Meer
Publicatiedatum: 07-10-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Meerjarenbegroting 2021-2024 Blz. 1  
Meerjarenbegroting 2021-2024 Blz. 2  
Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Algemene inleiding Blz. 6  
Proces van kadernota naar begroting Blz. 7  
Proces van kadernota naar begroting Blz. 8  
Vertrekpunt kadernota Blz. 9  
Vertrekpunt kadernota Blz. 10  
Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting Blz. 11  
Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting Blz. 12  
Programma 1. Interne en externe dienstverlening Blz. 13  
Inleiding Blz. 14  
Wat willen we bereiken? Blz. 15  
Relevante beleidsnota's Blz. 16  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 17  
Dienstverlening Blz. 18  
1. De gemeente is zichtbaar, aanspreekbaar en bereikbaar. Blz. 19  
2. Inwoners, organisaties en ondernemers kunnen 24/7 zaken doen met de gemeente. Blz. 20  
3. Inwoners, organisaties en ondernemers zijn tevreden over onze dienstverlening. Blz. 21  
Participatie Blz. 22  
4. Plannen en projecten komen in samenwerking met belanghebbenden tot stand. Blz. 23  
5. Jongeren denken actief mee bij het maken en realiseren van plannen en projecten. Blz. 24  
6. Inwoners, organisaties en ondernemers vinden onze beleids- en besluitvorming integer, transparant, begrijpelijk en toegankelijk. Blz. 25  
Organisatie Blz. 26  
7. De capaciteit van de gemeentelijke organisatie is op orde. Blz. 27  
Klimaat Blz. 28  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 29  
Wat gaat het kosten? Blz. 30  
Nieuw beleid Blz. 31  
Programma 2. Sociale leefomgeving Blz. 32  
Inleiding Blz. 33  
Wat willen we bereiken? Blz. 34  
Relevante beleidsnota's Blz. 35  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 36  
Maatschappelijke participatie Blz. 37  
1. We ondersteunen inwoners die niet (volledig) op eigen kracht kunnen participeren. Blz. 38  
2. (De toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig en efficiënt; klantgericht en op maat. Blz. 39  
Ontmoeting Blz. 40  
3. Son en Breugel kent een voldoende en gevarieerd aanbod van laagdrempelige ontmoetingsfuncties in de wijk, onder andere in de vorm van onderwijs-, sport- en verenigingsgebouwen. Blz. 41  
4. We ondersteunen lokale initiatieven gericht op ontmoeting. Blz. 42  
Jeugdigen Blz. 43  
5. Goede voorschoolse voorzieningen en een erkend programma voor VVE (vroeg en voorschoolse educatie) programma dragen bij aan een goede ontwikkeling van peuters en voorkomen onderwijsachterstand. Blz. 44  
6. We hebben goede en goed bereikbare schoolgebouwen voor een optimaal en gedifferentieerd lokaal onderwijsaanbod. Blz. 45  
7. Jeugdigen en hun ouders krijgen ondersteuning wanneer zij problemen ondervinden in opgroei- en opvoedsituaties Blz. 46  
Gezonde leefstijl Blz. 47  
8. Met voorlichting en ondersteuning stimuleren we inwoners zo gezond mogelijk te leven. Blz. 48  
Cultuur en erfgoed Blz. 49  
9. Wij stimuleren het in stand houden van cultuur, cultureel erfgoed en monumenten. Blz. 50  
Klimaat Blz. 51  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 52  
Wat gaat het kosten? Blz. 53  
Nieuw beleid Blz. 54  
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving Blz. 55  
Inleiding Blz. 56  
Wat willen we bereiken? Blz. 57  
Relevante beleidsnota's Blz. 58  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 59  
Veiligheid en Vergunningen Blz. 60  
1. Inwoners, ondernemers en bezoekers verblijven in een veilige en prettige woonomgeving. Blz. 61  
2. We faciliteren bouwprojecten en initiatieven en bewaken de naleving van geldende wetten, regels en voorschriften. Blz. 62  
Openbare Ruimte Blz. 63  
3. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan de lokaal vastgestelde kwaliteitseisen. Blz. 64  
4. Inwoners houden droge voeten. Samen met de inwoners nemen we maatregelen voor klimaatveranderingen. Blz. 65  
5. Inwoners kunnen in de openbare ruimte op verschillende manieren recreëren. Blz. 66  
6. We voeren natuurontwikkelingsprojecten uit. Blz. 67  
7. In de openbare ruimte gebruiken we duurzame materialen en hanteren we verantwoorde werkwijzen. Blz. 68  
8. We streven naar een steeds betere afvalinzameling. Blz. 69  
Mobiliteit Blz. 70  
9. We zetten in op duurzame en slimme mobiliteit. Blz. 71  
10. Weggebruikers kunnen comfortabel en veilig deelnemen aan het verkeer Blz. 72  
11. Bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg Blz. 73  
12. Inwoners kunnen gebruik maken van dekkend openbaar vervoer Blz. 74  
Klimaat Blz. 75  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 76  
Wat gaat het kosten? Blz. 77  
Nieuw beleid Blz. 78  
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 79  
Inleiding Blz. 80  
Wat willen we bereiken? Blz. 81  
Relevante beleidsnota's Blz. 82  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 83  
Ruimte en Wonen Blz. 84  
1. Voor 1 januari 2022 implementeren we de Omgevingswet. Blz. 85  
2. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel worden vastgesteld. Blz. 86  
3. De uitvoeringsprogramma’s van het bestaand beleid voeren we uit (zoals Toekomstvisie, Structuurvisie, Duurzaamheid en Woonvisie). Blz. 87  
4. In Son en Breugel vindt voldoende gedifferentieerde woningbouw plaats voor een diversiteit aan doelgroepen. Blz. 88  
5. We voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties. Blz. 89  
Overige ruimtelijk beleid Blz. 90  
6. In 2020 heeft Son en Breugel een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Dit geven we onder meer vorm door het vaststellen van Regionale Energiestrategie en een warmte visie in 2021. Blz. 91  
7. In 2021 gaan we een strategie opzetten voor natuur en landschapsbeleid. Blz. 92  
Regio Blz. 93  
8. We werken op strategisch niveau samen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. Dit geven we vorm door bestuurlijke en ambtelijke inbreng m.b.t. 'Ruimte', 'Wonen' en ‘Economie’ en lokale doorwerking van regionaal bel.. Blz. 94  
9. Son en Breugel sluit aan bij Van Gogh Nationaal Park en blijft aangesloten bij ‘Dommeldal uit de Verf’. Blz. 95  
10. Wij stimuleren recreatieve en toeristische initiatieven. Blz. 96  
Economie Blz. 97  
11. Ondernemen mogelijk maken en stimuleren door het versterken van het vestigingsklimaat en ondernemersklimaat in het Centrum en op Ekkersrijt. Blz. 98  
12. Binnen de kaders van de Omgevingsvisie ontwikkelen we Ekkersrijt (voormalig Masterplan Ekkersrijt en pilot Omgevingsplan Ekkersrijt Sciencepark) door. Blz. 99  
13. We houden structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE. Blz. 100  
Klimaat Blz. 101  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 102  
Wat gaat het kosten? Blz. 103  
Nieuw beleid Blz. 104  
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 105  
Beleidsindicatoren Blz. 106  
Infographic Blz. 107  
Begroting in één oogopslag Blz. 108  
Lokale heffingen Blz. 109  
Inleiding Blz. 110  
Beleid Blz. 111  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 112  
Afvalstoffenheffing Blz. 113  
Reinigingsrechten Blz. 114  
Rioolheffing Blz. 115  
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 116  
Leges Blz. 117  
Overige belastingen Blz. 118  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 119  
Overzicht tarieven Blz. 120  
Belastingcapaciteit Blz. 121  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 122  
Inleiding Blz. 123  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 124  
Top 15 inventarisatie van de risico's Blz. 125  
Top 15 risico's Blz. 126  
Weerstandscapaciteit in cijfers Blz. 127  
Financiële kengetallen Blz. 128  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 129  
Inleiding Blz. 130  
Wegen en weginspectie Blz. 131  
Openbare verlichting Blz. 132  
Civieltechnische kunstwerken Blz. 133  
Groenvoorzieningen Blz. 134  
Riolering Blz. 135  
Gebouwen Blz. 136  
Speeltoestellen Blz. 137  
Financiering Blz. 138  
Inleiding Blz. 139  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 140  
Financieringsbehoefte Blz. 141  
Renterisicobeheer Blz. 142  
Leningenportefeuille Blz. 143  
Bedrijfsvoering Blz. 144  
Inleiding Blz. 145  
Organisatie die we willen zijn Blz. 146  
Informatievoorziening Blz. 147  
Control Blz. 148  
Kengetallen Blz. 149  
Verbonden partijen Blz. 150  
Inleiding Blz. 151  
Inleiding Blz. 152  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 153  
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven Blz. 154  
GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 155  
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 156  
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Eindhoven Blz. 157  
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 158  
GR Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 159  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 160  
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 161  
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 162  
Stichtingen en verenigingen Blz. 163  
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 164  
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 165  
Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) te Son en Breugel Blz. 166  
Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel Blz. 167  
Stichting Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIFN) te Den Bosch Blz. 168  
Tabel verbonden partijen Blz. 169  
Grondbeleid Blz. 170  
Inleiding Blz. 171  
Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte) Blz. 172  
Complex Ekkersrijt Blz. 173  
Project Akkerpad Blz. 174  
Project Centrum Breugel Blz. 175  
Nota Grondbeleid Blz. 176  
Winstneming Blz. 177  
Overzicht van baten en lasten Blz. 178  
Programma's Blz. 179  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 180  
Overhead, onvoorzien en Vpb Blz. 181  
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 182  
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen Blz. 183  
Geraamd resultaat Blz. 184  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 185  
Programma 1 Interne en externe dienstverlening Blz. 186  
Programma 2 Sociale leefomgeving Blz. 187  
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Blz. 188  
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 189  
Totaal Blz. 190  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 191  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 192  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 193  
Programma 1. Interne en externe dienstverlening Blz. 194  
Programma 2. Sociale leefomgeving Blz. 195  
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving Blz. 196  
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 197  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 198  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 199  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 200  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 201  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 202  
Geprognosticeerde balans Blz. 203  
Geprognosticeerde balans Blz. 204  
EMU-saldo Blz. 205  
EMU-saldo Blz. 206  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 207  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 208  
Overzicht van investeringen Blz. 209  
Overzicht van investeringen Blz. 210  
Reserves en voorzieningen Blz. 211  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 212  
Reserves Blz. 213  
Voorzieningen Blz. 214  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 215  
Toelichting op de reserves Blz. 216  
Inleiding Blz. 217  
Algemene reserve vast Blz. 218  
Algemene reserve bouwgrond Blz. 219  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 220  
Algemene risicovoorziening Blz. 221  
Aanleg west structuur Blz. 222  
Recreatie-en natuurgebied West Blz. 223  
Verkoop Obragas Blz. 224  
Centrum ontwikkeling Son en Breugel Blz. 225  
Egalisatiereserve wegen Blz. 226  
Samenwerking I&A aandeel reserve Son en Breugel Blz. 227  
Projectmatig werken Blz. 228  
Jeugd en jongerencentrum Blz. 229  
Natuurcompensatie Blz. 230  
Infrastructurele werken Ekkersrijt Blz. 231  
Uitvoering groenbeleidsplan Blz. 232  
Centrum Breugel Blz. 233  
Reserve veiligheidsgelden VRBZO Blz. 234  
Reserve bosbeheer Blz. 235  
Dekkingsreserves Blz. 236  
Nieuwbouw sporthal Blz. 237  
Renovatie Bongerd Blz. 238  
Nieuwbouw brandweerkazerne en werf Blz. 239  
Dak Emiliusschool Blz. 240  
Vijverbergschool Blz. 241  
Optimalisatie sportpark SBC Blz. 242  
Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool Blz. 243  
Verledden Blz. 244  
Parkeren Centrum Son Blz. 245  
Renovatie kunstgrasvelden Blz. 246  
Slowlane Ekkersrijt Blz. 247  
Fietsoversteek Bestseweg Blz. 248  
DO gemeentehuis losse werkplekinrichting Blz. 249  
Nieuwbouw sporthal de Bongerd Blz. 250  
Ruysdaelstraat kosten omgeving school Blz. 251  
Infrastructurele werken Ekkersrijt-HOV Blz. 252  
Aankoop units Bibliotheek Blz. 253  
Visie Eindhovenseweg Blz. 254  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 255  
Voorzieningen Blz. 256  
Overige voorzieningen Blz. 257  
Voorziening pensioen wethouders Blz. 258  
Verliesvoorziening Torenstraat Blz. 259  
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's Blz. 260  
Voorzieningen onderhoud en egalisatie Blz. 261  
Onderhoud gemeentelijke gebouwen Blz. 262  
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 263  
Voorziening riolering Blz. 264  
Voorziening afval Blz. 265  
Voorz. afgesloten complexen GB Blz. 266  
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 267  
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 268  
Toelichting op de financiële positie Blz. 269  
Toelichting op de financiële positie Blz. 270  
Eigen begroting raad Blz. 271  
Eigen begroting raad Blz. 272  
2e Bestuursrapportage 2020 Blz. 273  
Doelstellingen Blz. 274  
2e Bestuursrapportage 2020 Blz. 275  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 276  
Doelstellingen Blz. 277  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 278  
Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies Blz. 279  
Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies Blz. 280  
Vaststellingsbesluit Blz. 281  
Doelstellingen Blz. 282  
Vaststellingsbesluit Blz. 283