Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000
Reserves Balans 1-1-2021 Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025
Algemene reserves
Algemene reserve vast 1.622 1.622 1.622 1.622 1.622
Algemene reserve bouwgrond 4.504 4.504 4.504 4.504 4.504
Reserve vrije bestedingsruimte 3.118 2.585 2.487 2.389 2.421
Reserve algemene risicoreserve 2.681 2.681 2.681 2.681 2.681
Totaal Algemene reserves 11.925 11.392 11.294 11.196 11.228
Bestemmingsreserves
Reserve aanleg west-structuur 32 32 32 32 32
Reserve recreatie en natuurgebied west 84 84 84 84 84
Reserve verkoop Obragas 2.347 2.347 2.347 2.347 2.347
Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel 3.162 3.162 3.162 3.162 3.162
Egalisatiereserve wegen 147 218 290 290 290
Reserve samenwerking I&A aandeel Son 295 246 183 183 183
Reserve projectmatig werken 121 121 121 121 121
Reserve jeugd en jongerencentrum 211 211 211 211 211
Reserve natuurcompensatie 150 150 150 150 150
Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521
Reserve uitvoering groenbeleidsplan 98 74 50 26 26
Dekkingsreserve centrum Breugel 4.158 4.158 4.158 4.158 4.158
Reserve veiligheidsgelden VRBZO 48 48 48 48 48
Reserve bosbeheer 50 50 50 50 50
Totaal Bestemmingsreserves 12.424 12.422 12.407 12.383 12.383
Dekkingsreserves
Reserve nieuwbouw sporthal 3.153 3.054 2.956 2.857 2.759
Reserve renovatie de Bongerd 105 92 79 66 53
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf 2.495 2.420 2.344 2.268 2.193
Reserve dak Emiliusschool 285 268 251 235 218
Reserve Vijverbergschool 90 80 70 60 50
Reserve optimalisatie sportpark SBC 491 453 415 377 340
Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool 27 25 24 22 21
Dekkingsreserves verledden 2.303 2.216 2.128 2.041 1.953
Dekkingsreserve Parkeren Centrum Son 568 545 522 499 477
Dekkingsreserve renovatie kunstgr velden 986 887 789 690 592
Dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt 136 131 125 120 114
Dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg 137 131 125 119 113
DO gemeentehuis losse werkplekinrichting 213 177 142 106 71
Reserve nieuwbouw sporthal de bongerd 190 185 181 176 171
Reserve ruysdaelstraat kst omgeving school 47 46 44 43 41
Reserve infr werken ekk -HOV 113 108 104 99 95
Reserve aankoop units Bibliotheek 145 109 73 36 0
Reserve visie Eindhovenseweg 15 14 14 13 12
Totaal Dekkingsreserves 11.497 10.941 10.384 9.828 9.271
Bedragen x €1.000
Voorzieningen Balans 1-1-2021 Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening pensioenoverdracht wethouders 1.602 1.643 1.684 1.725 1.766
Verliesvoorziening Torenstraat 88 88 88 88 88
Totaal Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 1.690 1.731 1.772 1.813 1.854
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Voorziening onderhoud gebouwen 833 471 482 345 207
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 833 471 482 345 207
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Voorziening riolering 1.542 1.420 1.312 1.191 1.117
Voorziening afval 40 40 40 40 40
Voorz. Afgesloten complexen GB 241 241 241 241 241
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 1.823 1.702 1.593 1.473 1.398
Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balans 1-1-2021 Balans 1-1-2022 Balans 1-1-2023 Balans 1-1-2024 Balans 1-1-2025
Reserves 35.846 34.755 34.085 33.406 32.882
Voorzieningen 4.346 3.903 3.847 3.630 3.460

Toelichting op de reserves

Inleiding

Algemeen
In deze toelichting richten wij ons hoofdzakelijk op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2021. Ook lichten we toe waarvoor de reserves bedoeld zijn.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer, voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves daarentegen zijn gevormd voor een specifiek doel. Dekkingsreserves staan ter dekking van de afschrijvingslasten van enkele grote projecten/ investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve vast

 

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
1.622 0 0 1.622

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om ongewenste en onvoorziene toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast is er de functie van afdekking van bestaande en toekomstige risico’s. Het gaat dan om risico’s waarvoor geen voorziening kan worden gevormd, omdat geen inschatting gemaakt kan worden van het bedrag van de schade of verlies dat ermee gemoeid kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan ondernemersrisico’s en “open eind regelingen”. Het BBV schrijft voor dat dit soort risico’s moeten worden opgenomen in de verplicht voorgeschreven paragraaf over het weerstandsvermogen. De algemene reserve kan in dat geval dienen als dekking voor dergelijke risico’s. In afwijking van de nota reserves en voorzieningen is bij de begroting 2015 besloten om deze reserve met € 292.000,- op te hogen naar € 1.622.000,-.

Algemene reserve bouwgrond

 

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
4.504 0 0 4.504

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 is er besloten een reserve grondexploitatie in te stellen met als doel een buffer te vormen voor conjuncturele risico's en exploitatierisico's binnen het grondbedrijf. Tevens met als doel indien noodzakelijk de verlies voorziening grondexploitatie te kunnen aan vullen.

Reserve vrije bestedingsruimte

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
3.270 0 533 2.737

De reserve vrije bestedingsruimte is bedoeld om eenmalige projecten te financieren die gedurende een jaar plaatsvinden en die niet uit de exploitatie bekostigd kunnen worden.

 

De reserve vrije bestedingsruimte is de vrij besteedbare algemene reserve. In 2021 zijn de volgende onttrekkingen uit de reserve vrije bestedingsruimte gepland:

  • Vennootschapsbelasting € 221.241,-
  • Kadernota 2019 Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget € 10.000,-
  • Resultaat 1e bestuursrapportage 2019 € 430,-
  • Bijdrage instandhouding zwemvoorziening Zwembad Son € 120.000,-
  • 1e bestuursrapportage 2020: kosten vaststellingsovereenkomst € 27.843,-
  • Afwaardering activa tbv onderwijshuisvesting € 153.729,-

 

Algemene risicovoorziening

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
2.681 0 0 2.681

In maart 2013 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. In deze nota is berekend wat de benodigde weerstandscapaciteit is. Besloten is dat de risicoanalyse regelmatig wordt geactualiseerd en dat deze actualisatie wordt gekoppeld met de P&C-cyclus. Dit gebeurt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Voor verder toelichting over deze reserve verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Aanleg west structuur

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
32 0 0 32

De reserve is destijds gevormd om ten laste van de gemeente Son en Breugel investeringen in verband met de A50 te dekken. Met deze reserve worden de procedurele lasten gedekt van de af te wikkelen planschades.

In verband met de huidige lopende onzekere rechtsprocedures wordt voorgesteld om de reserve te handhaven.

Recreatie-en natuurgebied West

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
84 0 0 84

Deze reserve heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en invulling van dit gebied. 

Deze reserve kon nog tot 31-12-2016 aangewend worden voor projecten die in het kader van de ontwikkeling van dit gebied worden uitgevoerd. In de commissie GZ van 6 maart 2017 en de gemeenteraad van 30 maart 2017 is de eindrapportage aan de orde geweest. De overige middelen in deze reserve blijven conform het raadsbesluit van 30-03-2017 behouden voor Bosgebied West.

Centrum ontwikkeling Son en Breugel

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
3.162 0 0 3.162

Eind 2007 en eind 2008 is door de raad een krediet beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van de bibliotheek. Voor de dekking van de kapitaallasten is een specifieke reserve gecreëerd. Het project Nieuwbouw bibliotheek is eerder ondergebracht bij de Centrumvisie Son. Deze wordt nu reeds benut voor de bekostiging van feitelijke ontwikkelingen in het centrum en is betrokken bij onder andere de financiële analyse rond dekking kosten centrum (inclusief Groeipad) voor in ieder geval de projecten Gemeentehuis en MFA en deels voor een invulling van de parkeercapaciteit.

Egalisatiereserve wegen

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
147 72 0 218

Deze reserve is gevormd om de in de exploitatie resterende middelen voor wegen beschikbaar te kunnen houden voor de wegen. De lasten in de exploitatie zijn daardoor in de jaren gelijkmatig. De toevoeging heeft betrekking op het onderhoudsniveau van trottoirs van niveau C naar B.

Samenwerking I&A aandeel reserve Son en Breugel

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
295 0 49 246

Deze reserve is in 2008 gevormd in het kader van de samenwerking tussen de gemeente Nuenen ca. en de gemeente Son en Breugel op het gebied van I&A. Vanaf 1-1-2014 is I&A overgegaan naar Dienst Dommelvallei. In het Informatie Beleidsplan (IBP) 2016-2020 is inzichtelijk gemaakt welke kosten voor de komende jaren noodzakelijk zijn.

De verwachtte onttrekking is gebaseerd op het IBP zoals opgenomen in de begroting van Dienst Dommelvallei.

Natuurcompensatie

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
150 0 0 150

De Gemeente Son en Breugel heeft in 2012 een financiële bijdrage ontvangen ten behoeve van natuurontwikkeling binnen de gemeentegrenzen dan wel in de omgeving van de gemeente.

Het project natuurcompensatieplan Bosgebied West wordt o.a. uit deze reserve bekostigd.

Infrastructurele werken Ekkersrijt

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
1.521 0 0 1.521

Bij de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Industrieschap Ekkersrijt is er besloten een aparte bestemmingsreserve te vormen voor toekomstige infrastructurele ontwikkelingen op Ekkersrijt. Deze reserve dient voor infrastructurele werken zoals het aanleggen van de Slowlane, het aanleggen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), ontbrekende schakels in het fietsnetwerk op Ekkersrijt, de herinrichting van de Eindhovenseweg en de Meubelboulevard en voor de tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het Hoofdwegennet.

Uitvoering groenbeleidsplan

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
98 0 24 74

Onze gemeente heeft een bijzonder groene uitstraling. Deze groene identiteit vinden we belangrijk en de grote waarde van de omringende natuur willen we bewaken en waar mogelijk versterken. Om dit te kunnen doen is een groenbeleidsplan gemaakt met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma van het groenbeleidsplan heeft een doorlooptijd van 10 jaar. Voor uitvoering van dit programma is een reserve uitvoering groenbeleidsplan gevormd. 

De onttrekking betreft de uitvoering groenbeleidsplan.

Reserve bosbeheer

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
50 0 0 50

Deze reserve is gevormd voor het opstellen van een beheerplan van de gemeentelijke bossen, bodemonderzoek en een nulbeurt onderhoud en toegangsbordjes. 
Met het resterende bedrag zullen de laatste twee onderdelen worden gerealiseerd. 

Dekkingsreserves

Nieuwbouw sporthal

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
3.153 0 99 3.054

Deze reserve houdt verband met het dossier “nieuwbouw sporthal” en dient voor de (gedeeltelijke) afdekking van de investeringsuitgaven van de sporthal de Landing. De duurzaamheidsmaatregelen, bouw van de 2e verdieping en de bouw van de sport en fitness ruimte worden gedekt uit de exploitatie. De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Renovatie Bongerd

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
105 0 13 92

De reserve is gevormd om de kosten van de renovatie van de sporthal de Bongerd te dekken (dekkingsreserve: t.b.v. de jaarlijkse kapitaallasten). De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Nieuwbouw brandweerkazerne en werf

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
2.495 0 76 2.420

Deze reserve is in 2007 gevormd om de kapitaallasten die voortvloeien uit de nieuwbouw van de brandweerkazerne en de werf te dekken.

 

Op 1-1-2014 zijn alle aan brandzorg gerelateerde taken naar de veiligheidsregio Brabant- Zuidoost over gegaan. Om BTW technische reden is ervoor gekozen om het brandweerdeel van het combigebouw te verkopen aan het VRBZO tegen de boekwaarde per 31-12-2013 zijnde € 1.173.768,- Na de herzieningsperiode wordt de kazerne terug geleverd aan de gemeente tegen de dan geldende boekwaarde (€ 939.014,-).

 

De middelen in deze reserve worden benut voor de volgende twee zaken:

  1. Een bedrag van € 939.014,- voor de terugkoop op 1-1-2022 van het brandweerdeel van het combigebouw. Door het geld hiervoor te reserveren is het mogelijk om de terugkoop weer budgettair neutraal in de begroting te verwerken.
  2. Een bedrag van € 234.754,- om de huurpenningen die betaald moeten worden aan het VRBZO te bekostigen. Afgesproken is dat een huur betaald zal worden aan het VRBZO die gelijk is aan de kapitaallasten die de gemeente zou hebben. Omdat deze kapitaallasten gedekt werden uit deze reserve worden de huurpenningen op dezelfde wijze gedekt.

De onttrekking betreft de dekking van de afschrijvingslasten en een deel voor de huur van het verkochte deel van het combigebouw.

Dak Emiliusschool

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
285 0 17 268

Binnen het huisvestingsprogramma 2009 voor het onderwijs wordt voorzien in een investering ten behoeve van het dak van de Emiliusschool. Om de bruto-methode correct toe te passen is hiervoor een aparte reserve gevormd. De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving.

Vijverbergschool

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
90 0 10 80

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringskosten voor het opknappen van de Vijverberg.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Optimalisatie sportpark SBC

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
491 0 38 453

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in de verdere optimalisatie van het sportpark SBC. De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
27 0 1 25

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor de bouwkundige aanpassingen aan de sporthal de Bongerd voor de huisvesting van de boksschool.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Verledden

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
2.303 0 87 2.216

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor het project verledden waarbij zowel masten als armaturen worden vervangen. De investering wordt naar verwachting afgerond in 2018. Afschrijving met een gelijktijdige onttrekking uit de reserve vindt plaats vanaf 2019.

Parkeren Centrum Son

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
568 0 23 545

Deze reserve is gevormd ter dekking van investeringen in het project parkeren centrum Son.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Renovatie kunstgrasvelden

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
986 0 99 887

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor de renovatie van kunstgrasvelden. 

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Slowlane Ekkersrijt

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
136 0 6 131

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor de Slowlane Ekkersrijt.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Fietsoversteek Bestseweg

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
137 0 6 131

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor de fietsoversteek aan de Bestseweg.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

DO gemeentehuis losse werkplekinrichting

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
213 0 35 177

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor de losse werkplekinrichting in het gemeentehuis.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Nieuwbouw sporthal de Bongerd

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
190 0 5 185

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor de nieuwbouw sporthal de Bongerd.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Ruysdaelstraat kosten omgeving school

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
47 0 1 46

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor kosten omgeving school Ruysdael.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Infrastructurele werken Ekkersrijt-HOV

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
113 0 5 108

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor infrastructurele werken Ekkersrijt-HOV.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Aankoop units Bibliotheek

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
145 0 36 109

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de aankoop units Bibliotheek.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Visie Eindhovenseweg

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
15 0 1 14

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van kosten voor de visie Eindhovenseweg.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passiva posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten derhalve gebaseerd zijn op de tijdige opbouw van de voorziening.

Op grond van het BBV is het niet toegestaan om rente bij te schrijven op de stand van een voorziening (uitzondering: indien binnen de berekening van de hoogte van de voorziening is uitgegaan van de contante waarde mag rente worden toegevoegd).

Overige voorzieningen

Voorziening pensioen wethouders

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
1.602 50 9 1.643

Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen- afhankelijk van de diensttijd als wethouder- komt tot uitkering na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Jaarlijks wordt er € 50.000,- gestort in deze voorziening. Eén persoon waarvoor deze voorziening wordt opgebouwd heeft op dit moment een pensioenuitkering. De onttrekking is gebaseerd op de betaling van de pensioenuitkering.

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt op basis van de actuariële berekeningen bekeken of de voorziening voldoende op peil is.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorzieningen onderhoud en egalisatie

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
833 75 437 471

In de raad van 2 december 2015 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. De toevoegingen en onttrekkingen zijn op het MJOP gebaseerd. 

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Voorziening riolering

Stand 1-1-2021 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2021
1.542 0 122 1.420

In 2016 is een nieuw vGRP opgesteld waarin het college haar visie heeft neerlegt voor de komende zes jaar. Hierin is ook een overzicht van benodigde investeringen voor verbeter- en vervangingsmaatregelen opgenomen. Tevens is in dit plan naar de exploitatiekosten voor het rioleringstelsel gekeken. De gevolgen van dit plan met de bijbehorende tariefsontwikkeling en mutaties in de voorziening riolering zijn verwerkt in deze begroting.

Beleid t.a.v. bespaarde rente

Tot nu toe was het gebruikelijk om in de begroting te werken met de zogenaamde bespaarde rente. Het BBV staat toe dat er een rentevergoeding over het eigen vermogen (reserves) mag worden toegerekend – als ware het een rentelast - aan de taakvelden. Hierdoor wordt een “vergoeding” berekend over het eigen vermogen (= een eigen financieringsmiddel) van de gemeente. De gemeente heeft de keuze om deze rente als baten op te nemen in de begroting – ook wel aangeduid als bespaarde rente. Of de gemeente kan ervoor kiezen deze rentevergoeding toe te voegen aan de reserves/het eigen vermogen. Wanneer een bedrag gelijk aan deze vergoeding daadwerkelijk wordt toegevoegd aan het eigen vermogen kan dit ook worden beschouwd als een “inflatievergoeding” om “de waarde” van het eigen vermogen (koopkracht) in stand gehouden. Deze systematiek creëert een fictieve rentelast en leidt naar het oordeel van de commissie BBV tot het (onnodig) opblazen van de programmalasten en gaat daarmee ten koste van de eenvoud en transparantie en doet daarom de aanbeveling om geen rente over het eigen vermogen te berekenen.
In het raadsbesluit bij deze begroting stellen wij u voor niet langer bespaarde rente te berekenen en toe te rekenen aan de reserves. Dit is in lijn met de aanbevelingen van de commissie BBV.

We rekenen alleen met werkelijke betaalde rente en geen fictieve rente. De rente wordt wel overeenkomstig de BBV-richtlijnen jaarlijks opnieuw herrekend. Basis is de jaarrekening 2019. De geldende rentepercentages voor deze meerjarenbegroting 2021-2024 zijn opgenomen in de paragraaf Financiering.

Er mag al enkele jaren geen rente over het eigen vermogen aan de grondexploitatie worden toegerekend. De wijze waarop de rente moet worden toegerekend aan de grondexploitaties is opgenomen in voorgenoemde notitie vanuit de commissie BBV over de grondexploitatie. Deze rente wordt dus niet via de systematiek van de renteomslag berekend.