Sitemap

Meerjarenbegroting 2021-2024 Blz. 1
Meerjarenbegroting 2021-2024 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Algemene inleiding Blz. 6
Proces van kadernota naar begroting Blz. 7
Proces van kadernota naar begroting Blz. 8
Vertrekpunt kadernota Blz. 9
Vertrekpunt kadernota Blz. 10
Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting Blz. 11
Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting Blz. 12
Programma 1. Interne en externe dienstverlening Blz. 13
Inleiding Blz. 14
Wat willen we bereiken? Blz. 15
Relevante beleidsnota's Blz. 16
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 17
Dienstverlening Blz. 18
1. De gemeente is zichtbaar, aanspreekbaar en bereikbaar. Blz. 19
2. Inwoners, organisaties en ondernemers kunnen 24/7 zaken doen met de gemeente. Blz. 20
3. Inwoners, organisaties en ondernemers zijn tevreden over onze dienstverlening. Blz. 21
Participatie Blz. 22
4. Plannen en projecten komen in samenwerking met belanghebbenden tot stand. Blz. 23
5. Jongeren denken actief mee bij het maken en realiseren van plannen en projecten. Blz. 24
6. Inwoners, organisaties en ondernemers vinden onze beleids- en besluitvorming integer, transparant, begrijpelijk en toegankelijk. Blz. 25
Organisatie Blz. 26
7. De capaciteit van de gemeentelijke organisatie is op orde. Blz. 27
Klimaat Blz. 28
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 29
Wat gaat het kosten? Blz. 30
Nieuw beleid Blz. 31
Programma 2. Sociale leefomgeving Blz. 32
Inleiding Blz. 33
Wat willen we bereiken? Blz. 34
Relevante beleidsnota's Blz. 35
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 36
Maatschappelijke participatie Blz. 37
1. We ondersteunen inwoners die niet (volledig) op eigen kracht kunnen participeren. Blz. 38
2. (De toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig en efficiënt; klantgericht en op maat. Blz. 39
Ontmoeting Blz. 40
3. Son en Breugel kent een voldoende en gevarieerd aanbod van laagdrempelige ontmoetingsfuncties in de wijk, onder andere in de vorm van onderwijs-, sport- en verenigingsgebouwen. Blz. 41
4. We ondersteunen lokale initiatieven gericht op ontmoeting. Blz. 42
Jeugdigen Blz. 43
5. Goede voorschoolse voorzieningen en een erkend programma voor VVE (vroeg en voorschoolse educatie) programma dragen bij aan een goede ontwikkeling van peuters en voorkomen onderwijsachterstand. Blz. 44
6. We hebben goede en goed bereikbare schoolgebouwen voor een optimaal en gedifferentieerd lokaal onderwijsaanbod. Blz. 45
7. Jeugdigen en hun ouders krijgen ondersteuning wanneer zij problemen ondervinden in opgroei- en opvoedsituaties Blz. 46
Gezonde leefstijl Blz. 47
8. Met voorlichting en ondersteuning stimuleren we inwoners zo gezond mogelijk te leven. Blz. 48
Cultuur en erfgoed Blz. 49
9. Wij stimuleren het in stand houden van cultuur, cultureel erfgoed en monumenten. Blz. 50
Klimaat Blz. 51
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 52
Wat gaat het kosten? Blz. 53
Nieuw beleid Blz. 54
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving Blz. 55
Inleiding Blz. 56
Wat willen we bereiken? Blz. 57
Relevante beleidsnota's Blz. 58
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 59
Veiligheid en Vergunningen Blz. 60
1. Inwoners, ondernemers en bezoekers verblijven in een veilige en prettige woonomgeving. Blz. 61
2. We faciliteren bouwprojecten en initiatieven en bewaken de naleving van geldende wetten, regels en voorschriften. Blz. 62
Openbare Ruimte Blz. 63
3. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan de lokaal vastgestelde kwaliteitseisen. Blz. 64
4. Inwoners houden droge voeten. Samen met de inwoners nemen we maatregelen voor klimaatveranderingen. Blz. 65
5. Inwoners kunnen in de openbare ruimte op verschillende manieren recreëren. Blz. 66
6. We voeren natuurontwikkelingsprojecten uit. Blz. 67
7. In de openbare ruimte gebruiken we duurzame materialen en hanteren we verantwoorde werkwijzen. Blz. 68
8. We streven naar een steeds betere afvalinzameling. Blz. 69
Mobiliteit Blz. 70
9. We zetten in op duurzame en slimme mobiliteit. Blz. 71
10. Weggebruikers kunnen comfortabel en veilig deelnemen aan het verkeer Blz. 72
11. Bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg Blz. 73
12. Inwoners kunnen gebruik maken van dekkend openbaar vervoer Blz. 74
Klimaat Blz. 75
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 76
Wat gaat het kosten? Blz. 77
Nieuw beleid Blz. 78
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 79
Inleiding Blz. 80
Wat willen we bereiken? Blz. 81
Relevante beleidsnota's Blz. 82
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 83
Ruimte en Wonen Blz. 84
1. Voor 1 januari 2022 implementeren we de Omgevingswet. Blz. 85
2. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel worden vastgesteld. Blz. 86
3. De uitvoeringsprogramma’s van het bestaand beleid voeren we uit (zoals Toekomstvisie, Structuurvisie, Duurzaamheid en Woonvisie). Blz. 87
4. In Son en Breugel vindt voldoende gedifferentieerde woningbouw plaats voor een diversiteit aan doelgroepen. Blz. 88
5. We voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties. Blz. 89
Overige ruimtelijk beleid Blz. 90
6. In 2020 heeft Son en Breugel een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Dit geven we onder meer vorm door het vaststellen van Regionale Energiestrategie en een warmte visie in 2021. Blz. 91
7. In 2021 gaan we een strategie opzetten voor natuur en landschapsbeleid. Blz. 92
Regio Blz. 93
8. We werken op strategisch niveau samen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. Dit geven we vorm door bestuurlijke en ambtelijke inbreng m.b.t. 'Ruimte', 'Wonen' en ‘Economie’ en lokale doorwerking van regionaal bel.. Blz. 94
9. Son en Breugel sluit aan bij Van Gogh Nationaal Park en blijft aangesloten bij ‘Dommeldal uit de Verf’. Blz. 95
10. Wij stimuleren recreatieve en toeristische initiatieven. Blz. 96
Economie Blz. 97
11. Ondernemen mogelijk maken en stimuleren door het versterken van het vestigingsklimaat en ondernemersklimaat in het Centrum en op Ekkersrijt. Blz. 98
12. Binnen de kaders van de Omgevingsvisie ontwikkelen we Ekkersrijt (voormalig Masterplan Ekkersrijt en pilot Omgevingsplan Ekkersrijt Sciencepark) door. Blz. 99
13. We houden structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE. Blz. 100
Klimaat Blz. 101
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 102
Wat gaat het kosten? Blz. 103
Nieuw beleid Blz. 104
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 105
Beleidsindicatoren Blz. 106
Infographic Blz. 107
Begroting in één oogopslag Blz. 108
Paragrafen Blz. 109
Lokale heffingen Blz. 110
Inleiding Blz. 111
Beleid Blz. 112
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 113
Afvalstoffenheffing Blz. 114
Reinigingsrechten Blz. 115
Rioolheffing Blz. 116
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 117
Leges Blz. 118
Overige belastingen Blz. 119
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 120
Overzicht tarieven Blz. 121
Belastingcapaciteit Blz. 122
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 123
Inleiding Blz. 124
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 125
Top 15 inventarisatie van de risico's Blz. 126
Top 15 risico's Blz. 127
Weerstandscapaciteit in cijfers Blz. 128
Financiële kengetallen Blz. 129
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 130
Inleiding Blz. 131
Wegen en weginspectie Blz. 132
Openbare verlichting Blz. 133
Civieltechnische kunstwerken Blz. 134
Groenvoorzieningen Blz. 135
Riolering Blz. 136
Gebouwen Blz. 137
Speeltoestellen Blz. 138
Financiering Blz. 139
Inleiding Blz. 140
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 141
Financieringsbehoefte Blz. 142
Renterisicobeheer Blz. 143
Leningenportefeuille Blz. 144
Bedrijfsvoering Blz. 145
Inleiding Blz. 146
Organisatie die we willen zijn Blz. 147
Informatievoorziening Blz. 148
Control Blz. 149
Kengetallen Blz. 150
Verbonden partijen Blz. 151
Inleiding Blz. 152
Inleiding Blz. 153
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 154
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven Blz. 155
GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 156
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 157
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Eindhoven Blz. 158
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 159
GR Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 160
Vennootschappen en coöperaties Blz. 161
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 162
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 163
Stichtingen en verenigingen Blz. 164
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 165
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 166
Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) te Son en Breugel Blz. 167
Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel Blz. 168
Stichting Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIFN) te Den Bosch Blz. 169
Tabel verbonden partijen Blz. 170
Grondbeleid Blz. 171
Inleiding Blz. 172
Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte) Blz. 173
Complex Ekkersrijt Blz. 174
Project Akkerpad Blz. 175
Project Centrum Breugel Blz. 176
Nota Grondbeleid Blz. 177
Winstneming Blz. 178
Financiële begroting Blz. 179
Overzicht van baten en lasten Blz. 180
Programma's Blz. 181
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 182
Overhead, onvoorzien en Vpb Blz. 183
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 184
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen Blz. 185
Geraamd resultaat Blz. 186
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 187
Programma 1 Interne en externe dienstverlening Blz. 188
Programma 2 Sociale leefomgeving Blz. 189
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Blz. 190
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 191
Totaal Blz. 192
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 193
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 194
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 195
Programma 1. Interne en externe dienstverlening Blz. 196
Programma 2. Sociale leefomgeving Blz. 197
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving Blz. 198
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling Blz. 199
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 200
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 201
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 202
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 203
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 204
Geprognosticeerde balans Blz. 205
Geprognosticeerde balans Blz. 206
EMU-saldo Blz. 207
EMU-saldo Blz. 208
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 209
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 210
Overzicht van investeringen Blz. 211
Overzicht van investeringen Blz. 212
Reserves en voorzieningen Blz. 213
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 214
Reserves Blz. 215
Voorzieningen Blz. 216
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 217
Toelichting op de reserves Blz. 218
Inleiding Blz. 219
Algemene reserve vast Blz. 220
Algemene reserve bouwgrond Blz. 221
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 222
Algemene risicovoorziening Blz. 223
Aanleg west structuur Blz. 224
Recreatie-en natuurgebied West Blz. 225
Verkoop Obragas Blz. 226
Centrum ontwikkeling Son en Breugel Blz. 227
Egalisatiereserve wegen Blz. 228
Samenwerking I&A aandeel reserve Son en Breugel Blz. 229
Projectmatig werken Blz. 230
Jeugd en jongerencentrum Blz. 231
Natuurcompensatie Blz. 232
Infrastructurele werken Ekkersrijt Blz. 233
Uitvoering groenbeleidsplan Blz. 234
Centrum Breugel Blz. 235
Reserve veiligheidsgelden VRBZO Blz. 236
Reserve bosbeheer Blz. 237
Dekkingsreserves Blz. 238
Nieuwbouw sporthal Blz. 239
Renovatie Bongerd Blz. 240
Nieuwbouw brandweerkazerne en werf Blz. 241
Dak Emiliusschool Blz. 242
Vijverbergschool Blz. 243
Optimalisatie sportpark SBC Blz. 244
Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool Blz. 245
Verledden Blz. 246
Parkeren Centrum Son Blz. 247
Renovatie kunstgrasvelden Blz. 248
Slowlane Ekkersrijt Blz. 249
Fietsoversteek Bestseweg Blz. 250
DO gemeentehuis losse werkplekinrichting Blz. 251
Nieuwbouw sporthal de Bongerd Blz. 252
Ruysdaelstraat kosten omgeving school Blz. 253
Infrastructurele werken Ekkersrijt-HOV Blz. 254
Aankoop units Bibliotheek Blz. 255
Visie Eindhovenseweg Blz. 256
Toelichting op de voorzieningen Blz. 257
Voorzieningen Blz. 258
Overige voorzieningen Blz. 259
Voorziening pensioen wethouders Blz. 260
Verliesvoorziening Torenstraat Blz. 261
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's Blz. 262
Voorzieningen onderhoud en egalisatie Blz. 263
Onderhoud gemeentelijke gebouwen Blz. 264
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 265
Voorziening riolering Blz. 266
Voorziening afval Blz. 267
Voorz. afgesloten complexen GB Blz. 268
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 269
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 270
Toelichting op de financiële positie Blz. 271
Toelichting op de financiële positie Blz. 272
Eigen begroting raad Blz. 273
Eigen begroting raad Blz. 274
Bijlagen Blz. 275
2e Bestuursrapportage 2020 Blz. 276
Doelstellingen Blz. 277
2e Bestuursrapportage 2020 Blz. 278
Aangenomen moties en amendementen Blz. 279
Doelstellingen Blz. 280
Aangenomen moties en amendementen Blz. 281
Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies Blz. 282
Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies Blz. 283
Vaststellingsbesluit Blz. 284
Doelstellingen Blz. 285
Vaststellingsbesluit Blz. 286
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap