Inleiding

Hierbij bieden wij u de kadernota 2019 aan. Het college van Dorpsvisie, CDA en PVDA/GroenLinks is een jaar bezig en sinds enkele maanden weer op volle sterkte. Bij de begroting 2019 hebben we u ons collegeprogramma gepresenteerd in de vorm van de focusgebieden. Dit zijn:
· 1. Breugel Bruist!
· 2. Centrum Son – Dorpshuis,
· 3. Duurzaamheid – Energietransitie,
· 4. Mobiliteit - Veiligheid in het verkeer,
· 5. Nulde lijn samenleving - Wonen, welzijn en zorg,
· 6. Regionale Samenwerking,
· 7. Veiligheid (woonomgeving / ondermijning bedrijven),
· 8.a Burgerparticipatie,
· 8.b Nieuwe bestuursstijl gemeenteraad.
 
We zijn bezig met het verder vorm en uitvoering geven van deze focusgebieden. Dat kan u ook in de afzonderlijke programma's  van de planning en control cyclus teruglezen. Een update per focusgebied geven we u bij de begroting in het najaar. 
 
Duurzaamheid
Duurzaamheid (klimaat, energietransitie, klimaatadaptatie et cetera) is niet alleen een belangrijk onderdeel van het Collegeprogramma, maar maakt wezenlijk onderdeel uit van de gehele planning en control cyclus. In de begroting en dus ook kadernota is specifiek aandacht voor dit onderwerp. Door de systematiek van de begroting worden de duurzaamheidsonderwerpen zoveel mogelijk binnen diverse programma's geïntegreerd en slechts gedeeltelijk opgepakt vanuit het programma Duurzaamheid. De daadwerkelijke doorrekening van de effecten vindt plaats in de begroting en en de verantwoording vindt plaats in de jaarrekening.

Financiën

De kadernota is binnen de planning en control cyclus bedoeld om richting te geven aan de begroting die in het najaar verschijnt.  Wij presenteren uw raad een meerjarige structureel sluitende kadernota, met in de eerste jaren een klein aflopend te kort. In de kadernota hebben we alleen uitbreidingen opgenomen die wettelijk verplicht zijn, of reeds zijn besloten. Om hiermee toch een sluitend meerjarenperspectief neer te kunnen leggen, hebben wij de stelpost indexering scherp, maar toch nog voldoende begroot.

Op het moment van opstellen van de kadernota is de meicirculaire nog niet gepubliceerd. Deze kan zowel positief, als negatief uitvallen voor ons. Wij hebben dan ook geen rekening daarmee gehouden. Daarnaast hebben we ervaren dat veelal bij de septembercirculaire nog een correctie plaatsvindt. Deze betrekken we bij de begroting.

Omschrijving Bedrag 2020 Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023
stand begroting 2019 0 0 0 0
Resultaat 2e bestuursrapportage -35.192 -37.170 -41.087 -41.087
Jaarrekening 2018 80.000 80.000 80.000 80.000
Stand na jaarrekening 2018 44.808 42.830 38.913 38.913
1e berap 2019 -19.868 -19.817 -19.765 -19.714
Stand na 1e bestuursrapportage 2019 24.940 23.013 19.148 19.199
Kadernota 2019
Meicirculaire 0 0 0 0
Benodigde inflatie -135.782 -272.950 -411.508 -551.510
Dekking uit stelpost/accres meicirculaire 135.782 272.950 411.508 551.510
Wensen kadernota onontkoombaar -147.740 -149.739 -118.402 -120.976
totaal kadernota -147.740 -149.739 -118.402 -120.976
Eerste aanzet begroting 2020-2023 -122.800 -126.726 -99.254 -101.777
Inzet stelpost indexatie 52.800 86.726 89.254 101.777
Resterend tekort -70.000 -40.000 -10.000 0