Programma 8. Zorg en welzijn

Portefeuillehouder(s)

Jos de Bruin (welzijn, gezondheidsbeleid), Paul van Liempd (zorg en CMD), John Frenken (GGD)

 

Ons uitgangspunt is een samenleving waarin iedereen kan participeren en zich gelukkig voelt. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Dat begint al bij onze jongste inwoners.

Veilig opgroeien en opvoeden

De jeugd maakt een belangrijk onderdeel uit van onze lokale samenleving. Dagelijks zetten vele professionals en vrijwilligers uit ons dorp zich in, zodat de kinderen en jongeren in Son en Breugel goed en veilig kunnen opgroeien. We willen de gezonde ontwikkeling van de jeugd stimuleren. Hiervoor zijn goede voorzieningen van belang, zoals goed onderwijs, kinderopvang, een rijk verenigingsleven en een stimulerende leefomgeving. Het is bovendien belangrijk om te weten wat deze jonge doelgroep bezighoudt en waar hun behoeftes liggen. Er is aandacht voor jeugdparticipatie, zodat jongeren daadwerkelijk een actieve stem hebben. We investeren in de ontwikkeling van jeugdigen zonder te problematiseren, maar ook zonder problemen uit het oog te verliezen. We versterken het netwerk om de jeugdigen heen. Voor jongeren die extra individuele ondersteuning nodig hebben, organiseren we dat zoveel mogelijk dichtbij huis, integraal en op maat.

Iedereen kan participeren

Niet alleen investeren we in onze jeugd, we creëren ook mogelijkheden om te kunnen participeren voor de middengroep, ouderen, mensen die het financieel wat minder hebben en nieuwkomers. Dat doen we onder andere door ondersteuning te geven vanuit het CMD en door te investeren in gezond gedrag en een gezonde leefomgeving. Daarnaast ondersteunen we onze inwoners ook bij het langer thuis blijven wonen. 

Samen wonen en leven

Daarnaast verwachten we van onze inwoners dat zij zelf ook een bijdrage leveren in ons dorp en aan de samenleving. Als gemeente treden we steeds meer op als regisseur. Daarbij stellen we kaders en doelen en bewaken we die, maar laten we de uitvoering over aan inwoners en het maatschappelijk veld. We kennen een rijk vrijwilligersleven en ook vele inwoners die een vorm van mantelzorg verlenen. Dit waarderen we enorm en ondersteunen we in diverse vormen, waaronder met subsidies. Naast het verenigingsleven gaat onze aandacht daarbij ook uit naar de drie speerpunten: preventie eenzaamheid, ondersteuning mantelzorg en dementievriendelijke omgeving. 

 Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023
8. Zorg en welzijn
1 Nieuw Subsidiebeleid s 25.000 25.000 25.000 25.000
2 Uitvoeringsbudget Nota jeugdbeleid I 10000 10000 10000 10000
3 Dekking uitvoeringsbudget voor 4 jaar uit reserve vrije bestedingsruimte i -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
4 Kosten GGD s 8.178 3.668 3.075 2.439
toelichting
1 Het nieuwe subsidiebeleid, vastgesteld in de raadsvergadering van 9 mei 2019, houdt voor de gehele linie van subsidieontvangers een verhoging in. Hiervoor wordt op basis van een eerste begroting een structurele ophoging van € 25.000 gevraagd.
2 Nota is voor 4 jaar en het budget wordt vooralsnog incidenteel uit reserve vrije bestedingsruimte gedekt.
3 Het betreft externe inhuur voor de uitvoering van het landelijk programma Langer Thuis. Met het programma Langer Thuis beogen we dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen en dat er een soepele overgang is tussen de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wmo. Dit maakt onderdeel uit van het focusgebied uit het collegeprogramma Wonen Welzijn Zorg.
4 De verhoging van het GGD budget heeft verschillende redenen. Als eerste is het een autonome kostenstijging (indexering). Ten tweede is de toename te verklaren vanwege de decentralisatie van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). In 2018 is er een begroting gemaakt voor het RVP op basis van de gegevens die toen bekend waren. Begin 2019 heeft men deze berekening opnieuw gemaakt met actuele gegevens en komt men tot de conclusie dat een verhoging noodzakelijk is (voor 2019 is dit meegenomen in de eerste bestuursrapportage). Als laatste heeft de toename te maken met een uitbreiding in de zin van het pubercontact moment. Dit houdt in: het in kaart brengen van gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 3 van VMBO en klas 4 van Havo/VWO en het geven van gerichte voorlichting aan deze jongeren.