Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk het analyseoverzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

De analyse van het overzicht baten en lasten was in voorgaande begrotingsboekwerken opgenomen in de beleidsbegroting onder het onderdeel "wat mag het kosten". Vanwege de vergelijkbaarheid met de jaarrekening is de verschillenanalyse opgenomen onder deze paragraaf. In de verschillenanalyse worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2021 van deze begroting (2021 nieuw) en het jaar 2021 van de meerjarenbegroting 2020-2023 (2021 oud). De verschuivingen over de programma's door de nieuwe indeling in de taakvelden is per programma apart benoemd in de verschillenanalyse.

In het verleden werd gebruik gemaakt van de kostenverdeelstaat. De kostenverdeelstaat is de methode om de algemene kosten van de gemeente zoals o.a. salarissen, huisvesting, bedrijfsvoering (samenwerking met Dienst Dommelvallei) door te verdelen naar de diverse beleidsproducten en programma's. Deze door-verdeling werd berekend door een uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal productieve uren.

Vanwege de wijzigingen in het BBV is deze methode niet langer toegestaan. De salariskosten worden nu eerst zoveel mogelijk direct toebedeeld aan taakvelden. De overhead blijft staan op het taakveld overhead en wordt niet toebedeeld aan andere taakvelden, behalve bij het taakveld grondexploitatie. Deze uitzondering is gemaakt, omdat het niet toerekenen van overhead aan dergelijke investeringskosten anders zou leiden tot een begrotingstekort. Dit zorgt ervoor dat er op elk programma flinke verschuivingen zijn ontstaan doordat niet langer de salaris inclusief overhead wordt toebedeeld, maar alleen salariskosten.
Daarnaast wordt extracomptabel de overhead toebedeeld aan de taakvelden afval, riolering en aan de leges. Dit is inzichtelijk gemaakt in de paragraaf lokale heffingen.

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Interne en externe dienstverlening

1. Interne en externe dienstverlening Bedrag
Begroting 2021 nieuw 17.902
Begroting 2021 oud 16.307
Verklaring van het verschil 1.595
Omschrijving
Autonome ontwikkelingen 1.345
Nieuw beleid vanuit de kadernota 298
Nieuw beleid/aanpassingen van bestaand beleid (niet in de kadernota) -48
Totaal 1.595

Programma 2. Sociale leefomgeving

2. Sociale leefomgeving Bedrag
Begroting 2021 nieuw -13.644
Begroting 2021 oud -14.250
Verklaring van het verschil 606
Omschrijving
Autonome ontwikkelingen 654
Nieuw beleid vanuit de kadernota 164
Nieuw beleid/aanpassingen van bestaand beleid (niet in de kadernota) -212
Totaal 606

Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving

3. Fysieke en veilige leefomgeving Bedrag
Begroting 2021 nieuw -3.802
Begroting 2021 oud -4.656
Verklaring van het verschil 854
Omschrijving
Autonome ontwikkelingen 969
Nieuw beleid vanuit de kadernota -95
Nieuw beleid/aanpassingen van bestaand beleid (niet in de kadernota) -20
Totaal 854

Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling

4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling Bedrag
Begroting 2021 nieuw -456
Begroting 2021 oud -949
Verklaring van het verschil 493
Omschrijving
Autonome ontwikkelingen 436
Nieuw beleid vanuit de kadernota 57
Nieuw beleid/aanpassingen van bestaand beleid (niet in de kadernota) 0
Totaal 493

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

2021 2022 2023 2024
Omschrijving Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1 Interne en externe dienstverlening
Post onvoorzien Buffer om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen. 80.000 80.000 80.000 80.000
Kosten Bizob Tijdelijke uitbreiding met 1 dag 13.566
Onderuitputting kapitaallasten Een gemeente moet de volledige jaarlijkse lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de (meerjaren)begroting. Conform ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingslasten in het jaar na ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van investering merken wij aan als een incidenteel voordeel. Dit eenmalige 'voordeel' begroten wij niet feitelijk, maar brengen wij extracomptabel voor 50% in mindering bij de presentatie van de structurele begrotingssaldi. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende (meerjaren)begroting. 14.082 17.278 10.572 9.157
Vennootschapsbelasting Gemeenten zijn voor het maken van winst op de door haar uitgevoerde ondernemersactiviteiten (zoals grondexploitaties) vennootschapsbelastingplichtig. Deze plicht is in 2016 ingevoerd, maar de belastingdienst loopt achter met de afwikkeling en uit voorzorg is een relatief hoog bedrag opgenomen. 225.000
Wachtgeld wethouder Met het vertrek van een aantal wethouders is er tot en met 2021 tijdelijk sprake van een wachtgeld verplichting. Voor één wethouder geldt dat hij een andere baan heeft, waardoor wel de verplichting blijft bestaan, maar dat er geen uitbetaling plaatsvindt. 50.423
Basis op orde Incidenteel wordt in het kader van de notitie de basis op orde een aantal trainees ingezet. De looptijd hiervan is twee jaar en gestart is in 2020. 90.000
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte
Vennootschapsbelasting Gemeenten zijn voor het maken van winst op de door haar uitgevoerde ondernemersactiviteiten (zoals grondexploitaties) vennootschapsbelastingplichtig. 225.000
Programma 2 sociale leefomgeving
Bijdrage instandhouding zwemvoorziening Zwembad Son In 2019 gaf de private exploitant van thermen Son aan dat het bestaande zwembad aan vernieuwing toe was en dat zonder subsidie van de gemeente Son en Breugel het zwembad gesloten zou worden. De raad heeft toen besloten te willen onderzoeken of er een noodzaak bestaat voor een zwembad in Son en Breugel. Ten einde tijdelijk een zwemvoorziening te houden is ook besloten om voor maximaal 5 jaar ten behoeve van de instandhouding zwembad een jaarlijkse bijdrage te verstrekken. Dit zegt niets over de uiteindelijke toekomst. Er zal een nieuw raadsbesluit bij de begroting 2023 worden genomen. 120.000 120.000 120.000
Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget Nota is voor 4 jaar en ook de uitvoering is beperkt tot 4 jaar. Uit de evaluatie zal moeten blijken of de doelen van het jeugdbeleid zijn bereikt. Bedoeling is dat er daarna geen extra middelen voor de uitvoering noodzakelijk zijn. Het budget wordt vooralsnog incidenteel uit reserve vrije bestedingsruimte gedekt. 10.000 10.000 10.000
Uitvoering programma Langer Thuis Ingezet wordt op het langer thuis wonen van ouderen 50.000
Cultuureducatie "De cultuurloper"2021-2024 Project om de komende 4 jaar op scholen de visie op cultuur educatie te ontwikkelen. 9.215 9.215 9.215 9.215
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte
Bijdrage instandhouding zwemvoorziening Zwembad Son Bijdrage voor maximaal 5 jaar ten behoeve van de instandhouding zwembad. 120.000 120.000 120.000
Dekking uitvoeringsbudget Jeugdbeleid 2020 -2023. 10.000 10.000 10.000
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving
Bijdrage basisteamprojectleider ondermijning Dommelstroom In het kader van de aanpak ondermijnende criminaliteit binnen het basisteam Dommelstroom is de wens van de Driehoek plus (plus staat voor de Belastingdienst) een fulltime basisteam projectleider aan te stellen. Hierover wordt in 2021 een besluit genomen. Vooralsnog is er een tijdelijke projectleider aangesteld. 11.720
Uitvoering groenbeleidsplan Het hoofddoel van het groenbeleidsplan is om een samenhangend beleid en beheer van het openbaar groen voor de gemeente, naar tevredenheid van bewoners en bedrijven. Een duurzame groenstructuur. Behoud en waar mogelijk versterking van kwaliteiten voor de toekomst. Ten behoeve van het jaarlijks onderhoud is een bedrag in de exploitatie opgenomen. Het huidige groenbeleidsplan heeft een uitvoeringstermijn tot en met 2024. 24.000 24.000 24.000 24.000
Bestrijding Eikenprocessierups De overlast van de eikenprocessierups is landelijk fors toegenomen. Voor de bestrijding hebben we jaarlijks € 8000,- nodig in plaats van de beschikbare € 3000,-. Daarnaast hebben we de komende 2 jaar een budget van € 20.000,- extra nodig om maatregelen te nemen om de natuurlijke bestrijding te bevorderen. 20.000 20.000
Extra toezicht onderhoudsbestekken Er start een proef met extra toezicht op de uitvoering van de onderhoudsbestekken. We willen hiermee onderzoeken of dat de uitvoering efficiënter en goedkoper wordt. 40.000 40.000
Opschalen handhaving in verband met corona en openbare orde Toezicht corona en in kaart brengen overige problemen ihkv openbare orde vergt extra inzet van onze flexibele schil. 10.000
Bijdrage uit reserve
Uitvoering groenbeleidsplan Het huidige groenbeleidsplan heeft een uitvoeringstermijn tot en met 2024 en wordt gedekt uit de reserve uitvoering groenbeleidsplan. In deze reserve zit per 1-1-2021 € 98.000,- Ten behoeve van het jaarlijks onderhoud is een bedrag in de exploitatie opgenomen. 24.000 24.000 24.000 24.000
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Totaal 404.802 742.204 171.278 303.215 164.572 243.215 33.157 113.215
Incidenteel saldo baten en lasten 337.402 131.937 78.643 80.058
Totaal incidenteel saldo na kadernota 337.402 131.937 78.643 80.058
Begrotingssaldo -299.802 400.743 825.029 1.304.715
Begrotingssaldo structureel 37.600 532.680 903.672 1.384.773

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

2021 2022 2023 2024
Omschrijving Toevoe- gingen Onttrek-kingen Toevoe- gingen Onttrek-kingen Toevoe- gingen Onttrek-kingen Toevoe- gingen Onttrek-kingen
DR Nieuwbouw Sporthal 98.520 98.520 98.520 98.520
DR Renovatie de Bongerd 13.134 13.134 13.134 13.134
DR Nieuwbouw brandweerkzarne en werf 75.613 75.613 75.613 75.613
DR dak Emiliusschool 16.751 16.751 16.751 16.751
DR Vijverbergschool 10.038 10.038 10.038 10.038
DR Optimalisatie sportpark SBC 37.738 37.738 37.738 37.738
DR Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool 1.480 1.480 1.480 1.480
DR verledden 87.357 87.357 87.357 87.357
DR Parkeren Centrum Son 22.700 22.700 22.700 22.700
DR renovatie kunstgr velden 98.500 98.500 98.500 98.500
DR Slowlane Ekkersrijt 5.560 5.560 5.560 5.560
DR fietsoversteek Bestseweg 5.939 5.939 5.939 5.939
DR gemeentehuis losse werkplekinrichtig 35.394 35.394 35.394 35.394
DR nieuwbouw sporthal de Bongerd 4.750 4.750 4.750 4.750
DR Ruysdaelstraat kst omgeving school 1.440 1.440 1.440 1.440
DR Infr. Werken Ekkersrijt HOV 4.520 4.520 4.520 4.520
DR aankoop units Bibliotheek 36.338 36.338 36.338 36.338
DR visie Eindhovenseweg 750 750 750 750
Reserve I&A Dienst Dommelvallei 8.097 8.097 0 0
Totaal 0 564.619 0 564.619 0 556.522 0 556.522