Programma 4. Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder(s)

Jan Boersma

 

De openbare ruimte en met name een goede infrastructuur, verbindt mensen met elkaar en met hun activiteiten. De kwaliteit van deze infrastructuur moet voor alle gebruikers goed en veilig zijn. We zetten in op de volgende speerpunten.

Goede bereikbaarheid

Het bedrijvenpark Ekkersrijt moet optimaal ontsloten worden op de snelweg.  We spannen ons maximaal in voor de realisatie van een tweede ontsluiting.
Fietsers moeten zich comfortabel, snel en veilig in ons dorp kunnen verplaatsen. 

Veilige openbare ruimte en verkeersdeelname

We bieden onze weggebruikers een infrastructuur van voldoende onderhoudskwaliteit. Dit geldt tevens voor de bebording en het straatmeubilair.

Leefbare woonomgeving

Overlast voor onze inwoners voorkomen we zoveel mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld door projecten in de openbare ruimte te combineren waardoor de overlastfrequentie afneemt.

 

 

 

 Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023
4. Verkeer en vervoer
1 Vervanging bebording en straatmeubilair (eenmalig krediet) s 5700 5130 4617 4156
2 Renovatie zijstraatjes Begoniastraat ivm ontwikkelingen De Nieuwe Vloed s 13.800 13680
3 Actualisatie Basiskaart Grootschalige Topografie s 36.000 36.000 36.000 36.000
4 Externe kosten inzet proces- en kwaliteitsbeheer BGT S 23.400 23.400 23.400 23.400
toelichting
1 De huidige straatnaam- en verkeersborden zijn veelal slecht leesbaar en sterk verouderd. Reflectiemateriaal ontbreekt regelmatig waardoor borden in het donker niet zichtbaar zijn. We streven er naar om in een periode van 5 jaar de borden aan de normen te laten voldoen.In de loop der jaren is er straatmeubilair zoals zitbanken en prullenbakken bijgeplaatst. Dit geldt voor bestaand gebied ook voor nieuwe projecten. Dit meubilair moet onderhouden worden en daar is budget voor nodig.
2 In 2019 start de herontwikkeling van het gebied/project De Nieuwe Vloed. Om werk met werk te kunnen maken, willen we aansluitende straten opknappen.
3 De BGT is evenals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) een basisregistratie in het GEO-domein waarvan de gemeente bronhouder is. We zijn wettelijk verplicht deze basisregistratie bij te houden. Door middel van audits en een procesanalyse is gebleken dat de registratie onvolledig is en dat we te weinig doen om de registratie actueel te houden. Mutaties in het openbaar gebied moeten gesignaleerd, gemeld en gemeten worden. Het resultaat moet worden verwerkt in de basisregistratie en worden geleverd aan SVB-BGT, zodat de kaart landelijk gezien overal eenzelfde dekkingsgraad en kwaliteitsniveau heeft.
4 Het proces om de basisregistratie actueel en van het vereiste kwaliteitsniveau te houden kost tijd en inspanning, waarin onvoldoende was voorzien. Basisregistraties zijn door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die alle overheidsinstellingen verplicht gebruiken. Coördinatie van het proces vond amper plaats en dient beter verankerd te zijn/worden in het proces.