Uitgaven

12,06%

€ -4.863

x € 1.000
12,06% Complete

Inkomsten

11,01%

€ 4.408

x € 1.000
11,01% Complete

Saldo

151,96%

€ -456

x € 1.000

Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder : Jan Boersma (economische zaken) en John Frenken (Ruimte en wonen, Omgevingswet)

Uitgaven

12,06%

€ -4.863

x € 1.000
12,06% Complete

Inkomsten

11,01%

€ 4.408

x € 1.000
11,01% Complete

Saldo

151,96%

€ -456

x € 1.000

Inleiding

De fysieke leefomgeving kent diverse abstractieniveaus. In het programma Fysieke en Veilige leefomgeving komen vooral de tactische en operationele kant van de leefomgeving aan de orde. Het programma Economische en Ruimtelijke ontwikkeling richt zich meer op de visie en de strategische kant van deze leefomgeving.
Er is natuurlijk wel overlap tussen de programma’s omdat de scheidslijn tussen het strategische en het tactische abstractieniveau niet zo scherp is. Een voorbeeld daarvan is het onderwerp natuur en landschap: enerzijds hebben we een visie en sluiten we qua strategie aan bij lopende regionale ontwikkelingen (‘Dommeldal uit de verf’ en Van Gogh Nationaal Park), anderzijds moeten we ook natuur en groen aanleggen en onderhouden.
Door visievorming op het ruimtelijk beleid en de uitvoering daarvan leveren we een bijdrage aan een levendig, groen en vitaal dorp en een gezonde en leefbare leefomgeving. Onze strategische inzet richt zich vooral op ons regionaal handelen en de doorwerking daarvan naar het lokale niveau.
Dit programma richt zich ook op de duurzame economische structuur van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Thema Doelstellingen
Ruimte en Wonen 1. Voor 1 januari 2022 implementeren we de Omgevingswet.
2. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel worden vastgesteld.
3. De uitvoeringsprogramma’s van het bestaand beleid voeren we uit (zoals Toekomstvisie, Structuurvisie, Duurzaamheid en Woonvisie).
4. In Son en Breugel vindt voldoende gedifferentieerde woningbouw plaats voor een diversiteit aan doelgroepen.
5. We voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties.
Overige ruimtelijk beleid 6. In 2020 heeft Son en Breugel een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 is Son en Breugel een klimaatneutrale gemeente. Dit geven we onder meer vorm door het vaststellen van Regionale Energiestrategie en een warmtevisie in 2021
7. In 2021 gaan we een strategie opzetten voor natuur en landschapsbeleid
Regio 8. We werken op strategisch niveau samen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. Dit geven we vorm door bestuurlijke en ambtelijke inbreng m.b.t. 'Ruimte', 'Wonen' en ‘Economie’ en lokale doorwerking van regionaal beleid op deze thema’s.
9. Son en Breugel sluit aan bij Van Gogh Nationaal Park en blijft aangesloten bij ‘Dommeldal uit de Verf’.
10. Wij stimuleren recreatieve en toeristische initiatieven.
Economie 11. Ondernemen mogelijk maken en stimuleren door het versterken van het vestigingsklimaat en ondernemersklimaat in het Centrum en op Ekkersrijt.
12. Binnen de kaders van de Omgevingsvisie ontwikkelen we Ekkersrijt (voormalig Masterplan Ekkersrijt en pilot Omgevingsplan Ekkersrijt Sciencepark) door.
13. We houden structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Toekomstvisie voor Son en Breugel 2012 - 2030 21-jun-12 omgevingsvisie Son en Breugel en omgevingsplan Son en Breugel (2021 resp 2022)
Structuurvisie voor Son en Breugel 2014 - 2030 6-feb-14 omgevingsvisie Son en Breugel en omgevingsplan Son en Breugel (2021 resp 2022)
Woonvisie voor Son en Breugel 2012 - 2020 20-dec-12
Woningbouwprogramma Son en Breugel 2016/2020 – 2030 (addendum op de Woonvisie) 2016/2020 -2030 16-jun-16
Cultureel Erfgoed (2019 - 2030) gemeente Son en Breugel 2019-2030 n.v.t. 2020
Centrumvisie Son n.v.t. 21-jun-12
Centrumvisie Breugel en uitvoeringsprogramma n.v.t. 21 juni 2012 resp. 29 augustus 2013
Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet Son en Breugel (Implementatieprogramma Omgevingswet) 2016 - 2029 6 december 2016 (college) omgevingsvisie Son en Breugel en omgevingsplan Son en Breugel (2021)
Afsprakenkader Wonen 2017 SGE 2017 e.v. 21-dec-17
Landschapsinvesteringsregeling gemeente Son en Breugel 2013 e.v. 29-aug-13
Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa 2011 e.v. 1-sep-11
Verslingerd aan de Dommel 2012 e.v. 23-aug-12
Visie Sciencepark 2017 e.v. 21-dec-17 Omgevingsplan Sciencepark 2020
Nota Grondbeleid 2017-2020 22-dec-16 2020
Kaders als Koers - kaders voor de woningbouwprogrammering op ontwikkelingslocaties 2019 e.v. 19 december 2019
Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2019 e.v. 22-aug-19
Huisvestingsverordening gemeente Son en Breugel 2020-2023 2020-2023 19-dec-19
Masterplan Ekkersrijt 2015 e.v. 12-nov-15

Wat gaan we ervoor doen?

Ruimte en Wonen

Doelstellingen

Overige ruimtelijk beleid

Doelstellingen

Regio

Doelstellingen

Economie

Doelstellingen

Klimaat

De CO2-reductiedoelstelling vanuit het programma Fysieke en veilige leefomgeving is gesplitst in 3 delen.

Het onderdeel Ruimte en Wonen gaat over alle gebouwen, exclusief bedrijven, binnen de gemeente. De afgelopen jaren hebben we ingezet op het beperken van een toename van de energievraag van nieuwbouw door strengere energieprestatie-eisen. Voor de bestaande bouw blijven we inzetten op het faciliteren en stimuleren van verduurzaming door o.a. de Groene Zone, inkoopacties zoals Winst uit je Woning, de warmtetransitie en bewustwordingscampagnes

Het deel van duurzaamheid gaat over de CO2-opgave die valt binnen het directe invloedsgebied van de gemeente. Het gaat daarbij om de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, klimaatneutrale inkoop van diensten of de reductie van het (rest)afval. Het programma gaat verder dan het directe invloedsgebied, maar deze onderdelen zijn ondergebracht bij de andere onderdelen zoals Mobiliteit, Wonen of Economie.

Economie gaat over de bedrijven binnen de gemeente. Ekkersrijt is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de uitstoot. De komende jaren zal de aanpak op Ekkersrijt verder versterkt worden om de CO2-reductie te versnellen.

 

Geraamd 2021 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Ruimte en Wonen 33.839 0
Duurzaamheid 450 0
Economie 53.000 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE)
De Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) is een verbonden partij waarmee samen wordt gewerkt op het bedrijventerrein. De Stichting verzorgt de beveiliging van het terrein middels camera's die in het openbaar gebied hangen en een beveiligingsteam.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 1.393 63 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 177 207 66 66 66 66
3.1 Economische ontwikkeling 131 121 127 127 127 127
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 42 92 16 16 16 16
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 25 38 40 40 40 40
3.4 Economische promotie 83 66 71 71 71 71
8.1 Ruimtelijke ordening 911 1.168 457 457 457 457
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.224 9.011 3.294 566 620 568
8.3 Wonen en bouwen 633 642 793 793 793 793
Totaal Lasten 10.620 11.409 4.863 2.135 2.189 2.137
Baten
0.10 Mutaties reserves 1.636 968 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 894 208 211 211 211 211
3.1 Economische ontwikkeling 26 34 38 38 38 38
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16 21 21 21 21 21
3.4 Economische promotie 29 34 34 34 34 34
8.1 Ruimtelijke ordening 1.011 31 21 21 21 21
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.858 9.107 3.372 574 601 549
8.3 Wonen en bouwen 674 693 709 709 709 709
Totaal Baten 12.144 11.095 4.408 1.609 1.636 1.584

Nieuw beleid

1. Bestuurlijke samenwerking
In het verleden hebben we € 100.000 structureel vrijgemaakt voor de ‘vernieuwde’ samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Vorig jaar is de aansturing van de SGE samenwerking veranderd en is al een taakstelling van € 40.000 gerealiseerd. Tevens hebben we vorig jaar besloten om een vijftal starters aan te nemen om de werkdruk te verlagen. Een van de elementen die hierin zit betreft een kleine capaciteitsvervanging om zo onze bijdrage aan het SGE te kunnen blijven leveren. Daarmee is het niet meer nodig om via het budget Bestuurlijk Samenwerking capaciteit te vervangen. Dus vanaf volgend jaar (2021) kan het budget met € 35.000 worden verlaagd. Dit jaar gaat nog niet, omdat we extra inhuren op het project Huisvesting Arbeidsmigranten. Eind dit jaar loopt dat project echter af.

2. Extra opbrengsten buitenreclame
We verwachten een hogere opbrengst van de exploitatie buitenreclame.

3. Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding
In de begroting zijn diverse budgetten waarop al een aantal jaren onderbesteding plaatsvindt. Deze worden in deze begroting verlaagd.

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling
nieuwe beleid vanuit de kadernota 2021 2022 2023 2024
1 Bestuurlijke samenwerking -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
2 Extra opbrengsten buitenreclame -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3 Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding -17.632 -17.632 -17.632 -17.632
Totaal nieuwe beleid vanuit de kadernota -56.632 -56.632 -56.632 -56.632