Programma 3. Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder(s)

Hans Gaillard

 

In de beleidsnota's integrale veiligheid en  kwaliteit vergunning, toezicht en handhaving omgevingsrecht 2019-2022 gaan we uit van:

-  Het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van ons openbaar gebied. We werken samen aan veiligheid.

-  Steeds betere afstemming tussen planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving en ook steeds betere afstemming tussen  gemeente, onze ketenpartners, inwoners en bedrijven. Daarbij betrekken we ook de gemeenteraad.

-  Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid, veerkracht en zelfredzaamheid van onze inwoners en partners.

-  Het leveren van goede dienstverlening.

-  Een goede balans tussen preventie, zorg en repressie op het juiste schaalniveau.

-  Realistische doelen op het gebied van veiligheid en handhaving.

 Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023
3. Veiligheid en handhaving
1 Bijdrage voor het bestuurlijk interventieteam Dommelstroom S 15.000 15.000 15.000 15.000
2 Bijdrage Dierenasiel s 2.500 2.500 2.500 2.500
toelichting
1 Voor het bestuurlijk interventieteam Dommelstroom moet een teamleider wordt aangetrokken. De bijdrage door de 6 gemeenten binnen Dommelstroom is op basis van het inwonersaantal. Daarnaast is een vertegenwoordiger van het cluster VTH vast deelnemer van het team. De kosten bestaan niet alleen uit de vergoeding voor de teamleider, maar ook voor de interventies en afwerken van de casuistiek.
2 Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners van de 17 deelnemende gemeenten. Uit recente informatie blijkt dat 3 Peelgemeenten hun deelname hebben opgezegd. De vrijgevallen kosten worden verdeeld over de thans deelnemende gemeenten, waardoor het bedrag moet worden verhoogd.