om de gemeentefinanciën goed op orde te houden is het belangrijk dat de begroting reëel en structureel in evenwicht is. Het reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht.

Rol gemeenteraad

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in

evenwicht is (Gemeentewet artikel 189). Om de raad in staat te stellen deze taak te verrichten, is het essentieel dat de begroting een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo bevat. Met deze kadernota wil het college vroeg in het jaar de raad in de gelegenheid stellen haar taak naar behoren uit te voeren en in het najaar de gewenste evenwichtige begroting vast te kunnen stellen.

 

 Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023
12. Algemene dekkingsmiddelen
1 Indexering S 135.782 272.950 411.508 551.510
2 Dekking indexering S -135.782 -272.950 -411.508 -551.510
3 Privacy medewerker S 25.000 25.000 25.000 25.000
toelichting
1 Berekening op basis van de uitgangspunten uit macro economische verkenning van november 2018
2 Bij de berekening van de jaarlijkse inflatie wordt een deel van de berekende middelen geparkeerd op een stelpost. Met deze middelen kan een deel van de meerjarenraming in de toekomst worden opgevangen.
3 In samenwerking met de gemeente Nuenen wordt de functie ingevuld