Grondbeleid

Inleiding

Binnen de voorliggende “paragraaf grondbedrijf” wordt ingegaan op het verloop van de complexen binnen het grondbedrijf. Binnen het grondbedrijf spelen op dit moment de volgende projecten:

Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte)

Na een koerswijziging in 2013 is het verloop van dit project in hoog tempo voortgezet. De laatste grote overeenkomsten met ontwikkelaars VOF Sonse Hout en Heijmans zijn getekend en alle vrije kavels zijn verkocht dan wel in optie. Er wordt volop gebouwd in Sonniuspark. De planning voor afronding van dit complex is dan ook nog steeds dat de laatste kosten voor woonrijp maken in 2022 genomen worden waarna het complex kan worden afgesloten. Per 31 december 2019 is het geprognosticeerde resultaat € 2.238.350,- positief (na winstneming van € 6.281.950,-). In deze berekening is geen rekening gehouden met de afdracht van vennootschapsbelasting.

De uitvoering van de herinrichting Ockhuizenweg, dat ook onderdeel uitmaakt van deze grondexploitatie, is vertraagd wegens aanwezigheid van vleermuizen waardoor ontheffing van de provincie nodig is voor de verdere uitvoering. Hierdoor zal dit onderdeel niet afgerond zijn voor de datum waarop de afsluiting van de grondexploitatie is voorzien. De kosten voor dit onderdeel zullen daarom bij afsluiting van het complex worden gestort in de "voorziening afgesloten complexen grondbedrijf". Mogelijke financiële tegenvallers voor het onderdeel "Ockhuizenweg" kunnen dan niet in de grondexploitatie worden opgenomen maar de nu geprognosticeerde kosten voor woonrijp maken, planontwikkelingskosten (POK), voorbereidings- en begeleidingskosten (VTU) lijken binnen de prognoses te blijven. 

Naast de grondverkoop maken de Ruimte voor Ruimte titels onderdeel uit van de grondexploitatie. Van de 10 titels zijn er 8 verkocht of gereserveerd. Voor de andere 2 titels zijn gesprekken gaande en is een wachtlijst. Qua prijsstelling volgt de gemeente de prijs van een bouwtitel bij de C.V. Ruimte voor Ruimte van de provincie (€ 151.250,-). 

 

Complex Ekkersrijt

Het complex Ekkersrijt is bij de jaarrekening 2019 afgesloten.

Project Akkerpad

De realisatie van dit complex is door een rechterlijke uitspraak in 2008 stil komen te liggen. Na jarenlange onderhandelingen is nu een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van 8 woningen op deze locatie. De hiervoor opgestelde grondexploitatie zal in september 2020 aan uw raad worden voorgelegd ter vaststelling. Door een volledig andere aanvliegroute te kiezen waardoor de ontwikkelaar geen financiële vergoeding krijgt voor zijn historische kosten, is het huidige resultaat berekend op € 88.590,- positief (Netto Contante Waarde per 1 januari 2020). Dit is voor de gemeente aanmerkelijk gunstiger dan de eerder met de ontwikkelaar besproken varianten.

Project Centrum Breugel

Voor het uitvoeringsprogramma Breugel is door de gemeenteraad in december 2017 een grondexploitatie vastgesteld. De voor deze grondexploitatie gebruikte uitgangspunten zijn niet langer actueel. Zo is inmiddels besloten dat de schoollocatie van de Regenboog vrijkomt voor ontwikkeling van woonruimte. De verdere relevante kaders zullen naar verwachting eind 2020 door uw raad worden vastgesteld zodat duidelijk is hoe het centrum Breugel er in de toekomst uit zal zien. Daarna zal de geactualiseerde grondexploitatie worden gemaakt. Op dit moment is de boekwaarde per 31 december 2019 € 348.734,- en bedraagt het geprognosticeerde resultaat van deze grondexploitatie € 1.332.521,- negatief (Netto Contante Waarde 1 januari 2020 ). De grondexploitatie wordt in deze opzet beëindigd in 2022 maar zowel het totale financiële plaatje als de exploitatietijd zullen substantieel veranderen en pas duidelijk zijn nadat de nieuwe visie is vastgesteld.
Voor dit verlies is een voorziening opgenomen.

Nota Grondbeleid

Momenteel is de actualisatie van het grondbeleid in voorbereiding. Het streven is om de Nota Grondbeleid 2021-2024 in december 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. Door voortschrijdend inzicht zal op een aantal fronten een andere insteek worden voorgesteld. De uitvoering van het reststrokenbeleid is in volle gang. De opdracht voor de planologische aanpassing van de verkochte stroken grond door middel van een zogenaamd "veegplan" is verleend en naar verwachting zal dit bestemmingsplan in het eerste kwartaal 2021 aan uw raad worden voorgelegd. 

Winstneming

Het BBV kent tegenwoordig een verplichte tussentijdse winstneming voor grondexploitaties waarbij een positief resultaat wordt verwacht. De gemeente moet dan winst nemen naar rato van de gerealiseerde opbrengsten en de reeds gemaakte kosten (zogenaamde POC methode). Als gevolg hiervan heeft de gemeente bij de jaarrekening 2019 een winst genomen van € 612.811,- voor Sonniuspark, waarmee de totale winstneming in dit complex is opgelopen tot € 6.281.950,-. De gemeente moet jaarlijks bij de jaarrekening de tussentijdse winstneming herberekenen en - zo nodig - het eerder teveel aan tussentijdse winst genomen bedrag, terugboeken, dan wel extra winst nemen.