Uitgaven

17,15%
€ 8.070
x € 1.000
17,15% Complete

Inkomsten

0,83%
€ 389
x € 1.000
0,83% Complete

Saldo

0%
€ 0
x € 1.000

Programma 8. Zorg en welzijn

Portefeuillehouder(s): John Frenken

Uitgaven

17,15%
€ 8.070
x € 1.000
17,15% Complete

Inkomsten

0,83%
€ 389
x € 1.000
0,83% Complete

Saldo

0%
€ 0
x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Veilig opgroeien en opvoeden 1.   Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit.
2.   Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten.
3.   Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie.
4.   Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst.
Iedereen kan meedoen 5.   Iedereen moet kunnen participeren.
6.   Mensen zijn financieel zelfredzaam.
7.   (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat.
Samen wonen en leven 8.  Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel.
9.  Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen.
10. Mensen zijn sociaal actief.
11. Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen.

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Persoonlijk en dichtbij n.v.t. 21 juni 2012 n.v.t.
Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2018 21 mei 2014 1 december 2018
Visie wonen met zorg n.v.t. 29 augustus 2013 n.v.t.
Beleidsplan jeugd n.v.t. 13 maart 2014 1 december 2018
Kader Sociaal Domein n.v.t. 31 augustus 2017 n.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

Veilig opgroeien en opvoeden

Terug naar navigatie - Veilig opgroeien en opvoeden

Doelstellingen

Iedereen kan meedoen

Terug naar navigatie - Iedereen kan meedoen

Doelstellingen

Samen wonen en leven

Terug naar navigatie - Samen wonen en leven

Doelstellingen

Klimaat

Terug naar navigatie - Klimaat

Aan het Programma 'Zorg en welzijn' zijn geen CO2 reductiedoelstellingen gehangen. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Wel wordt bij accommodatiebeleid rekening gehouden met duurzaamheid. Ook komt het thema terug bij de herijking van het subsidiebeleid.

Geraamd 2019 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Zorg en welzijn 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De GGD Brabant-Zuidoost voert voor ons de (verplichte) taken van de Wet publieke gezondheid uit. Daarnaast ondersteunt ze de gemeente bij de invulling van hun (gezondheids)beleid, bijvoorbeeld via de vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). De digitale VTV 2015-2016 ‘Gezondheid verbindt in …’ bevat voor elke gemeente kernboodschappen, lokale cijfers en adviezen met betrekking tot de kracht van positieve gezondheid binnen het sociale domein.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.612 1.775 1.920 1.986 1.857 1.872
6.2 Wijkteams 895 796 827 827 827 827
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 679 632 605 605 605 605
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.717 2.203 2.155 2.149 2.208 2.208
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.152 1.652 1.720 1.716 1.731 1.724
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 15 45 45 45 45 45
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 73 148 148 148 148 148
7.1 Volksgezondheid 555 620 650 661 672 678
Totaal Lasten 7.698 7.871 8.070 8.137 8.093 8.106
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 284 162 165 165 165 165
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 329 224 224 224 224 224
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 142 0 0 0 0 0
Totaal Baten 760 386 389 389 389 389

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

In het totaal van wat mag het kosten is ook het nieuwe beleid opgenomen. De aangedragen wensen voor het nieuwe beleid zijn hieronder opgenomen.

Nieuw beleid programma 2019 2020 2021 2022
Programma 8 Zorg en welzijn
Opvang vluchtelingen I -112.846 -135.000
Bijdrage SonenBreugelVerbindt.nl S -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Aanpak eenzaamheid S -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Innovatiebudget Sociaal Domein S -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Meedoen Werkt S -68.750 -68.750 -68.750 -68.750
Automaatje S -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Veerkrachtcoördinator S -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Praktijkondersteuner huisartsen S -19.200 -19.200 -19.200 -19.200
Dekking Praktijkondersteuner huisartsenuit Sociaal Domein S 19.200 19.200 19.200 19.200
Digitale toegang CMD S -25.000 -10.000 -10.000 -10.000
Dekking Digitale toegang CMD uit sociaal domein S 25.000 10.000 10.000 10.000
Abonnementstarief Wmo S -90.000 -70.000 -60.000 -50.000
Dekking abonnementstarief WMO uit budget Sociaal Domein S 90.000 70.000 60.000 50.000
GGD S -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Vervoer verwarde personen S -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
Dekking vervoer verwarde personen S 5.500 5.500 5.500 5.500
Inkoopondersteuning S -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Dekking inkoopondersteuning uit budget Sociaal Domein S 80.000 80.000 80.000 80.000
Totaal nieuw beleid programma -336.596 -358.750 -223.750 -223.750

Opvang vluchtelingen
Het huidige Plan van Aanpak loopt eind 2018 af. Er komt een voorstel voor vervolg met inzet coördinator en uitvoering beleid. In 2019 wordt de POP consulent nog betaald door de WSD. In 2020 niet meer. Tegenover de uitgaven staan ook inkomsten vanuit het Rijk en het COA. Deze zijn niet meer geoormerkt en komen in de algemene middelen. Het bedrag hangt af van het aantal toegewezen vergunninghouders.
Inmiddels is een afzonderlijk raadsvoorstel voorbereidt met dekking.

Bijdrage SonenBreugelVerbindt.nl
Voor SonenBreugelVerbindt is voor de jaren 2017-2018 voorzien in een jaarlijkse bijdrage van € 50.000,-. Deze wordt voor de helft verstrekt in de vorm van subsidie voor het in standhouden van een digitaal dorpsplein. Hierin is structureel voorzien. Daarnaast is tot 2018 voorzien in een bijdrage in de vorm van een prestatiebedrag. Daarvoor is met SonenBreugelVerbindt is een raamovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van bepaalde diensten. Daarvoor is eveneens 25.000,- nodig. Vooruitlopend op een eindevaluatie aan het eind van het jaar wordt financieel voorzien in een structurele bijdrage.

Praktijkondersteuner huisartsen
In 2017 is in overleg met huisartsenpraktijk Onder de linden een praktijkondersteuner Jeugd ingezet, ter ondersteuning van Cmd en huisartsen. Deze praktijkondersteuner stemt af tussen Cmd en huisartsen, verleent zelf ondersteuning en zorgt voor een juiste diagnose en vraagstelling, waardoor gerichter en sneller 2e lijnszorg kan worden geleverd. Als gemeente hebben we hiermee ook meer grip op en inzicht in directe verwijzingen. Vanaf 2019 willen we nu ook voor de tweede huisartsenpraktijk in Son en Breugel, Rijnlaan een praktijkondersteuner Jeugd mogelijk maken. Deze post heeft een directe relatie met de zorg ondersteuning die vanuit het Cmd wordt geleverd. Dekking is mogelijk binnen het budget dat we van het rijk ontvangen voor Jeugdzorg en Wmo.

Digitale toegang CMD
In 2019 willen de huidige website van het Cmd, het Cmdplein op Son en Breugel Verbindt vervangen door een meer moderne en uitgebreide variant.
Digitale toegang is een middel om de laagdrempelige informatie en advies functie van het CMD uit te breiden en aan te laten sluiten op de ondersteuningsvraag in deze tijd. Dit middel gaat bestaan uit een nieuwe website voor het CMD, uiteraard weer verbonden aan Sonenbreugelverbindt, waarbij in de ontwikkeling van de nieuwe portal van Sonenbreugelverbindt en de website CMD gezamenlijk wordt opgetrokken (met zo mogelijk dezelfde externe leverancier als nu ook reeds wordt ingezet door beider partijen). Ook zal dit middel bestaan uit de realisatie en borging van alle overige social media als Facebook, instagram, twitter, linkedin, etc. zodat er een integrale voordeur ontstaat zowel fysiek, telefonisch en digitaal. Het functioneel beheer van de website en social media ligt bij het CMD en het technisch beheer bij de ontwikkelaar en aanbieder waarbij dienstverlening uiteraard wordt betrokken.
Dekking is mogelijk binnen het budget dat we van het rijk ontvangen voor Jeugdzorg en Wmo.

Abonnementstarief Wmo
In het regeerakkoord is opgenomen dat m.i.v. 2017 er voor de eigen bijdrage Wmo een uniform abonnementstarief wordt gehanteerd. Dit leidt tot een lage opbrengst aan eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen. Uitgaande van 770 unieke cliënten die per periode (totaal 13 (perioden) een eigen bijdrage van 17,50 betalen leidt dat tot een opbrengst aan eigen bijdrage van € 159.000,-. Door de aanzuigende werking (zie risicoparagraaf) stijgt het aantal cliënten en dus ook de te ontvangen eigen bijdrage vanaf 2020. De kosten kunnen gedekt worden uit de beschikbare middelen Sociaal Domein

GGD
De GGD Brabant-Zuidoost wordt geconfronteerd met een aantal niet beïnvloedbare financiële tegenvallers. De structurele verhoging van het bedrag per inwoner voor de GGD bedraagt voor het tijdvak 2018-2020 als volgt: 2019: € 0,13 (en in 2020: € 0,16 extra per inwoner). Op basis van 16.749 inwoners (peildatum 01-01-2018) wordt dat in 2019 een bedrag van € 273.526,-.
Voor 2020 en latere jaren is hetzelfde bedrag opgenomen.

Vervoer verwarde personen
Tot nu toe werd het vervoer van verwarde personen uitgevoerd door de Politie. Vanaf 2019 ligt de verantwoordelijkheid voor het vervoer bij de gemeente. De kosten kunnen gedekt worden uit de beschikbare middelen Sociaal Domein.

Inkoopondersteuning
In de regio 21voordejeugd zijn 4 inkoopteams, waaronder een voor Dommelvallei+. De afgelopen tijd is met deze 4 regio’s intensief samengewerkt en gebruik gemaakt van elkaars expertise en capaciteit. Het doel was om te komen tot 1 inkoopregio voor de 21 gemeenten. Na een inhoudelijke koerswijziging van een inkoopregio staan we nu voor een proces om te komen tot 2 aparte inkoopregio’s. Dit vraagt om extra inzet van alle deelnemende gemeenten. Voorlopig gaan wij uit van 1 fte extra voor Son en Breugel. Dit kan inhuur via een buurgemeente, externe inhuur of eigen formatie zijn. De kosten van de uitbreiding bedrage € 80.000,- en dekking vindt plaats vanuit de beschikbare middelen Sociaal Domein.

Toelichting op de navolgende onderdelen
Wonen gaat voor Welzijn, Welzijn gaat voor Zorg. Om invulling te geven aan het collegeprogramma is het belangrijk om te blijven innoveren en investeren in de 0e lijn; in algemene voorzieningen en in welzijn om een goede sociale basis te realiseren in ons dorp. Door te blijven investeren aan de voorkant, in onder andere welzijnsactiviteiten, gezondheidsbeleid en sport proberen we de (oplopende zorg-) kosten van het sociaal domein te beperken. Onderstaande producten hebben betrekking op welzijn en zijn voorliggend en gaan niet over de individuele ondersteunings- en zorgvoorzieningen die vanuit het Cmd worden verstrekt.

Aanpak eenzaamheid
Uit onderzoek van de GGD (2017) blijkt dat in Son en Breugel 21% van de 12 tot 18 jarigen, 33% van de 19 tot 64 jarige en 43% van de 65 plussers zich eenzaam voelde. Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Eenzaamheid heeft veel oorzaken, maar ook grote gevolgen. Binnen de gemeente Son en Breugel is een werkgroep eenzaamheid actief. Door de werkgroep eenzaamheid en andere maatschappelijke partners is geconstateerd dat eenzame inwoners moeilijk te bereiken zijn en dat eenzaamheid moeilijk bespreekbaar te maken is met eenzame inwoners (taboe). De aanpak van de werkgroep richt zich op scholing (deskundigheidsbevordering) van maatschappelijke partners om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Daarnaast wil de werkgroep het aspect eenzaamheid ook kenbaar maken via een positieve communicatiecampagne waarbij en eenzame burgers van Son en Breugel te informeren over activiteiten die bijdragen aan het verminderen c.q. voorkomen van eenzaamheid.
Het Actieprogramma Een tegen eenzaamheid voorziet in een gezamenlijke aanpak van het rijk en lokale overheden. Dit sluit aan bij de in gang gezette lokale aanpak in onze gemeente.
Met name scholing van vrijwilligers en beroepskrachten vraagt om een extra inzet van middelen.

Innovatiebudget Sociaal Domein
Het innovatiebudget is bij de Kadernota 2016 opgenomen om lokale initiatieven binnen het sociaal domein mogelijk te maken. Dit is budget is tot en met 2018 opgenomen. Per 2019 wordt dit structureel opgenomen. Uit het innovatiebudget zijn de afgelopen jaren lokale initiatieven zoals AutoMaatje, Meedoen Werkt, de Kwartiermaker Veerkracht en de Strijkservice bekostigd. Van deze pilots is alleen de Strijkservice niet succesvol gebleken. Voor de drie overige pilots wordt in deze meerjarenbegroting voorzien in een structurele bijdrage.

Meedoen Werkt
Aan de stichting MeeDoen Werkt is over de periode 2016 tot en met 2018 een subsidie toegekend voor de begeleiding van jongeren en jong- volwassene met een beperking (autisme, verstandelijke of en/of lichamelijke beperking) en een lage loonwaarde (minder dan 50 %). Cliënten zijn toe geleid naar een passende stageplaats, werkervaringsplaats, re-integratie traject, of een vaste baan. Het gaat om jaarlijks 20 tot 25 jongeren aan wie een traject is aangeboden. Dit is succesvol gebleken. Een deel is uitgestroomd naar (betaald) werk of heeft arbeidsmatige dagbesteding via MeeDoen Werkt. Inmiddels heeft MeeDoen Werkt een samenwerkingsrelatie met circa 25 bedrijven en 10 non-profit organisaties. Daarnaast is de aanpak van MeeDoen Werkt succesvol omdat een deel van de cliënten geen aanspraak maakt op een maatwerkvoorziening begeleiding vanuit de Wmo. Daarnaast wordt dit nog los gezien van de opbrengst voor de cliënt zelf in de vorm van participatie, voldoening en zelfontplooiing. Diegenen die uitstromen naar betaald werk genereren ook een eigen inkomen waarbij geen beroep wordt gedaan op een uitkering of is een eventuele uitkering aanvullend (loonkostensubsidie).

Automaatje
Het vervoersproject AutoMaatje dat door SonenBreugelVerbindt wordt uitgevoerd is uitermate succesvol. In ruim een half jaar zijn er 1200 ritten uitgevoerd. Chauffeurs en passagiers zijn zeer tevreden over deze dienst. AutoMaatje is niet zozeer een vervoersvoorziening zoals het OV, de Deeltaxi of de reguliere taxi maar is een maatschappelijk vervoersplatform. AutoMaatje heeft met name een sociale functie. Vrijwilligers zorgen er voor dat minder mobiele dorpsgenoten, die anders aan huis gekluisterd zijn, weer onder de mensen komen. AutoMaatje is een aanvulling op de Deeltaxi. De verwachte afname van het aantal ritten met de Deeltaxi is achterweg gebleven. Dit kan worden verklaard doordat de gebruikers van AutoMaatje een andere doelgroep vormen die niet of nauwelijks van de Deeltaxi gebruik maken. Maar het kan ook zijn dat inwoners gebruik maken van Deeltaxi en Automaatje en meer de deur uit gaan.
Voor de exploitatiekosten wordt jaarlijks structureel een bedrag van € 35.000,- geraamd. De kosten hebben betrekking op de kosten van de coördinator en de bijbehorende organisatie.

Veerkrachtcoördinator
Tot en met 2018 wordt de coördinator Veerkracht nog gefinancierd uit deels het innovatiebudget en deels de impulsregeling brede scholen, sport en cultuur. Na 2 jaar kwartier maken is de functie al in 2018 omgezet van kwartiermaker naar coördinator. Er is nu geen sprake meer van een innovatie aanpak (kwartiermaker) waardoor bij continuering van het innovatiebudget er middelen beschikbaar komen voor nieuwe innovaties in het sociale domein, die bijdragen aan preventie en beperking van de groei van de kosten in het sociaal domein. De financiering via de impulsregeling blijft wel van kracht. De coördinator Veerkracht richt zich op het verbinden en ondersteunen van lokale initiatieven die (grotendeels) door vrijwilligers worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het is dus niet de bedoeling dat de coördinator Veerkracht zelf initiatieven gaat uitvoeren.