Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 325 0 325 53 0 53 -11 0 -11 -11 0 -11
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -300 300 0 401 -401 0 825 -825 0 1.305 -1.305
0.1 Bestuur 0 1.369 -1.369 0 1.370 -1.370 0 1.375 -1.375 0 1.375 -1.375
0.2 Burgerzaken 227 776 -549 221 830 -609 203 818 -615 203 732 -529
0.4 Overhead 197 6.217 -6.020 172 6.186 -6.014 172 6.092 -5.920 172 6.084 -5.913
0.5 Treasury 131 74 56 126 70 56 121 65 56 116 60 56
0.61 OZB woningen 2.381 85 2.296 2.451 85 2.366 2.524 85 2.438 2.598 85 2.513
0.62 OZB niet-woningen 2.216 16 2.201 2.265 16 2.249 2.315 16 2.299 2.366 16 2.350
0.64 Belastingen overig 9 38 -29 9 38 -29 9 38 -29 9 38 -29
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 21.024 0 21.024 21.403 0 21.403 21.870 0 21.870 22.300 0 22.300
0.8 Overige baten en lasten 316 423 -107 316 517 -201 316 1.014 -698 316 1.050 -734
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 225 -225 0 8 -8 0 8 -8 0 8 -8

Programma 2 Sociale leefomgeving

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 566 0 566 413 0 413 413 0 413 283 0 283
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 8 -8 0 8 -8 0 8 -8 0 8 -8
4.2 Onderwijshuisvesting 172 961 -789 172 802 -630 172 751 -579 172 812 -640
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 10 416 -406 10 411 -401 10 411 -401 10 411 -401
5.1 Sportbeleid en activering 0 204 -204 0 194 -194 0 184 -184 0 184 -184
5.2 Sportaccommodaties 132 594 -463 132 594 -463 132 594 -463 132 474 -343
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 65 415 -350 65 411 -346 65 411 -346 65 411 -346
5.4 Musea 0 7 -7 0 7 -7 0 7 -7 0 7 -7
5.5 Cultureel erfgoed 9 103 -94 9 103 -94 9 103 -94 9 103 -94
5.6 Media 37 383 -346 37 383 -346 37 383 -346 37 383 -346
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 255 1.977 -1.722 255 1.989 -1.734 255 1.995 -1.739 255 2.065 -1.809
6.2 Wijkteams 0 1.082 -1.082 0 1.082 -1.082 0 1.082 -1.082 0 1.082 -1.082
6.3 Inkomensregelingen 3.380 4.129 -749 3.380 4.092 -712 3.380 4.093 -713 3.380 4.093 -713
6.4 Begeleide participatie 0 874 -874 0 874 -874 0 874 -874 0 874 -874
6.5 Arbeidsparticipatie 0 511 -511 0 512 -512 0 512 -512 0 512 -512
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 505 -505 0 505 -505 0 505 -505 0 505 -505
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 162 2.147 -1.986 186 2.147 -1.962 186 2.147 -1.962 186 2.147 -1.962
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 3.211 -3.211 0 2.856 -2.856 0 2.656 -2.656 0 2.646 -2.646
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 222 -222 0 222 -222 0 222 -222 0 222 -222
7.1 Volksgezondheid 0 679 -679 0 692 -692 0 705 -705 0 719 -719

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 272 72 200 276 72 205 276 0 276 252 0 252
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 875 -870 5 875 -870 5 875 -870 5 875 -870
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 634 -625 8 617 -608 8 610 -601 8 610 -601
2.1 Verkeer en vervoer 25 1.602 -1.577 25 1.573 -1.549 25 1.651 -1.626 25 1.651 -1.626
2.2 Parkeren 0 36 -36 0 36 -36 0 36 -36 0 36 -36
2.5 Openbaar vervoer 0 19 -19 0 19 -19 0 19 -19 0 19 -19
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 45 1.453 -1.408 45 1.450 -1.405 45 1.386 -1.341 45 1.362 -1.317
7.2 Riolering 1.381 847 533 1.403 869 534 1.400 862 537 1.422 879 543
7.3 Afval 2.244 1.766 478 2.313 1.823 490 2.348 1.850 497 2.381 1.877 504
7.4 Milieubeheer 26 505 -479 24 503 -479 22 481 -459 20 479 -459

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 211 66 145 211 66 145 211 66 145 211 66 145
3.1 Economische ontwikkeling 38 127 -88 38 127 -88 38 127 -88 38 127 -88
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 16 -16 0 16 -16 0 16 -16 0 16 -16
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 21 40 -19 21 40 -19 21 40 -19 21 40 -19
3.4 Economische promotie 34 71 -36 34 71 -36 34 71 -36 34 71 -36
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 21 457 -436 21 457 -436 21 457 -436 21 457 -436
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.372 3.294 79 574 566 8 601 620 -19 549 568 -19
8.3 Wonen en bouwen 709 793 -84 709 793 -84 709 793 -84 709 793 -84

Totaal

Bedragen x €1.000
Totaal Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 40.028 40.028 0 37.384 37.384 0 37.943 37.943 0 38.341 38.341 0