Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Portefeuillehouder(s)

Jan Boersma

 

Openbaar groen en recreatiemogelijkheden leveren belangrijke bijdragen aan de leefomgeving en het welbevinden van onze inwoners. Het betaalt zich terug in een aangenaam leefklimaat, hogere huizenprijzen, lagere gezondheidskosten minder vandalisme en afnemende hittestress. We zetten in op de volgende 3 speerpunten.

Een leefbare woonomgeving

We betrekken inwoners actief bij de (her)inrichting van de openbare ruimte. We voorkomen vervuiling en zorgen dat onze straten schoon zijn. Het planten van bomen en groen in de straat vermindert hittestress.

Goed vertoeven

We organiseren een attractieve en verbindende kermis en ondersteunen en faciliteren activiteiten en evenementen die door onze inwoners georganiseerd worden.

Milieubewust handelen

We geven uitvoering aan de wens om onze bermen ecologisch te beheren. Dit komt de biodiversiteit ten goede.

 Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023
6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
1 Onderhoud keuren evenementenkasten s 3.000 3.000 3.000 3.000
2 Ecologisch bermbeheer uitvoeren s 15.000 15.000 15.000 15.000
3 Vervangen automatische poort combigebouw s 2.751 2.725 2.700
4 Indexeren budget restauratie kerktoren s 7.500 7.440 7.380
Toelichting
1 Het aantal evenementenkasten is uitgebreid. De kasten dienen jaarlijks gekeurd en onderhouden te worden.
2 We hebben de laatste jaren samen met IVN ervaring opgedaan op het gebied van ecologisch bermbeheer. Dit willen we conform eerdere toezeggingen op grotere schaal toepassen om de natuurwaarde en biodiversiteit te verhogen.
3 Vervangingsinvestering: de huidige poort is regelmatig defect. De kosten onderhoud oude poort zijn vergelijkbaar met de kapitaallasten nieuwe poort.
4 We vragen een aanvullend budget voor de restauratie van de Kerktoren en het Raadhuis. Het originele geraamde budget is nog van prijspeil 2016. We voeren een aanvullende bedrag op van € 150.000,00.