Uitgaven

22,87%
€ -9.224
x € 1.000
22,87% Complete

Inkomsten

67,02%
€ 26.826
x € 1.000
67,02% Complete

Saldo

5871,37%
€ 17.602
x € 1.000

Programma 1. Interne en externe dienstverlening

Portefeuillehouders: Hans Gaillard, Paul van Liempd (Communicatie, nieuw bestuursstijl, burgerparticipatie) en Jan Boersma (inkoop en financiën)

Uitgaven

22,87%
€ -9.224
x € 1.000
22,87% Complete

Inkomsten

67,02%
€ 26.826
x € 1.000
67,02% Complete

Saldo

5871,37%
€ 17.602
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit programma gaat over de kwaliteit van onze in- en externe dienstverlening.

De kwaliteit van onze dienstverlening uit zich in het gemak waarmee inwoners en ondernemers producten en diensten kunnen afnemen bij de gemeente en het gemak waarmee zij met de gemeente in contact kunnen komen. We hanteren daarbij het uitgangspunt dat de klant kiest op welke manier hij contact met de gemeente wil hebben. Dat kan via het online portaal zijn, via e-mail, website, telefoon, sociaal media, per brief, via een baliebezoek of in een persoonlijk gesprek. Alle kanalen zijn beschikbaar en dat houden we zo.

De mogelijkheden van onze digitale dienstverlening nemen toe, mede dankzij de invoering van het zaakgericht werken. De digitale dienstverlening wordt transparanter, gaat sneller en de mogelijkheden om in contact te komen met de juiste persoon zijn toegenomen. We zien dan ook dat inwoners voor steeds meer producten en diensten gebruikmaken van de digitale weg. 

We kijken binnen dit programma niet alleen naar de dienstverlening zelf, maar ook naar de voorwaarden om kwalitatief goede dienstverlening te kunnen leveren. Is de capaciteit van onze organisatie op orde en in hoeverre dragen de werkwijzen van het gemeentebestuur en de medewerkers bij aan de kwaliteit van de dienstverlening? Is het besluitvormingsproces bijvoorbeeld transparant en begrijpelijk en zijn inwoners voldoende betrokken en geraadpleegd? En, hoe kunnen wij optimaal gebruikmaken van de deskundigheid en kracht die onze Son en Breugelse samenleving herbergt? De doelstellingen binnen dit programma richten zich daarom niet alleen op de dienstverlening zelf, maar ook op de mate van participatie en de wijze van organisatie.   

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Thema Doelstellingen
Dienstverlening 1. De gemeente is zichtbaar, aanspreekbaar en bereikbaar
2. Inwoners, organisaties en ondernemers kunnen 24/7 zaken doen met de gemeente
3. Inwoners, organisaties en ondernemers zijn tevreden over onze dienstverlening
Participatie 4. Plannen en projecten komen in samenwerking met belanghebbenden tot stand
5. Jongeren denken actief mee bij het maken en realiseren van plannen en projecten
6. Inwoners, organisaties en ondernemers vinden onze beleids- en besluitvorming integer, transparant, begrijpelijk en toegankelijk
Organisatie 7. De capaciteit van de gemeentelijke organisatie is op orde

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Visie op Bestuurlijke Toekomst onbepaalde tijd 18-06-2015 en 02-11-2017 n.v.t.
Coalitieakkoord fracties DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks; door die fracties vastgesteld op 15 juni 2018 2018 - 2022 raad 28 juni 2018: t.k.n. n.v.t.
Beleidskader Integriteit 2015 onbepaalde tijd, vanaf maart 2015 26-mrt-15 n.v.t.
Persoonlijk en dichtbij n.v.t. 12-jun-12 n.v.t.
Visie op dienstverlening n.v.t. Commissie AZ 14 januari 2015 n.v.t.
Persoonlijk en dichtbij N.v.t. 12-jun-12 n.v.t.
Visie op dienstverlening N.v.t. Commissie AZ 14 januari 2015 n.v.t.
Nota activering, waardering en afschrijving n.v.t. 20-jun-13 n.v.t.
Nota reserves en voorzieningen n.v.t. 24-mei-11 n.v.t.
Financiële verordening n.v.t. 22-jun-17 n.v.t.
Treasurystatuut n.v.t. 2014 n.v.t.
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen n.v.t. 21-mrt-13 n.v.t.
Belastingverordeningen

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

Dienstverlening

Terug naar navigatie - Dienstverlening

Doelstellingen

Participatie

Terug naar navigatie - Participatie

Doelstellingen

Klimaat

Terug naar navigatie - Klimaat

Aan het Programma 'Interne en externe dienstverlening' zijn geen CO2-reductiedoelstellingen gekoppeld. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. De veranderingen in de publieke dienstverlening, met name de verdere digitalisering daarvan, hebben wel invloed op de CO2-uitstoot, maar deze invloed is beperkt. De toename van telefonische en digitale contacten zal naar verwachting leiden tot een lichte verhoging van het elektriciteitsgebruik. Daar staat tegenover dat de vermindering van het aantal verkeersbewegingen zal leiden tot minder gemotoriseerde kilometers. Het totale effect is verwaarloosbaar klein,  maar wel positief voor het klimaat.

Geraamd 2021 (ton CO2) Geraamd 2031 (ton CO2)
Interne en externe dienstverlening 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.927 -1.339 -300 401 825 1.305
0.1 Bestuur 1.892 1.597 1.369 1.370 1.375 1.375
0.2 Burgerzaken 684 705 776 830 818 732
0.4 Overhead 6.094 6.632 6.217 6.186 6.092 6.084
0.5 Treasury 203 29 74 70 65 60
0.61 OZB woningen 100 70 85 85 85 85
0.62 OZB niet-woningen 14 14 16 16 16 16
0.64 Belastingen overig 31 34 38 38 38 38
0.8 Overige baten en lasten 11 718 423 517 1.014 1.050
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 10 225 225 8 8 8
Totaal Lasten 10.967 8.685 8.924 9.520 10.335 10.751
Baten
0.10 Mutaties reserves 93 255 325 53 -11 -11
0.1 Bestuur 148 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 245 212 227 221 203 203
0.4 Overhead 121 99 197 172 172 172
0.5 Treasury 656 527 131 126 121 116
0.61 OZB woningen 2.152 2.209 2.381 2.451 2.524 2.598
0.62 OZB niet-woningen 1.759 1.973 2.216 2.265 2.315 2.366
0.64 Belastingen overig 18 9 9 9 9 9
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.244 19.733 21.024 21.403 21.870 22.300
0.8 Overige baten en lasten 0 316 316 316 316 316
Totaal Baten 24.436 25.333 26.826 27.016 27.519 28.070

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

1. Verkiezingen terugdringen uitgaven verkiezingen
De verkiezingen van 2019 zijn vergelijkbaar met die van 2023 (vierjaars cyclus). Door de personeelslasten met betrekking tot de verkiezingen niet apart te begroten, maar binnen het programma op te vangen, kan € 15.000 worden bezuinigd.

2. Personeelsplan
We hebben een personeelsplan opgesteld in het kader van personeelsleden van 62 jaar en ouder, waarbij rekening wordt gehouden dat de vervanging door o.a. starters tegen lagere loonkosten kan plaatsvinden.

3. Adviespunt Social Return
Reeds enkele jaren subsidiëren wij het Adviespunt Social return van de WSD. Deze adviseert ons bij aanbestedingen en zorgt voor een followup na de gunning, zodat de social return ook daadwerkelijk wordt ingevuld. U treft de jaarrapportage van het adviespunt ook jaarlijks aan in onze jaarrekening. Tot nu toe hebben wij dit bekostigd uit het resultaat van de WSD dat wij jaarlijks ontvangen. Dat betreft een incidentele dekking. Inmiddels is het adviespunt structureel en dienen wij dit ook structureel te dekken.

4. Verhoging onroerendezaakbelasting

De raad heeft bij de vaststelling van de kadernota een amendement vastgesteld om de OZB met € 300.000 te verhogen. Voor de OZB zijn de tarieven verlaagd om de waardeontwikkeling te compenseren. Daarna wordt voorgesteld om een inflatiecorrectie van 2,2% toe te passen en om daar bovenop de tarieven als volgt te verhogen:
OZB eigenaren woningen: verhogen met 3,3%;
OZB gebruikers niet-woningen: verhogen met 9%;
OZB eigenaren niet-woningen: verhogen met 12,9%.

Daarmee wordt niet de volledige € 300.000 bereikt Zie ook de paragraaf lokale heffingen.

5. Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding

In de begroting zijn diverse budgetten waarop al een aantal jaren onderbesteding plaatsvindt. Deze worden in deze begroting verlaagd.

6. Zichtbaarheid vergroten via gemeentepagina Mooi Son en Breugelkrant 
Met ingang van 2020 is de redactionele content op de gemeentepagina sterk gereduceerd met het doel om te besparen. Uitgangspunt is dat we enkel nog verplichte publicaties opnemen en alle andere content vrijblijvend aanbieden (uitzonderingen daargelaten, zoals de corona-berichtgeving). Deze werkwijze wordt nog geëvalueerd, maar duidelijk is wel dat de evaluatie niet positief uitpakt. De besparing gaat ten koste van de leesbaarheid en het informatieve karakter van de gemeentepagina. De besparing draagt ook niet bij aan onze doelstelling om de zichtbaarheid van de gemeente te vergroten en participatie te bevorderen. Daarom is er de wens om een kwalitatieve impuls aan de gemeentepagina te geven met een goede balans van kwalitatieve, redactionele content en beeld. Voorstel is om het budget voor het gemeentenieuws jaarlijks met € 10.000 te verhogen.

7. Verhoging bijdrage Bizob
Wij nemen gedurende 42 weken per jaar 6 dagen per week af aan inkoopondersteuning bij Bizob. Bizob voert een tariefsverhoging door i.v.m. hogere loonkosten. De vergadering van aangeslotenen heeft hiermee ingestemd. Het dagtarief komt hiermee in 2021 op € 646. Daarnaast hebben wij tijdelijk van medio 2019 tot medio 2021 een extra dag per week afgenomen.

8. Aanbesteding software sociaal domein
Eind 2020 is het project gestart om te komen tot een nieuwe aanbesteding voor de software in het sociaal domein. Een nieuw contract voor het softwarepakket in het sociaal domein is voor alle 3 gemeentes noodzakelijk per 1-1-2022. Naast de aanbesteding is ook de ambitie om een slag te slaan in de werkprocessen, bijvoorbeeld door systemen waar mogelijk met elkaar te koppelen. Samen met Nuenen, Geldrop-Mierlo en de Dienst Dommelvallei wordt voor dit proces een projectleider aangetrokken. De bijdrage van Son en Breugel voor 2021 betreft 22% van de totale kosten en daarmee een bedrag van € 24.024.

Voornemens zonder financiële gevolgen:

Arbeidsmarktcommunicatie 
We willen onze gemeente aantrekkelijker profileren als werkgever op social media en de website(platforms). Dat doen we door foto’s van collega’s te maken die aan het werk zijn. We laten daarbij de variatie van jong en ouder zien. We brengen daarbij ook onze werkplek in beeld. Deze is fris, nieuw en groen. Deze aanpak ondersteunt de werving van nieuwe medewerkers. Hiervoor zijn geen extra financiële middelen nodig.

Meer doen met film 
Filmpjes op social media zijn niet meer weg te denken in de communicatiemix van bedrijven en overheden. Ook wij hebben dit jaar enkele filmpjes voor de socials gemaakt. Hiervoor schakelden we steeds een professionele filmer in. Binnenkort kunnen we in eigen beheer filmpjes maken, waardoor we flexibeler zijn en vaker korte items kunnen maken. Hiervoor zijn geen extra financiële middelen nodig. 

Programma 1 Interne en externe dienstverlening
nieuwe beleid vanuit de kadernota 2021 2022 2023 2024
1 Verkiezingen 0 0 -15.000 -15.000
2 Personeelsplan -1.500 -1.000 -72.500 -107.000
3 Adviespunt Social return 16.500 16.500 16.500 16.500
4 OZB -296.100 -293.000 -289.600 -285.600
5 Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding -17.000 -179.000 -179.000 -179.000
Totaal nieuwe beleid vanuit de kadernota -298.100 -456.500 -539.600 -570.100
Nieuwe beleid/aanpassingen van bestaand beleid niet in kadernota 2021 2022 2023 2024
6 Zichtbaarheid gemeentepagina vergroten Terugdraaien bezuiniging uit begroting 2019. 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Extra inkoopondersteuning Bizob Bestaand beleid, hoger tarief. Tijdelijke uitbreiding met een halve dag . 13.566 7.371 7.371 7.371
8 Verhoging dienst dommelvallei extra ict kosten Betreffen extra ICT kosten. 24.024
Totaal nieuwe beleid/aanpassingen van bestaand beleid niet in kadernota 47.590 17.371 17.371 17.371