Uitgaven

0,53%
€ 249
x € 1.000
0,53% Complete

Inkomsten

0,11%
€ 53
x € 1.000
0,11% Complete

Saldo

0%
€ 0
x € 1.000

Programma 11. Economie

Portefeuillehouder(s): Jan Boersma, Tom van den Nieuwenhuijzen (Van Gogh national park)

Uitgaven

0,53%
€ 249
x € 1.000
0,53% Complete

Inkomsten

0,11%
€ 53
x € 1.000
0,11% Complete

Saldo

0%
€ 0
x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Duurzame economische structuur 1.   Scheppen van goede voorwaarden voor versterking Son en Breugelse én regionale economie door regionale en lokale beleidsontwikkeling en uitvoering.
2.   Structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE.
3.   Vergroten arbeidsmarktparticipatie.
Ruimte om te ondernemen 4.   Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt.
5.   Intensiveren relatiebeheer.
Aantrekkelijk verblijfsklimaat 6.   Toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum.
7.   Versterken aantrekkelijkheid (meubelboulevard) Ekkersrijt.
8.   Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven.

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

Duurzame economische structuur

Terug naar navigatie - Duurzame economische structuur

Doelstellingen

Aantrekkelijk verblijfsklimaat

Terug naar navigatie - Aantrekkelijk verblijfsklimaat

Doelstellingen

Klimaat

Terug naar navigatie - Klimaat

Programma 11 heeft een totale CO2 opgave van 53.000 ton CO2.

Ekkersrijt speelt een grote rol voor wat betreft de klimaatdoelstellingen die de gemeente Son en Breugel zich heeft gesteld. Gezien die importantie heeft Ekkersrijt een eigenstandige positie binnen het programma Duurzaamheid (programma 9) van deze begroting.

Geraamd 2019 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Economie 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE)
De Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) is een verbonden partij waarmee samen wordt gewerkt op het bedrijventerrein. De Stichting verzorgt de beveiliging van het terrein middels camera's die in het openbaar gebied hangen en een beveiligingsteam.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 122 123 124 124 124 124
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 435 127 23 23 23 23
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 12 23 24 24 24 24
3.4 Economische promotie 85 69 78 78 78 78
Totaal Lasten 654 342 249 249 249 249
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 27 10 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 17 20 20 20 20 20
3.4 Economische promotie 34 32 33 33 33 33
Totaal Baten 78 61 53 53 53 53

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

In het totaal van wat mag het kosten is ook het nieuwe beleid opgenomen. De aangedragen wensen voor het nieuwe beleid zijn hieronder opgenomen.

Bij programma 11 zijn geen nieuwe wensen opgenomen.