Programma 9. Milieu en duurzaamheid

Portefeuillehouder(s)

Paul van Liempd

 

In de beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020, met een doorkijk naar 2030, hebben we stevige doelstellingen opgenomen die onverkort van kracht blijven en zijn bevestigd in het coalitieakkoord en het collegeprogramma.

Er zijn verschillende speerpunten, die de komende jaren en dus ook in 2020 gaan spelen: Klimaat/Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulair Economie, maar ook de wettelijke milieutaken. 

Klimaat/Energiestrategie

Het Rijk heeft een aantal maatregelen neergelegd, die direct invloed hebben op de gemeentelijke activiteiten.  Een maatregel is het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES) voor 21 gemeenten, waarin de regio aangeeft hoe ze invulling gaan geven aan 49% CO2 reductie in 2030. Dit gaan we regionaal oppakken in MRE verband, waarbij iedere gemeente capaciteit levert voor het opstellen van een definitieve RES. Naar verwachting moet de RES eind 2020 gereed zijn.  Naast dit plan gaan we ook starten met uitvoeringsprojecten in het kader van de energiestrategie. Het kabinet heeft ook bepaald dat alle gemeenten in 2021 een warmteplan moeten hebben, waarin is aangegeven wanneer, welke wijken in de gemeente aardgasvrij worden gemaakt. Daarnaast gaan we de RES ruimtelijk vertalen in de omgevingsvisie en plannen. Dit alles vraagt extra capaciteit en inzet. In 2020 gaan we, naar alle waarschijnlijk, uitvoering geven aan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. 

Klimaatadaptatie

Om warmtestress, verdroging en 'natte voeten' tegen te gaan, is klimaatadaptatie een speerpunt binnen het duurzaamheidsbeleid. Klimaatadaptatie heeft een groot aantal synergievoordelen op het gebied van duurzaamheid. Zo helpt een groen dak om het water vast te houden, de riolering te ontlasten en het dak te isoleren. En meteen groen dak wordt warmte minder gereflecteerd (hittestress) en wordt de biodiversiteit gestimuleerd. Om dat te bewerkstelligen zetten we actief in op de tariefdifferentiatie voor de rioolheffing. Hiermee stimuleren we inwoners maatregelen te nemen in het kader van klimaatadaptatie.

Circulaire Economie

Om te kunnen voldoen aan de afvaldoelstellingen moeten we aanvullende maatregelen nemen om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen. Daarnaast moeten we in 2020 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de afvalinzameling voor de periode na 2021 afsluiten.

Wettelijke milieutaken

De wettelijke milieutaken worden grotendeels door de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant uitgevoerd. In het kader van het Regionaal Operationeel Kader milieutoezicht (ROK) wordt het toezicht op de bedrijven verder geprofessionaliseerd  en geïntensiveerd om te voldoen aan de landelijke standaarden hiervoor. De eerder genoemde omgevingsvisie en plannen leiden de komende jaren tot een discussie over verschillende gezondheids- en milieunormeringen en aanvullend beleid. Onderdeel van de wettelijke taken is de advisering bij ruimtelijke trajecten. Deze worden grotendeels uitbesteed aan de omgevingsdienst. 

 Omschrijving I/S 2020 2021 2022 2023
9. Milieu en duurzaamheid
1 ROK Milieutoezicht S 13.043 26.086 39.129 52.172
toelichting
1 Is op basis van collegevoorstel Regionaal Operationeel Kader, waarin wordt aangesloten bij het advies van de omgevingsdienst om stapsgewijs te voldoen aan de handhavings- en toezichtdoelstellingen.