Algemene inleiding

Proces van kadernota naar begroting

Het proces van de kadernota naar de begroting bestaat nog steeds uit drie delen, die een doorlopende lijn vormen.

Januari - juli 2020
Terwijl de laatste hand werd gelegd aan de jaarrekening 2019 hebben we in april en mei de voorbereidingen getroffen voor de kadernota 2020 (periode 2021-2024), die behandeld werd in de raad van 2 juli 2020. In deze kadernota is ingezet op een structureel sluitende begroting in 2023 en 2024. Daarnaast zijn de financiële kaders aangegeven voor de meerjarenbegroting en zijn de nieuwe wensen vanuit de organisatie verzameld. 

Juli - november 2020
We hebben de kadernota en het nieuw beleid, samen met het coalitieprogramma vertaald naar de op te stellen meerjarenbegroting 2021-2024. Deze uitwerking betreft: de effecten van "going concern" in de periode april tot en met augustus, raadsbesluiten tot en met september 2020, de maatregelen uit de kadernota 2020. Dit is het boekwerk zoals dat wordt aangeboden, met alle programma's en paragrafen.

Vaststelling van de meerjarenbegroting 2021-2024 vindt plaats op 5 november 2020.

September - december 2020
In deze periode zijn we gestart met de voorbereidingen van de 2e bestuursrapportage 2020 over de financiële mutaties tot en met 31 augustus. De 2e bestuursrapportage wordt behandeld in dezelfde raadsvergadering als de begroting. Met deze 2e bestuursrapportage zijn gelijktijdig de voorbereidingen gestart voor de jaarrekening 2020.

Vertrekpunt kadernota

In de planning en control cyclus zijn wij gewend om voorafgaand aan de begroting u een kadernota aan te bieden met daarin opgenomen de wensen voor nieuw beleid en aanpassingen van het bestaande beleid. Na het vaststellen van de kadernota hebben er nog allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed zijn op de begroting. Hieronder een overzicht met een korte toelichting.

 

 

Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024
Resultaat start kadernota 2020-2024 -516.108 -174.302 169.119 734.293
Proces van kadernota naar begroting
Aanbesteding collectief vraagafhankelijk vervoer -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
Extra nadeel sociaal domein vanuit jaarrekening 2019 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Kadernota
Verwerking kadernota inclusief de amendementen 127.468 324.468 515.968 565.467
OZB 296.100 293.000 289.600 285.600
Verwerking kadernota inclusief de amendementen 423.568 617.468 805.568 851.067
Aanpassingen in begroting na kadernota
Netto resultaat meicirculaire 490.956 430.614 264.316 357.198
Wijzigingen op de staat van activa inclusief rente aanpassing 137.754 208.039 216.812 218.306
Wijzigingen afval,riolering en grondexploitatie 140.426 239.186 232.777 96.253
Onderwijshuisvesting (Nieuwbouw scholen) 72.771 72.771 55.857 -5.331
Resultaat nieuw beleid aangeleverd bij begroting -279.215 -238.996 -228.996 -228.996
Resultaat aanpassingen gemeenschappelijke regelingen (raad 2 juni 2020) -109.954 -94.037 -30.424 -58.075
Wijzigingen niet in kadernota 452.738 617.577 510.342 379.355
Begrotingssaldo -299.802 400.743 825.029 1.304.715
Waarvan structureel 37.600 532.680 903.672 1.384.773
Waarvan incidenteel -337.402 -131.937 -78.643 -80.058
netto resultaat septembercirculaire (1e begrotingswijziging 2021) 389.860 470.042 261.373 289.968
Begrotingssaldo na wijziging 90.058 870.785 1.086.402 1.594.683
Waarvan structureel 427.460 1.002.722 1.165.045 1.674.741
Waarvan incidenteel -357.402 -131.937 -78.643 -80.058

 

Nadat de kadernota vastgesteld is zijn er nog een aantal nieuwe financiële ontwikkelingen geweest. Deze beïnvloeden het saldo van de begroting.

Netto resultaat meicirculaire

Nadat de kadernota voor het grootste deel gereed was, verscheen de meicirculaire 2020. De voorgestelde maatregelen in de kadernota zijn via amendementen bijgesteld. Het netto saldo van de meicirculaire is als inkomst toegevoegd. De tijdelijke toevoeging ten behoeve van het jeugdbeleid, die structureel was opgenomen is eruit gehaald. Ook zijn toegezegde middelen tbv nieuw inburgeringsbeleid gereserveerd.

Wijzigingen op de staat van activa inclusief rente aanpassing

Elk jaar wordt de staat van activa opnieuw geactualiseerd. Dit is noodzakelijk omdat het voor kan komen dat geplande investeringen later gereed zijn dan eerder geraamd. Er komen nieuwe investeringen bij, of geplande investeringen gaan niet door. Dit jaar wordt er ook voorgesteld om geen bespaarde rente te berekenen. Dit heeft invloed op de lasten die vanuit de activa drukken op de begroting. In 2021 en verder is er een voordelig resultaat opgetreden.

Wijzigingen afval, riolering en grondexploitatie

De kosten van riolering en afval zijn opnieuw doorgerekend. Dit heeft een positief resultaat opgeleverd. Na invoering van het btw compensatiefonds is er bij de berekening van de tarieven bij de kostendekkendheid een uitzondering gemaakt voor de berekening van de btw. De uiteindelijke opbrengst van de btw komt in het resultaat. Ook wordt bepaald welke kosten overheadkosten doorberekend kunnen worden aan afval, riolering en grondexploitatie. Dit kan leiden tot een voordelig of nadelig resultaat. Bij deze begroting is een voordelig resultaat ontstaan.

Onderwijshuisvesting (Nieuwbouw scholen)

U heeft voorafgaand aan deze begroting een voorstel voorgelegd gekregen over de nieuwbouw van een aantal scholen. Dit nieuwe voorstel leidt tot een nieuwe kosten berekening en een doorschuiven in tijd van een aantal geplande investeringen. In 2021 en 2022 worden investeringen nog niet gerealiseerd, waardoor geraamde kapitaallasten niet worden gemaakt. Daarna komen de kosten geleidelijk in de begroting.

Resultaat nieuw beleid aangeleverd bij begroting

Na de vaststelling van de kadernota is er vanuit de organisatie toch nog behoefte aan nieuw beleid ontstaan. De totale kosten zijn als één bedrag opgenomen. Bij de programma's onder nieuw beleid zijn de aanvragen toegelicht. In het raadsvoorstel zijn de beslispunten opgenomen.

Resultaat aanpassingen gemeenschappelijke regelingen (raad 2 juni 2020)

In uw vergadering van 2 juni zijn de begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen behandeld. De instemming met deze begrotingen leiden tot aanpassingen op de begroting, die nog niet in de kadernota waren opgenomen.

Septembercirculaire 2020
Op de avond van Prinsjesdag is de septembercirculaire 2020 verschenen. Het was toen niet meer mogelijk om alle gevolgen in beeld te brengen en ook nog te verwerken in de begroting.
In de eerste begrotingswijziging worden de gevolgen van septembercirculaire meegenomen. Het effect van de circulaire is groot voor de begroting. Een nadelig begrotingssaldo in 2021 wordt nu omgebogen naar een positief saldo. De analyse wordt u via een afzonderlijke memo aangeboden.

 

 

Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting

Tussen het opstellen van de kadernota en het opstellen van de begroting in de periode tot en met half september 2020 zijn nieuwe mutaties opgetreden. Het is een dynamisch proces, waarbij in de financiële huishouding van de gemeente voortdurend veranderingen optreden. Deze mutaties komen door concrete besluitvorming op onderwerpen, meevallers en tegenvallers ten opzichte van de geraamde bedragen, circulaires van het rijk en het doorrekenen ervan aan de diverse staten van personeel, investeringen, reserves en voorzieningen en rente. Nieuwe mutaties na de vaststelling van de besluitvorming over de kadernota zijn bij de programma's toegelicht. Op 11 juni heeft uw raad ingestemd met de begrotingen van de diverse verbonden partijen. De financiële consequenties hiervan zijn in de gemeentelijke begroting verwerkt. Ook is er in september 2020 een raadsbesluit genomen over de huisvesting van scholen. De consequenties daarvan zijn meegenomen in deze begroting.