Uitgaven

19,36%

€ -7.808

x € 1.000
19,36% Complete

Inkomsten

10,01%

€ 4.006

x € 1.000
10,01% Complete

Saldo

1268,25%

€ -3.802

x € 1.000

Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving

Jan Boersma (openbare ruimte en mobiliteit), Hans Gailard (veiligheid en handhaving) en Paul van Liempd (afval en milieu)

Uitgaven

19,36%

€ -7.808

x € 1.000
19,36% Complete

Inkomsten

10,01%

€ 4.006

x € 1.000
10,01% Complete

Saldo

1268,25%

€ -3.802

x € 1.000

Inleiding

Ons handelen en beleid voor de fysieke leefomgeving kent diverse abstractieniveaus. In het programma Fysieke en Veilige leefomgeving komen vooral de tactische en operationele kant van ons handelen voor de leefomgeving aan de orde. Het programma Economische en Ruimtelijke ontwikkeling richt zich meer op de visie en de strategische kant van het beleid voor de leefomgeving. Er is natuurlijk wel overlap tussen de programma’s, omdat de scheidslijn tussen het strategische en het tactische abstractieniveau niet zo scherp is. Een voorbeeld daarvan is het onderwerp natuur en landschap: enerzijds hebben we er een visie op en sluiten we qua strategie aan bij lopende regionale ontwikkelingen (‘Dommeldal uit de verf’ en Van Gogh Nationaal Park), anderzijds leggen we ook natuur en groen aan.

Wat willen we bereiken?

Thema Doelstellingen
Veiligheid en Vergunningen 1. Inwoners, ondernemers en bezoekers verblijven in een veilige en prettige woonomgeving.
2. We faciliteren bouwprojecten en initiatieven en bewaken de naleving van geldende wetten, regels en voorschriften.
Openbare Ruimte 3. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan de lokaal vastgestelde kwaliteitseisen.
4. Inwoners houden droge voeten. Samen met de inwoners nemen we maatregelen voor klimaatveranderingen.
5. Inwoners kunnen in de openbare ruimte op verschillende manieren recreëren.
6. We voeren natuurontwikkelingsprojecten uit.
7. In de openbare ruimte gebruiken we duurzame materialen en hanteren we verantwoorde werkwijzen.
8. We streven naar een steeds betere afvalinzameling.
Mobiliteit 9. We zetten in op duurzame en slimme mobiliteit.
10. Weggebruikers kunnen comfortabel en veilig deelnemen aan het verkeer.
11. Bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg.
12. Inwoners kunnen gebruik maken van dekkend openbaar vervoer.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Integrale Veiligheid gemeente Son en Breugel 2019-2022 2019 - 2022 10-jan-19
Nota Handhavingsbeleid 2019-2022 2019 - 2022 10-jan-19
Uitvoeringsprogramma's veiligheid 2019
Uitvoeringsprogramma handhaving 2019 2019
Beheerplan wegen 2016-2020 2016-2020 2021
Mobiliteitsvisie Son en Breugel 2014-2030 13-mrt-14 2021
Beleidsnota openbare verlichting n.v.t. 6-okt-16 n.v.t.
MJOP civieltechnische kunstwerken n.v.t. n.v.t. 2021
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant 2017 n.v.t.
Groenbeleidsplan 2013 - 2024 2013 - 2024 6-feb-14 2022
Uitwerkingsplan Oud Meer 2013 - 2024 2013 - 2024 6-feb-14
Evenementenbeleid 2016
Beleidsnotitie Gladheidsbestrijding 2008
Beleidsnotitie spelen 2019 - 2024 Vastgesteld in 2020
Beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020 met doorkijk naar 2030 6-okt-16 2020
Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2022 2016-2022 6-okt-16 2022
Klimaatbestendig Son en Breugel 2030 2017-2030 2-nov-17 n.t.b.

Wat gaan we ervoor doen?

Veiligheid en Vergunningen

Doelstellingen

Openbare Ruimte

Doelstellingen

Mobiliteit

Doelstellingen

Klimaat

De CO2-reductiedoelstelling vanuit het programma Fysieke en veilige leefomgeving is gesplitst in 3 delen.

In het onderdeel 'Veiligheid en vergunningen' zijn geen CO2-reductiedoelstellingen opgenomen. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Wel wordt met andere programma's op een integrale wijze een bijdrage geleverd aan deze doelstellingen. De resultaten daarvan komen ten goede aan andere programmaonderdelen.

Het onderdeel Openbare Ruimte heeft  geen CO2 –doelstelling verbonden aan dit programma, aangezien het effect van de programma’s op het klimaat vooralsnog op hoofdlijnen wordt bekeken. Toch kan het zijn dat we maatregelen nemen die een positief effect hebben op het klimaat. Denk aan het verwerken van snoeihout tot duurzame energie of de inzet van materiaal met schone energie. De CO2-reductie vanuit de aanpak van het maatschappelijk verantwoord inkopen en het afvalbeleid is meegenomen in programma 4 onder duurzaamheid.

De CO2-reductiedoelstelling vanuit het onderdeel mobiliteit gaat over de emissie die samenhangt met het wegverkeer binnen de bebouwde kom en op de buitenwegen. In de afgelopen jaren hebben we al stappen gezet, door het groen inkopen van energie en het verledden van de openbare verlichting. Verdere projecten en activiteiten leiden maar tot een beperkte vermindering van de uitstoot.

 

Geraamd 2021 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Veiligheid & vergunningen 0 0
Openbare Ruimte 0 0
Mobiliteit 16.725 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

  • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio;
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
  • Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;
  • Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert namens de gemeente de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van milieu. Daarnaast ondersteunt de ODZOB de gemeente op het gebied van allerlei milieu gerelateerde zaken zoals bodem, externe veiligheid, fijn stof, geuremissies etc.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 72 72 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 811 859 875 875 875 875
1.2 Openbare orde en veiligheid 492 578 634 617 610 610
2.1 Verkeer en vervoer 1.575 1.773 1.602 1.573 1.651 1.651
2.2 Parkeren 16 16 36 36 36 36
2.5 Openbaar vervoer 67 73 19 19 19 19
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.446 1.621 1.453 1.450 1.386 1.362
7.2 Riolering 816 595 847 869 862 879
7.3 Afval 1.350 1.427 1.766 1.823 1.850 1.877
7.4 Milieubeheer 696 755 505 503 481 479
Totaal Lasten 7.269 7.696 7.808 7.837 7.770 7.788
Baten
0.10 Mutaties reserves 29 49 272 276 276 252
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4 5 5 5 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 21 8 8 8 8 8
2.1 Verkeer en vervoer 86 24 25 25 25 25
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 24 45 45 45 45 45
7.2 Riolering 1.253 1.343 1.381 1.403 1.400 1.422
7.3 Afval 1.707 1.832 2.244 2.313 2.348 2.381
7.4 Milieubeheer 24 254 26 24 22 20
Totaal Baten 3.148 3.560 4.006 4.100 4.129 4.158

Nieuw beleid

1. Veiligheidsmonitor
Voorgesteld wordt om de veiligheidsmonitor niet meer jaarlijks uit te voeren, maar de komende jaren alleen in 2022 uit te voeren.

2. Rotondes
Rotondeonderhoud extern laten uitvoeren, in ruil voor reclame.

3.NBD Bewegwijzering
Beheer- en onderhoudskosten NBD bewegwijzering (voorheen ANWB).

4. Sonniuspark onderhoud verhardingen
Onderhoud en daarmee gepaard gaande kosten worden van de GREX naar regulier onderhoud overgedragen.

5. Sonniuspark groenonderhoud
Onderhoud en daarmee gepaard gaande kosten worden van de GREX naar regulier onderhoud overgedragen.

6. Dommelstroom Interventie Team
Schrappen betekent dat het project na proefperiode en positieve evaluatie moet worden afgewogen bij nieuw beleid.

7. Opschalen handhaving in verband met corona en openbare orde
Toezicht Corona en in kaart brengen overige problemen ihkv openbare orde vergt extra inzet van onze flexibele schil.

8. BOA Buitengebied
Er is een BOA specifiek voor het buitengebied aangesteld.

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving
nieuwe beleid vanuit de kadernota 2021 2022 2023 2024
1 Veiligheidsmonitor -20.000 0 -20.000 -20.000
2 Rotondes 0 -2.500 -2.500 -2.500
3 NBD Bewegwijzering (Voorheen ANWB) 7.500 7.500 7.500 7.500
4 Sonniuspark onderhoud verhardingen 48.000 48.000 48.000 48.000
5 Sonniuspark groenonderhoud 80.000 80.000 80.000 80.000
Sonniuspark groenonderhoud dekking voorziening riolering -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
6 Bijdrage Tasforce- RIEC Brabant-Zeeland 13.195 13.195 13.195
Totaal nieuwe beleid vanuit de kadernota 95.500 126.195 106.195 106.195
Nieuwe beleid/aanpassingen van bestaand beleid niet in kadernota 2021 2022 2023 2024
7 Opschalen handhaving ivm corona en openbare orde 10.000 0 0 0
8 BOA buitengebied 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal nieuwe beleid/aanpassingen van bestaand beleid niet in kadernota 20.000 10.000 10.000 10.000
Aanpassingen ivm coronabeleid 2021 2022 2023 2024
Extra kosten verkeersbeleid 40.000
Extra kosten handhaving 20.000
bijdrage vanuit de rijksoverheid -60.000