Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans
Activa 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.906 1.896 1.886 1.876 1.866
Materiële vaste activa 56.489 57.680 59.488 58.593 58.126
Financiële vaste activa 213 179 144 108 89
Totaal Vaste activa 58.608 59.756 61.519 60.578 60.082
Vlottende activa
Voorraden -4.236 -3.789 11 11 11
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.745 3.745 3.745 3.745 3.745
Liquide middelen 502 502 502 502 502
Overlopende activa 520 520 520 520 520
Totaal Vlottende activa 531 979 4.779 4.779 4.779
Totaal Activa 59.140 60.734 66.297 65.356 64.860
Passiva 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
Vaste passiva
Eigen vermogen 35.699 35.308 35.062 34.863 34.956
Voorzieningen 4.346 3.903 3.847 3.630 3.460
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 16.070 18.499 24.364 23.839 23.420
Totaal Vaste passiva 56.115 57.710 63.273 62.332 61.836
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 1.603 1.603 1.603 1.603 1.603
Overlopende passiva 1.421 1.421 1.421 1.421 1.421
Totaal Vlottende passiva 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024
Totaal Passiva 59.140 60.734 66.297 65.356 64.860

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. In de septembercirculaire 2020 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes. De individuele EMU-refenrentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde (* € 1.000,-) voor Son en Breugel is voor 2020 € 1.549.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting (bedragen x € 1.000,-).

Omschrijving 2020 2021 2022
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -2.521 -1.391 -269
2 Mutatie (im)materiële vaste activa -4.058 -3.154 -3.730
3 Mutatie voorzieningen -497 -443 -56
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 2.943 -447 -3.800
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
EMU-saldo -4.133 -5.435 -7.855

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Terug naar navigatie - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Voordat de BBV werd ingevoerd was het gebruik dat gemeenten voorzieningen troffen voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zoals wachtgelden, vakantiedagen of wethouderspensioenen.
Vanwege de behoefte aan een eenduidige interpretatie van de financiële positie besloot het ministerie van BZK vervolgens dat desbetreffende “voorzieningen” onder het BBV niet meer getroffen mogen worden. In het BBV is ook opgenomen dat deze verplichtingen in de uiteenzetting van de financiële positie worden vermeld. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

  • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
  • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
  • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings-)premies.
  • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Beloningen tijdens het dienstverband 6.357 6.353 6.353 6.353
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 72 68 68 68
Afvloeiingsregelingen 0 0 0 0
Totaal 6.429 6.421 6.421 6.421

Overzicht van investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht van investeringen
Uit te voeren investering per programma Vervanging/ bestaand beleid/ nieuw beleid EN/ MN Afschr. termijn: Jaar Reeds gevo-teerd 2021 2022 2023 2024 Totaal inves-tering 2021 2022 2023 2024
Programma 1 Interne en externe dienstverlening
Airbornestraat: losse werkplekinrichting BB EN 7 201.176 68.974 270.150 41.294 40.908 40.522 40.136
Kieper tbv tractor VV EN 7 0 12.000 12.000 0 1.834 3.668 3.668
2 hogedrukreinigers VV EN 7 0 21.500 21.500 0 0 3.102 3.102
Programma 2 sociale leefomgeving
Nieuwbouw Regenboog NB EN 40 1.300.000 2.700.000 4.000.000 0 139.000
Uitbreiding de Bloktempel/de ruimte NB EN 40 848.000 552.000 1.400.000 0 49.000 49.000
Voorbereiding nieuwbouw Braecklant NB EN 25 0 50.000 50.000 0 2.000 2.000 2.000
Nieuwbouw Braecklant NB EN 40 0 2.800.000 2.800.000 0 70.000
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2021 BB MN 25 0 211.446 211.446 0 8.458 8.458 8.458
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2022 BB MN 25 0 211.446 211.446 0 0 8.458 8.458
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2023 BB MN 25 0 211.446 211.446 0 0 0 8.458
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2024 BB MN 25 0 1.057.230 1.057.230 0 0 0 0
Renovatie zijstraatjes Begoniastraat ivm ontwikkelingen Nieuwe Vloed NB MN 15 0 180.000 180.000 0 13.800 13.680 13.680
Vervangen Opel Vivaro 86 BS SR BB EN 0 37.000 37.000 0
Vervangen Opel Vivaro 87 BS SR BB EN 0 37.000 37.000 0
Vervangen Opel Vivaro 88 BS SR BB EN 0 37.000 37.000 0
Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 NB MN 15 0 50.000 50.000 0 3.333 3.333 3.333
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021 BB EN 15 0 555.450 555.450 0 42.585 42.214 42.214
GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 BB EN 60 0 628.915 628.915 0 16.771 16.666 16.666
GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2023 BB EN 60 0 622.584 622.584 0 0 0 10.376
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2022 BB EN 15 0 63.000 63.000 0 0 4.242 4.242
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2023 BB EN 15 0 130.200 130.200 0 0 0 8.680
GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022 BB EN 60 0 633.831 633.831 0 10.669 10.669
Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen BB MN 15 0 465.000 465.000 0 31.000 31.000 31.000
Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering BB EN 60 0 266.000 266.000 0 4.433 4.433 4.433
GRP 2016 Rioolvervangingen incl relining 2024 BB EN 60 0 610.772 610.772 0 0 0 0
GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstr) BB EN 60 0 785.000 785.000 0 13.083 13.083 13.083
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling
waarvan vervangingsinvesteringen VV 0 12.000 21.500 0 0 33.500 0 1.834 6.770 6.770
waarvan bestaand beleid BB 201.176 2.980.785 908.277 1.075.230 1.668.002 6.833.470 41.294 157.239 179.745 206.874
waarvan nieuw beleid (nog apart raadsvoorstel voorleggen) NB 2.148.000 280.000 552.000 5.500.000 0 8.480.000 0 19.133 68.013 277.013
2.349.176 3.272.785 1.481.777 6.575.230 1.668.002 15.346.970 41.294 178.206 254.529 490.657