Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

Portefeuillehouder(s)

Jos de Bruin, Jan Boersma (Archeologie, monumentenbeleid)

 

Kinderen gaan zo veel mogelijk in het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en leveren  optimale prestaties in het onderwijs

Goede onderwijsvoorzieningen zijn essentieel voor onze schoolgaande jeugd, docenten en ouders. We moeten voor de huisvesting van de scholen in de kern Breugel (De Regenboog en de Krommen Hoek) nog een inhaalslag maken. Het schoolbestuur is als eerste aan zet voor wat betreft de locatiekeuze en eventuele integratie van de gebouwen. Een goed VVE programma zorgt voor een zo optimaal mogelijke start van kinderen in het primair onderwijs. We zorgen ook voor goede voorschoolse opvangvoorzieningen en houden daar ook toezicht op. Voor leerlingen die aangewezen zijn op passend onderwijs buiten de gemeentegrenzen,  zorgen we voor passend leerlingenvervoer.

Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontplooien

We handhaven het bestaande aanbod. De programmacoördinator Veerkracht richt zich ook op de doorontwikkeling van het aanbod van kunstzinnige en culturele activiteiten als preventieve maatregel.  

Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten

We versterken de basis bij de jeugd. Nagenoeg alle jeugdigen krijgen bewegingsonderwijs. Ook stimuleren we volwassenen om meer te sporten en te bewegen. We zoeken daarbij naar mogelijkheden om met name het aanbod van voorzieningen  in de openbare ruimte te verbreden, voor zowel jong als oud. In het nog te actualiseren Speeltoestellenbeleid en in het Lokaal Gezondheidsbeleid doen we daartoe voorstellen.

Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd

 Wij vinden het belangrijk dat dit erfgoed in stand blijft en wordt onderhouden. Samen met de eigenaren en andere betrokkenen zetten we ons daarvoor in. Dat geldt zowel voor erfgoed boven de grond als daaronder (archeologie). In het cultuurhistorisch beleidsplan en de waardenkaart wordt  dit verankerd. 

 Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023
5. Onderwijs, sport en cultuur
1 Huur HTC Golf s 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang s 6.340 6.558 6.735 6.931
toelichting
1 De huurverplichting voor HTC Golf vervalt. Daarmee harmoniseren we de situatie op het sportpark t.a.v. te betalen huur/gebruiksvergoeding en behandelen we de Golfclub op dezelfde wijze.
2 Aan het gemeentefonds is extra geld toegevoegd voor toezicht en handhaving kinder- en gastouderopvang. Dit zetten we in voor het ophogen van het aantal jaarlijkse inspecties onder gastouders. Op dit moment inspecteren we jaarlijks slechts 4 van de ruim 40 gastouders en kan het vele jaren duren voordat een gastouder aan de beurt is. De bijraming vanaf 2020 komt overeen met het bedrag dat is uitgekeerd in het gemeentefonds.