Eigen begroting raad

Eigen begroting raad

Volgens afspraak met uw raad hebben wij een aparte paragraaf in de begroting opgenomen waarin de verwachte kosten in verband met de raadswerk zijn vermeld. Voor de hierbij horende beleidstoelichting verwijzen wij naar Programma 1: Bestuurlijke en economische zaken.

Financieel overzicht:

realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Notulering raads- en commissievergaderingen 27.458 27.398 27.398
Lidmaatschap vereniging van griffiers 375 380 380
Lidmaatschap Vereniging voor raadsleden 2.250 1.125 1.260
Informele activiteit raad 2.845 3.750 2.250
Jaarlijkse bijdrage aan fracties 4.180 6.000 6.000
Loonkosten 17 raadsleden, griffier (0,5 fte) 222.270 225.729 225.729
Rekenkamercommissie - 23.074 23.074
Presentiegelden burgerleden 1.022 1.972 2.690
Conferenties en studiedagen - 4.000 4.000
Attentie einde jaar - 541 541
Bijeenkomsten raad - - 5.000
Naheffing Werkkostenregeling 25.969 26.000 26.000
Totaal budget raad 286.369 319.969 324.322

Meerjarenraming:

  • Lidmaatschap Vereniging voor raadsleden: het bedrag is verhoogd in verband met het groter aantal (plaatsvervangende) burgerleden van de raadscommissies.
  • Informele activiteit raad: het bedrag is verhoogd in verband met het groter aantal (plaatsvervangende) burgerleden van de raadscommissies.
  • Presentiegelden burgerleden: het bedrag is verhoogd in verband met het groter aantal (plaatsvervangende) burgerleden van de raadscommissies.
  • Bijeenkomsten raad: in het coalitieakkoord is vastgelegd dat de raad inwoners en belanghebbenden eerder en beter bij de beleidsvorming wil betrekken. Middelen daartoe zijn o.a. werkbezoeken, gesprekken en ontmoetingen. Daarnaast zal de raad vaker de regierol nemen en over diverse onderwerpen raadswerkgroepen instellen. Het opgenomen bedrag (een eerste ruwe schatting) is bedoeld om e.e.a. te kunnen faciliteren.