Uitgaven

3,06%

€ 1.440

x € 1.000
3,06% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Programma 1. Bestuurlijke zaken

Portefeuillehouder(s): Hans Gaillard, Tom van den Nieuwenhuijzen (bestuurlijke vernieuwing, communicatie, burgerparticipatie)

Uitgaven

3,06%

€ 1.440

x € 1.000
3,06% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

x € 1.000
0% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes 1.    Ontwikkelen nieuwe bestuursstijl.
2.    Jeugdgemeenteraad
3.    Inzetten van communicatie als strategisch instrument.
4.    Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting.
5.    Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen.
6.    Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid.
7.    Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten.
Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente 8.    Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid.
9.    Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei.
10.  Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Visie op Bestuurlijke Toekomst 2015-2019 18-06-2015 en 02-11-2017 evaluatie 2019
Coalitieakkoord fracties DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks; door die fracties vastgesteld op 15 juni 2018 2018 - 2022 raad 28 juni 2018: t.k.n. n.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes

Doelstellingen

Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente

Doelstellingen

Klimaat

Aan het Programma 'Bestuurlijke Zaken' zijn geen CO2 reductiedoelstellingen gekoppeld. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Wel wordt middels de nieuwe bestuursstijl op een integrale wijze een bijdrage geleverd aan deze doelstellingen. De resultaten daarvan komen ten goede van andere programmaonderdelen.

Geraamd 2019 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Bestuurlijke zaken 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven
In Zuidoost Brabant werken de 21 gemeenten samen op het terrein van Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied. Het betreft een strategische samenwerking onder de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Tevens valt het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) onder deze Metropoolregio. Hieronder is een deel van het archief van Son en Breugel gehuisvest. Zowel de Metropoolregio als de RHCe maken een ontwikkeling door. Deze ontwikkeling zal begin 2019 zijn afgerond.

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.1 Bestuur 1.257 1.311 1.440 1.324 1.327 1.332
Baten
0.1 Bestuur 80 0 0 0 0 0

Nieuw beleid

In het totaal van wat mag het kosten is ook het nieuwe beleid opgenomen. De aangedragen wensen voor het nieuwe beleid zijn hieronder opgenomen.

Nieuw beleid programma 2019 2020 2021 2022
Programma 1 Bestuurlijke zaken
Fonds GGU (uitname uit gemeentefonds) S -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Herdenking 17 september 2019 I -100.000
Uitbreiding strategische communicatie S -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Instrumenten burgerparticipatie S -20.000 -15.000 -10.000 -10.000
Beleven door verbeelden(beeldtaal) S -10.000 -7.500 -5.000 -5.000
Interne communicatie S -10.000 -10.000 -7.500 -7.500
Eigen begroting raad S -2.863 -2.863 -2.863 -2.863
Jeugdgemeenteraad S -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Totaal nieuw beleid programma -264.363 -156.863 -146.863 -146.863

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) VNG
In 2017 gaf de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VNG groen licht voor Samen Organiseren. Er kwam een College van Dienstverleningszaken, een Taskforce Samen Organiseren en er werd ingestemd met de inrichting van het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Het was een fikse stap vooruit in de beweging in de bundeling van de gemeentelijke kracht op de terreinen van ICT, dienstverlening en de werkprocessen.
De financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten, denk aan onder meer Digitale Agenda 2020, de Informatiebeveiligingsdienst en het Kenniscentrum Dienstverlening, verliep altijd via het Gemeentefonds, na instemming van de ALV. Met ingang van 2018 is de financiering van deze activiteiten van Samen Organiseren overgenomen door het Fonds GGU, waaraan alle gemeenten naar rato bijdragen.

Herdenking 17 september 2019
Eenmalig uitbreiding representatie college. In 2019 is het 75 jaar geleden dat Son en Breugel is bevrijd. Voor de festiviteiten die plaatsvinden is in 2019 extra budget nodig.

Uitbreiding strategische communicatie.
Er is onderzoek geweest naar de dienstverlening van het team communicatie en deze zijn gerelateerd aan de beelden en verwachtingen van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. De relatie (interactie) tussen samenleving en gemeente is daarbij cruciaal.
De bevindingen zijn vertaald naar conclusies (kwantitatief en kwalitatief), aanbevelingen voor nu en een doorkijk naar de toekomst. Deze rapportage is besproken in het college.
De aanbevelingen worden vertaald naar een uitvoeringsplan en afgestemd met het nieuwe college. Onderdeel van het uitvoeringsplan is de noodzaak om de strategische communicatie te versterken binnen de organisatie. Dit maakt een formatie-uitbreiding wenselijk gelet op de bestaande kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen het team communicatie. De structurele kosten bedragen € 90.000,-

Instrumenten burgerparticipatie
We gaan voor instrumenten voor inwonersparticipatie horend bij de luisterende organisatie. We zetten daarbij nieuwe tools in om meningen en initiatieven in het dorp op te halen. Te denken valt aan een monitor met een vast inwonerspanel of sluiten aan bij een al bestaand panel. Omdat een inwonerspanel zich beperkt tot een vaste groep respondenten is er daarnaast een maatwerkmodule nodig om wisselende groepen te bereiken, om te zenden én te ontvangen.
Deze nieuwe instrumenten zetten we in naast de recent in gebruik genomen social media-omgevingsscanner "Obi4wan".

Beleven door verbeelden(beeldtaal)
Om in te spelen op een visuele samenleving zijn in de communicatie meer en kwalitatief hoge visuele middelen nodig. Moderne voorlichtingsmaterialen (fysiek en digitaal) bevatten bij voorkeur bewegend beeld. Voor vaste en repeterende voorlichtingsonderwerpen: wijkbeheer, seizoensgebonden onderwerpen, verkeer en veiligheid en andere algemene onderwerpen gaan we investeren in video, foto en geprogrammeerde instructie met beeldtaal en infographics.
Het is daarnaast een doel om -met behoud van traditionele kanalen- meer en interactief te communiceren via digitale kanalen, waarvoor nieuwe en gebruiksvriendelijke(re) instrumenten zoals 'apps' voor pc, tablet en smartphone beschikbaar komen in analogie met bijvoorbeeld de Afvalapp.

Interne communicatie
Communicatietoolkit voor het communicatief versterken van (nieuwe) medewerkers met o.a. huisstijl / dna / transparant beleid / gebruik middelenmix / mediavoorlichting. We zien o.a. in een sociaal intranet en de doorontwikkeling van de social media nieuwe kansen om meer en planmatiger (digitale) communicatiemiddelen in te zetten in de communicatiepraktijk van onze medewerkers en bestuurders.

Eigen begroting raad
De raad beschikt over een eigen budget. De wens om meer bijeenkomsten te beleggen met inwoners zorgt voor een kleine verhoging.

Jeugdgemeenteraad
Het huidige uitvoeringsbudget van € 1.500,- is niet toereikend. Er is een bedrag van €1.500,- extra nodig.