Eigen begroting raad

Volgens afspraak met uw raad hebben wij een aparte paragraaf in de begroting opgenomen waarin de verwachte kosten in verband met de raadswerk zijn vermeld. Voor de hierbij horende beleidstoelichting verwijzen wij naar Programma 1: Interne en externe dienstverlening

 

Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 Notulering raads- en commissievergaderingen 30.268 32.000 32.449
2 Attentie einde jaar 458 549 557
3 Lidmaatschappen vng, fonds ggu 67.229 72.102 72.551
4 Lidmaatschap Vereniging voor raadsleden 1.334 1.350 1.575
5 Lidmaatschap vereniging van griffiers 405 450 457
6 Informele actitviteit raad 2.155 6.750 7.000
7 Jaarlijkse bijdrage aan fracties 4.945 6.000 7.000
8 Loonkosten 17 raadsleden, griffier (1,5fte) 286.161 240.000 333.963
9 Naheffing werkkostenregeling 29.206 26.657 26.416
10 Presentiegelden burgerleden 19.707 2.638 5.000
11 Conferenties en studiedagen 1.412 4.000 4.064
12 Rekenkamercommissie 842 23.397 23.775
13 Nieuwe bestuursstijl 16.133 40.000 10.000
14 Bijeenkomsten raad 1.746 5.000 5.000
Totaal budget raad 462.001 460.893 529.807
4 Extra burgerleden in commissie
7 Extra fractie in de raad
8 Griffie is uitgebreid/vergoeding raadsleden kleine gemeenten verhoogd
10 Extra burgerleden in commissie
Proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze besluitvorming door de gemeenteraad
Op dit moment is er een ontwerp Raadsvoorstel in voorbereiding wat moet leiden tot een nieuwe vergaderstructuur en werkwijze besluitvorming door de gemeenteraad. Deze proef zou 1 januari 2021 van start gaan. De incidentele kosten in 2021 bedragen € 190.000,-. Vanaf 2022 kan dit € 150.000,- structureel worden. Met deze kosten is nog geen rekening gehouden in deze begroting. Na besluitvorming kan dit leiden tot een begrotingswijziging.