Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op het beheer en onderhoud van het groen (openbaar groen), grijs (wegen en openbare verlichting) en blauw (riolering, gemalen en grondwater). Een rationeel beheer en onderhoud van dergelijke kapitaalgoederen is gebaat bij beheersystemen die tijdig de gewenste informatie verschaffen in het noodzakelijke onderhoud en de daarmee samenhangende kosten. Vandaar dat in deze paragraaf ingegaan wordt op de huidige stand van zaken van deze systemen.

Wegen en weginspectie

Beleid
Vanaf 2016 is het wegenbeheersysteem OBSURV binnen onze gemeente geïntroduceerd. Op basis van tweejaarlijkse inspecties actualiseren we de basisgegevens binnen dit systeem. Het huidig areaal aan verhardingen is te verdelen in:

  • Elementenverhardingen: ca. 668.355 m2
  • Asfaltverhardingen: ca. 469.000 m2

Uitgangspunt van het onderhoud aan de gemeentewegen is dat die voldoet aan de kwaliteitsnormen van het CROW (Centrum voor onderzoek en regelgeving in de grond-, weg- en waterbouw en verkeerstechniek).

Het onderhoudsniveau van wegen is kwaliteitsniveau C. In de CROW-kwaliteitscatalogus wordt dit omschreven als matig. Het onderhoudsniveau van trottoirs wordt in de periode 2018-2020 naar kwaliteitsniveau B (kwaliteit: voldoende) gebracht.

Algemeen
In 2020 zijn we gestart met het opstellen van een nieuw beheerplan wegen. 

 

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen 2016-2020 Commissie GZ: 6 januari 2016 2020


Uitgangspunten

De kosten voor noodzakelijke reconstructies c.q. vervangingen van wegverhardingen worden niet in de reguliere onderhoudsbegroting meegenomen. Aan de hand van de weginspecties zal hiervoor zo nodig een afzonderlijk voorstel aan het college en de gemeenteraad worden voorgelegd.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget
In onderstaande tabel staan de beschikbare budgetten voor het groot onderhoud exclusief de eigen uren.

Financieel 2021 2022 2023 2024
Groot onderhoud asfaltverhardingen, klinkerwegen en trottoirs (incl. inspectie) 389.719 377.119 389.719 377.119
Klein onderhoud klinkerwegen en trottoirs 121.584 121.584 193.124 193.124
Totaal 511.303 498.703 582.843 570.243

Naast bovenvermelde bedragen is ultimo 2021 nog € 218.330,- in de egalisatie reserve wegen beschikbaar.

Onderhoudsbehoefte
Op basis van de globale visuele inspectie en een maatregelen toets wordt jaarlijks de onderhoudsbehoefte bepaald. De inspectieresultaten geven aan waar onderhoud noodzakelijk is en met een maatregelentoets bepalen we wat er exact moet gebeuren om het areaal op niveau te houden.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Openbare verlichting

Beleid
Aan de hand van het databeheersysteem worden jaarlijks de onderhoud- en vervangingsinvesteringen inzichtelijk gemaakt en opgenomen in de begroting. Uitgangspunt is dat de installatie voldoet aan de landelijke richtlijnen (NPR 13201-1).

Duurzame openbare verlichtingsinstallatie
De openbare verlichting van ca 4.800 armaturen is in 2017-2018 in één keer verduurzaamd, middels het project verledden. De bestaande armaturen zijn vervangen door led armaturen en daarnaast zijn lichtmasten welke niet meer voldeden aan de veiligheid vervangen door nieuwe masten. In 2020 zijn de laatste restpunten uitgevoerd. Enkel verduurzaming van de "aanstralers" van de kerktoren en het oude raadhuisje moet nog uitgevoerd worden. Dit staat voor 2021 op het programma omdat de restauratie van beide rijksmonumenten dan voltooid is.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsnota openbare verlichting N.v.t. 6 oktober 2016 N.v.t.

Uitgangspunten
Kwalitatief goede openbare verlichting waarbij de verkeersveiligheid, sociale veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid als speerpunten gelden. Voldoen aan de landelijke richtlijnen

Jaarlijks groot onderhoudsbudget
In onderstaande tabel zijn de bedragen voor het onderhoud van de verlichting excl. kleine reparaties en eigen uren weergegeven.

Financieel 2021 2022 2023 2024
Onderhoud verlichting 60.184 60.184 60.184 60.184
Totaal 60.184 60.184 60.184 60.184

Achterstallig onderhoud
Tijdens het project verledden is het achterstallig onderhoud weggewerkt. De gemeente Son en Breugel beschikt over een moderne en functionele openbare verlichtingsinstallatie.

Civieltechnische kunstwerken

Beleid
In 2016 zijn er meerjarenonderhoudsprogramma's (MJOP's) opgesteld. In 2020 is groot onderhoud van de brug Planetenlaan uitgevoerd. De brug Dommelpas is dermate versleten dat groot onderhoud niet meer mogelijk is. Deze brug wordt in 2021 in zijn geheel vervangen. Tijdens deze werkzaamheden wordt ook het fietspad opgeknapt.  Na deze werkzaamheden zullen de MJOP's in 2021 worden geactualiseerd en worden de financiële consequenties in de begroting c.q. meerjarenbegroting meegenomen. Het streven is om het onderhoudsbudget voor de kunstwerken af te stemmen op de thans voorziene gemiddelde onderhoudsnorm.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
MJOP civieltechnische kunstwerken n.v.t. n.v.t. 2021

Uitgangspunten
De MJOP's worden opgesteld om de civiele kunstwerken op een efficiënte en effectieve wijze in stand en veilig te houden. De wijze waarop zal in de MJOP’s worden opgenomen.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
In onderstaande tabel zijn de bedragen voor het onderhoud van de civiele kunstwerken excl. kleine reparaties weergegeven.

Financieel 2021 2022 2023 2024
Onderhoud civiele kunstwerken 6.683 6.683 6.683 6.683
Totaal 6.683 6.683 6.683 6.683

Naast bovenstaande bedragen voor het reguliere onderhoud is er ook een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de bruggen Planetenlaan en Dommelpas. 


Achterstallig onderhoud
Er is sprake van achterstallig onderhoud aan de brug Dommelpas. Deze brug wordt in 2021 vervangen. 

Groenvoorzieningen

 

Beleid
In 2011 is het volledige groenareaal in de gemeente inclusief industrieterrein Ekkersrijt geïnventariseerd. Deze gegevens zijn verwerkt in het groenbeheersysteem Obsurv. Op basis van deze gegevens wordt snel inzicht verkregen in de onderhoudskosten en de tijdsplanning van personeel en materieel zodat sturing gegeven kan worden aan de onderhoudsbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de begroting. Dit is een belangrijk management instrument om op verantwoorde wijze beleidskeuzes te kunnen maken.

Beleidsplan
In 2020 wordt het vigerende groenbeleidsplan gedeeltelijk herzien. De herziening wordt in 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan 2013 2013-2023 6 februari 2014 2021 (gedeeltelijke herziening)

Uitgangspunten
Het hoofddoel van het groenbeleidsplan is om een samenhangend beleid en beheer van het openbaar groen voor de gemeente, naar tevredenheid van bewoners en bedrijven. Een duurzame groenstructuur. Behoud en waar mogelijk versterking van kwaliteiten voor de toekomst.

Jaarlijks onderhoudsbudget
In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het groot onderhoud aan het openbaar groen weergegeven. Het betreft hier de bestekken voor de verschillende arealen.

Financieel 2021 2022 2023 2024
Exploitatiebudget 536.128 536.128 476.128 476.128
Totaal 536.128 536.128 476.128 476.128

Naast de reguliere onderhoudsbudgetten is voor de uitvoering van het groenbeleidsplan € 490.000,- gereserveerd. Naar verwachting resteert hiervan eind 2021 € 74.162,-.

Financieel 2021 2022 2023 2024
Besteding uit reserve 24.000 24.000 24.000 0
Saldo reserve per 31-12 74.162 50.162 26.162 26.162

De uitvoering van het groenbeleidsplan zal naar verwachting doorlopen tot en met 2023.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleid
Het beleid wordt vastgelegd in een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Naast het feit dat een VGRP een wettelijk verplicht plan is dit ook het middel om de gemeentelijke watertaken hierin vast te leggen. Er zijn 4 gemeentelijke zorgplichten: zorgplicht voor stedelijk afvalwater; zorgplicht voor hemelwater; zorgplicht voor grondwater en de zorgplicht voor beheer en onderhoud van de riolering. Daarnaast zijn in het VGRP maatregelen opgenomen die voortvloeien uit de Kader Richtlijn Water (KRW). Het rioleringsplan geeft inzicht in de infrastructuur zoals reconstructies en vervangingen van het stelsel. Het is tot stand gekomen op basis van een theoretisch/strategische benadering ofwel de economische levensduur van de riolering binnen het databestand.


Nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en operationele planning 2016 – 2022
Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP).
Op 6 oktober 2016 is het VGRP 2016-2022 vastgesteld door uw gemeenteraad. Overeenkomstig het collegeprogramma is in dit plan een paragraaf opgenomen over MEER (Maatschappelijk; Economisch; Ecologisch en Ruimte). Verder zijn in dit plan de ambities voor duurzaamheid opgenomen.

In het VGRP 2016 – 2022 is een overzicht opgenomen van de te nemen verbetering- en vervangingsmaatregelen. Hieraan zijn tevens de financiële consequenties gekoppeld.
Er is aandacht geschonken aan acties die ondernomen moeten worden in het kader van de klimaatverandering waarbij grote droge periodes worden afgewisseld met forse natte periodes. Aandacht voor hittestress en wateroverlast zijn dan ook belangrijke aandachtspunten.
De financiële gevolgen zijn de basis voor het vaststellen van een kostendekkende rioolheffing.


Samenwerking binnen de afvalwaterketensystemen (OAS) cluster Eindhoven

Binnen het samenwerkingsverband worden maatregelen genomen om de waterkwaliteit van de Dommel en de zij-beken te laten voldoen aan de ecologische Europese Kader Richtlijn Water (KRW). De KRW- richtlijn is bedoeld om te zorgen dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Europa uiterlijk 2027 op een goed niveau is en blijft. Voor het stroomgebied van de Boven-Dommel en de zij-beken werken dus de betrokken partijen (gemeenten en waterschap De Dommel) samen in het Waterportaal Zuidoost Brabant.
Gezamenlijk is onderzoek gedaan naar maatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit op het vereiste niveau te brengen en te houden tegen de laagste maatschappelijke kosten. De maatregelen bestaan voornamelijk uit het beluchten van de Dommel en zij-beken en maximaal uit nutten van de bestaande infrastructuur (rioolnetwerken).
In 2017 zijn de genomen maatregelen geëvalueerd en is de bestaande overeenkomst vernieuwd voor de periode 2017-2020.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2022 6 oktober 2016 2022

 

Jaarlijks groot onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

In onderstaande tabel staan de kosten voor het onderhoud aan het rioolstelsel. Daarnaast zijn er ook kosten voor o.a. planvorming, kapitaallasten en interne uren. 


De vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op het gemeentelijk rioleringsplan en zijn opgenomen op het activiteitenplan.


Financieel 2021 2022 2023 2024
Onderhoudskosten riolering 343.861 298.563 303.340 308.193
Totaal 343.861 298.563 303.340 308.193

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Gebouwen

Beleid
Gemeentelijk gebouwen betreft gebouwen zoals het gemeentehuis, werf, combigebouw en bibliotheek en het Vestzaktheater.


Gemeentelijke gebouwen
De fysieke staat van de gemeentelijke gebouwen en daarmee het noodzakelijke onderhoudsniveau is opgenomen in een MeerJarenOnderhoudsProgramma (MJOP). Eind 2014 is een actualisatie van de MJOP uitgevoerd en zijn deze uitgesplist in planmatig onderhoud (PO), dagelijks onderhoud (DO) en huurders onderhoud (HO). Op 2 december 2015 is dit vastgesteld door de gemeenteraad. Deze actualisatie betreft alleen de gemeentelijke gebouwen waarvan geen grote renovatieplannen/nieuwbouw bekend waren en die in hun huidige vorm intact blijven. Het onderhoudsniveau van sporthal De Bongerd, Vestzaktheater en MF gebouw Genovevastraat is in 2018 teruggezet naar instandhouding. Vanaf eind 2019 is ook het onderhoudsniveau van Braecklant teruggezet naar instandhouding.

In het kader van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is er een rapport opgesteld over welke investeringen/aanpassingen nodig zijn om deze klimaatneutraal te krijgen. Er rest nog een enkel gebouwen waar dat dit nog niet definitief inzichtelijk is. Hier vindt onderzoek plaats naar een juiste technische oplossing. De gebouwen waarvan het onderhoudsniveau is terug gezet naar instandhouding worden vanuit de diversen projecten meegenomen in de verduurzaming. Nieuwbouw wordt vanaf de ontwerpfase klimaatneutraal uitgevoerd.

Het was de planning om het benodigd onderhoudsbudget in 2020 te actualiseren. Door lopende en startende projecten, het doorschuiven van bestuurlijke beslissingen omtrent de status van diversen gebouwen en bouwkundige/installatietechnische problemen van enkele gebouwen is op dit moment alleen het Combigebouw geschikt voor actualisatie voor het MJOP. In 2021 worden diverse projecten afgerond waardoor er meer inzicht ontstaat. Hierom wordt de actualisatie van het MJOP worden doorgeschoven naar 2021


Het onderhoudsbudget voor de gemeentelijke gebouwen zal aan de hand van het bovenstaande in 2021 worden geactualiseerd.


Beleidsplan

Er is geen beleidsplan omtrent het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
MJOP gebouwen N.v.t. 2 december 2015 2021

Uitgangspunten
Periodiek dienen de bestaande meerjarenonderhoudsprogramma’s (MJOP’s) te worden geactualiseerd zodat planning en uitvoering in een lijn blijven en de kosten/budgetten actueel blijven. Een MJOP wordt opgesteld voor alle gemeentelijke gebouwen die op de huidige wijze in stand worden gehouden en waarvoor geen nieuwbouw in de planning staat.


Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

 

Financieel 2021 2022 2023 2024
Dotatie voorziening 75.000 75.000 75.000 75.000
Besteding uit voorziening 437.126 64.394 212.118 212.118
Saldo voorziening per 31-12 471.048 481.654 344.536 207.418

 

Achterstallig onderhoud
Momenteel is sprake van achterstallig onderhoud, mede doordat geplande renovaties uitgesteld zijn. Het achterstallig onderhoud zal worden betrokken bij de actualisatie van het MJOP in 2021.

Speeltoestellen

Uitgangspunten
Uitgangspunt is dat de speeltuinen voldoen aan de veiligheidseisen van het attractie- en speeltuinenbesluit. Om hieraan te voldoen zijn in de afgelopen jaren alle speeltoestellen vervangen. De investeringen zijn afgesloten. Elk jaar worden de speeltoestellen gecontroleerd door een externe partij en eventuele tekortkomingen worden hersteld.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het onderhoud aan de speelvoorzieningen. Dit budget omvat o.a. onderhoud, inspectie kleine vervangen en schoonmaak van de speelvoorzieningen.

Financieel 2021 2022 2023 2024
Exploitatiebudget 24.912 24.912 24.912 24.912
Totaal 24.912 24.912 24.912 24.912

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.