Uitgaven

45,71%

€ -18.433

x € 1.000
45,71% Complete

Inkomsten

11,96%

€ 4.789

x € 1.000
11,96% Complete

Saldo

4551,15%

€ -13.644

x € 1.000

Programma 2. Sociale leefomgeving

Portefeuillehouder: Paul van Liempd (sociaal domein, WMO, Jeugdzorg, sociale zaken) en Jos de Bruin (Zorg en Welzijn, gezondheidsbeleid, subsidiebeleid)

Uitgaven

45,71%

€ -18.433

x € 1.000
45,71% Complete

Inkomsten

11,96%

€ 4.789

x € 1.000
11,96% Complete

Saldo

4551,15%

€ -13.644

x € 1.000

Inleiding

De sociale leefomgeving gaat over de gezondheid, het welbevinden en de ontwikkelmogelijkheden van onze inwoners. Goede voorzieningen voor inwoners en professionals zijn hiervoor belangrijk. Enerzijds bestaan voorzieningen uit ondersteuningsmogelijkheden voor individuele inwoners door hulp en (financiële) steun, anderzijds uit accommodaties, subsidies en bijeenkomsten/evenementen. Het programma heeft betrekking op alle inwoners als het gaat om preventie, gezonde leefstijl, ontwikkeling en ontmoeting. Het programma gaat daarnaast specifiek in op ondersteuning van kwetsbare inwoners en jeugdigen.
Door een passend aanbod van culturele activiteiten kunnen onze inwoners zich ontwikkelen en ontplooien. Borging van het cultureel erfgoed en behoud van monumenten dragen daar ook aan bij.

Wat willen we bereiken?

Thema Doelstellingen
Maatschappelijke participatie 1. We ondersteunen inwoners die niet (volledig) op eigen kracht kunnen participeren.
2. (De toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig en efficiënt: klantgericht en op maat.
Ontmoeting 3. Son en Breugel kent een voldoende en gevarieerd aanbod  van  laagdrempelige ontmoetingsfuncties in de wijken, onder andere in de vorm van onderwijs-, sport- en verenigingsgebouwen.
4. We ondersteunen lokale initiatieven gericht op ontmoeting.
Jeugdigen 5. Goede voorschoolse voorzieningen en een erkend programma voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie) dragen bij aan een goede ontwikkeling van peuters en voorkomen onderwijsachterstand.
6. We hebben goede en goed bereikbare schoolgebouwen voor een optimaal en gedifferentieerd lokaal onderwijsaanbod.
7. Jeugdigen en hun ouders krijgen ondersteuning wanneer zij problemen ondervinden in opgroei- en opvoedsituaties.
Gezonde leefstijl 8. Met voorlichting en ondersteuning stimuleren we inwoners zo gezond mogelijk te leven.
Cultuur en erfgoed 9. Wij stimuleren het in stand houden van cultuur, cultureel erfgoed en monumenten

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2017 7-nov-17 n.v.t.
Beleidsplan voorschoolse voorzieningen en voor-en vroegschoolse educatie vanaf 2020 4-jul-19 n.v.t.
Accommodatiebeleid n.v.t. 6-feb-14 n.v.t.
Visie Sport en bewegen vanaf 2014 6-feb-14 n.v.t.
Cultureel Erfgoed (2019 - 2030) gemeente Son en Breugel 2019 - 2030 2019
Persoonlijk en dichtbij n.v.t. 21-jun-12 n.v.t.
Uitgangspunten Participatiebeleid n.v.t. Commissie BZ 2 september 2014 n.v.t.
Verordeningen participatiewet n.v.t. 18-dec-14 n.v.t.
Persoonlijk en dichtbij n.v.t. 21-jun-12 n.v.t.
Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2018 21-mei-14 Tweede of derde kwartaal 2020
Visie wonen met zorg n.v.t. 29-aug-13 n.v.t.
Kader Sociaal Domein n.v.t. 31-aug-17 n.v.t.
Jeugdbeleid Son en Breugel: (op)groeien in een positief opvoedklimaat n.v.t. 9-mei-19 n.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

Maatschappelijke participatie

Doelstellingen

Ontmoeting

Doelstellingen

Jeugdigen

Doelstellingen

Gezonde leefstijl

Doelstellingen

Cultuur en erfgoed

Doelstellingen

Klimaat

Aan het Programma 'Sociale Leefomgeving' zijn geen CO2-reductiedoelstellingen gehangen. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. De verduurzaming van maatschappelijke gebouwen (o.a. accommodatiebeleid en onderwijsgebouwen) en sportcomplexen zorgt wel voor een reductie van de CO2-uitstoot. Dit komt echter vooral terug in het programma Duurzaamheid.
Bij de uitbreiding en nieuwbouw van gebouwen willen we zoveel mogelijk klimaat neutraal bouwen.

Geraamd 2021 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Sociale leefomgeving 60 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD)
WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor werknemers uit de gemeente Son en Breugel. Daarnaast begeleidt WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.
Voor de toekomst van WSD heeft de gemeenteraad besloten te gaan experimenteren met de 3d ketensamenwerking (tot en met 2019). De WSD is samen met de medewerkers van Dienst Dommelvallei in ons CMD aanwezig om met de ketenpartners samen te werken.
Hiermee is de samenwerking in het sociaal domein geïntensiveerd. Ook zijn er twee concrete projecten gestart.
1. POP Vergunninghouders
Voor elke nieuwe vergunninghouder is en wordt een persoonlijk ontwikkelplan (pop) opgesteld. Dit is samen met de betrokkenen van gemeenten, vrijwilligers en coördinator vluchtelingenwerk, sociale werkvoorziening en Dienst Dommelvallei opgepakt.
2. Kansen voor inwoners met een gemeentelijke uitkering
Met de integrale CMD werkwijze organiseren we betere ondersteuning op gebied van zorg en activering.
Het transitiearrangement, waarbij de gemeente voor voldoende instroom vanuit de Participatiewet zorgt, is het fundament voor de samenwerking met WSD.

Dienst Dommelvallei
• Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente de sociale dienstactiviteiten (Participatiewet, Bijzondere bijstand, gemeentelijk sociaal fonds (gsf) en andere gemeentelijke sociale wetten) uit. Ook wordt beleidsmatig op dit taakveld de gemeente geadviseerd.
• Daarnaast werkt Dienst Dommelvallei, samen met de ketenpartners in het CMD van de gemeente, aan de dienstverlening aan haar inwoners.
• Samen met de WSD heeft Dienst Dommelvallei het samenwerkingsproject in het sociaal domein met de gemeente gestart. Dit heeft geresulteerd in een tweetal projecten (Pop vergunninghouders en Zorgcliënten Sociale Zaken).

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
De GGD Brabant-Zuidoost voert voor ons de (verplichte) taken van de Wet publieke gezondheid uit. Daarnaast ondersteunt ze de gemeente bij de invulling van hun (gezondheids)beleid, bijvoorbeeld via de vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). In 2020 heeft de GGD het laatstegnoemde, de Volksgezondheid toekomst Verkenning vernieuwd deze documenten zijn voor de komende jaren mede de basis voor nieuw beleid alsook voor input voor de omgevingsvisie.
Vanaf 2021 voert de GGD ook de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarige uit, de GGD neemt deze taak over van Zuidzorg. Deze inbesteding maakt deel uit van de bredere bestuursopdracht waar de GGD ook in 2021 uitvoerend mee verder gaat. Het doel is om een gezonde en breed gefundeerde GGD organisatie te krijgen, de integratie van de JGZ is hiervoor van belang. Anderzijds behalen we met de integratie van de JGZ ook gezondheidswinst aangezien er geen knip meer ligt tussen 0 tot 4 en 4 tot 18.

10voordejeugd
Regionale inkoopsamenwerking voor de inkoop van specialistische jeugdhulp, bestaande uit gemeente Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel) en Dommelvallei+ (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Waalre). 

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 7 7 8 8 8 8
4.2 Onderwijshuisvesting 887 922 961 802 751 812
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 479 385 416 411 411 411
5.1 Sportbeleid en activering 126 172 204 194 184 184
5.2 Sportaccommodaties 601 622 594 594 594 474
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 483 460 415 411 411 411
5.4 Musea 4 7 7 7 7 7
5.5 Cultureel erfgoed 42 61 103 103 103 103
5.6 Media 353 390 383 383 383 383
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.890 2.044 1.977 1.989 1.995 2.065
6.2 Wijkteams 957 1.720 1.082 1.082 1.082 1.082
6.3 Inkomensregelingen 3.654 4.103 4.129 4.092 4.093 4.093
6.4 Begeleide participatie 795 868 874 874 874 874
6.5 Arbeidsparticipatie 371 446 511 512 512 512
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 684 525 505 505 505 505
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.325 2.063 2.147 2.147 2.147 2.147
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.957 2.600 3.211 2.856 2.656 2.646
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 19 5 5 5 5 5
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 227 193 222 222 222 222
7.1 Volksgezondheid 620 653 679 692 705 719
Totaal Lasten 17.481 18.247 18.433 17.891 17.649 17.664
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 566 413 413 283
4.2 Onderwijshuisvesting 136 144 172 172 172 172
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 15 10 10 10 10 10
5.2 Sportaccommodaties 158 129 132 132 132 132
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 61 64 65 65 65 65
5.5 Cultureel erfgoed 7 9 9 9 9 9
5.6 Media 30 37 37 37 37 37
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 232 169 255 255 255 255
6.3 Inkomensregelingen 2.945 3.373 3.380 3.380 3.380 3.380
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 148 181 162 186 186 186
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5 0 0 0 0 0
Totaal Baten 3.738 4.116 4.789 4.659 4.659 4.529

Nieuw beleid

1. Sociaal Domein
Taakstelling:
Bij de begroting 2020 is met de raad afgesproken dat alle overschrijdingen bovenop de structureel bij geraamde € 700.000 voor rekening van het sociaal domein komen. Op basis van de cijfers uit 2019 is dat € 500.000. Bij de vaststelling van de jaarrekening is dit bedrag structureel bijgeraamd. Daarnaast heeft uw raad bij de kadernota de volgende taakstelling opgelegd:
2021: € 100.000
2022: € 150.000
2023: € 250.000
2024: € 250.000

Aanvullend heeft de raad besloten om de OZB met € 300.000 te verhogen ter dekking van het sociaal domein. Financieel is de OZB verhoging in programma 1 verwerkt.

2. Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding

In de begroting zijn diverse budgetten waarop al een aantal jaren onderbesteding plaatsvindt. Deze worden in deze begroting verlaagd.

3. Subsidiebeleid
In 2021 is het nieuwe subsidiebeleid actief. In 2019 zijn de te voorziene meerkosten genoemd in de kadernota. Ook is toen aangegeven dat deze kosten pas vanaf 2021 merkbaar zullen zijn. Dus bij deze begroting worden de financiële gevolgen van het nieuw beleid concreet. De meerkosten voor het nieuwe beleid lopen in lijn met de prognose die in de kadernota van 2019 gegeven is. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt er daarnaast een incidenteel overgangsbudget gevraagd om de opbouw en afbouwregeling te kunnen opvangen.

4. Bijraming diverse subsidie bedragen vanwege cao aanpassingen.

Hierbij gaat het om de kostprijs LEVgroep, meldpunt discriminatie en muziekonderwijs en onderwijsachterstanden.

5. Cultuureducatie
De afgelopen 4 jaar namen alle basisscholen in Son en Breugel deel aan De Cultuur Loper (DCL). DCL wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie, die van de gemeente eenzelfde inleg vraagt. Met DCL worden basisscholen actief ondersteund (door een professionele intermediair met een breed netwerk) om gerichte aandacht te besteden aan cultuureducatie in het onderwijsprogramma. Na het formuleren van een visie, ligt de focus op het ontwikkelen van een meerjarig programma met een doorgaande lijn, en samenwerking met het lokale culturele aanbod. Cultuur binnen Son en Breugel wordt daardoor versterkt en bovendien toekomstbestendig (kinderen maken op jonge leeftijd al kennis met wat er binnen het dorp aangeboden wordt). Het Rijk heeft begin 2020 besloten dat er ook de komende vier jaar weer subsidie verstrekt wordt voor cultuureducatie op school. Om deze reden wordt nu voorgelegd om opnieuw deel te nemen aan de regeling. De basisscholen zijn unaniem erg tevreden over DCL en geven aan nog verschillende actiepunten te willen uitvoeren de komende jaren.

6. Stichting Leergeld 
Vanuit het Rijk ontvangen gemeenten Klijnsmagelden om armoede onder kinderen te bestrijden. Als Son en Breugel zetten wij deze gelden 1 op 1 over naar Stichting Leergeld voor de uitvoering. In 2021 nemen de Klijnsmagelden af met € 5.376,-. Wij niet willen dat kinderen de dupe worden van de vermindering in gelden. Het voorstel is daarom ook om structureel budget beschikbaar te stellen om de vermindering op te vangen. 

7. Jeugdzorgplus
De budgetten zijn in 2019 door de raad beschikbaar gesteld. Voor 2020 is dit via de bestuursrapportage verwerkt, maar verder nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024.

8. Peuterwerk

De budgetten zijn in 2019 door de raad beschikbaar gesteld. Voor 2020 is dit via de bestuursrapportage verwerkt, maar verder nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024.

9. Inkoop regionale samenwerking Jeugd
De budgetten zijn in 2019 door de raad beschikbaar gesteld. Voor 2020 is dit via de bestuursrapportage verwerkt, maar verder nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024.

10. Acties n.a.v. Onderzoeksrapport K2:
In juni 2020 heeft uw raad kennisgenomen van het onderzoeksrapport naar het CMD (K2, april 2020) en de daarin opgenomen bevindingen onderschreven. Uw raad heeft bij amendement de regie genomen om een nieuwe visie op het CMD op te stellen. In het amendement is tevens aangegeven dat er geen structurele uitgaven plaatsvinden vooruitlopend op de visie. Het traject van de raadswerkgroep loopt gelijk op met het opstellen van deze begroting. Wij anticiperen hierbij op de te verwachten kosten van een extra beleidsmedewerker Sociaal beleid, gericht op het CMD per 2021.


Onderwijshuisvesting
Schoolbestuur PlatOO en SKPO hebben uitbreiding aangevraagd voor basisschool De Ruimte en De Bloktempel, op de locatie bij De Ruimte. Het leerlingenaantal neemt toe. Uitbreiding is volgens de leerlingprognose 2020 zeker de komende 20 jaar noodzakelijk. 
Schoolbestuur PlatOO heeft een aanvraag ingediend voor nieuwbouw van basisschool De Regenboog en De Krommen Hoek, op de locatie van De Krommen Hoek. Het schoolbestuur wil toewerken naar één school voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 
Ten tijde van het opstellen van de begroting is het raadsvoorstel over de uitbreiding en nieuwbouw nog niet behandeld door uw raad. Op het moment dat u deze begroting ontvangt hoogstwaarschijnlijk wel. Bij de investeringen wordt al wel rekening gehouden met de kapitaallasten (overzicht van investeringen).

Programma 2 Sociale leefomgeving
nieuwe beleid vanuit de kadernota 2021 2022 2023 2024
1 Sociaal domein -100.000 -150.000 -250.000 -250.000
2 Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding -64.336 -80.531 -65.531 -80.531
Totaal nieuwe beleid vanuit de kadernota -164.336 -230.531 -315.531 -330.531
Nieuwe beleid/aanpassingen van bestaand beleid niet in kadernota 2021 2022 2023 2024
3 Subsidiebeleid 53.619 53.619 43.619 43.619
4 Bijraming diverse subsidie bedragen vanwege cao aanpassingen 6.915 6.915 6.915 6.915
5 Cultuureducatie De Cultuur Loper 9.215 9.215 9.215 9.215
6 Bijraming subsidie st. leergeld ivm afname Klijnsmagelden 5.376 5.376 5.376 5.376
7 Jeugdzorgplus 50.000 50.000 50.000 50.000
8 Bijraming peuterwerk 26.500 26.500 26.500 26.500
9 Aframing inkoop regionale samenwerking Jeugd -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
10 CMD Onderz, K2 rapport, 1 fte beleidsmedewerker CMD 80.000 80.000 80.000 80.000
Totaal nieuwe beleid/aanpassingen van bestaand beleid niet in kadernota 211.625 211.625 201.625 201.625
Aanpassingen ivm coronabeleid 2021 2022 2023 2024
Meerkosten bijstandsverlening 37.500
Compensatie minder eigen bijdrage wmo 24.000
Extra uitgaven peuterwerk 5.000
bijdrage vanuit de rijksoverheid -66.500