Uitgaven

2,62%

€ 1.231

x € 1.000
2,62% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 27

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Portefeuillehouder(s): Jan Boersma (Infrastructuur, verlichting, toerisme en recreatie), Tom van den Nieuwenhuijzen (bossen, landbouw en natuur, water en riolering, wijkbeheer)

Uitgaven

2,62%

€ 1.231

x € 1.000
2,62% Complete

Inkomsten

0,06%

€ 27

x € 1.000
0,06% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Leefbare (woon)omgeving 1. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving.
2. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen.
3. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen.
Goed vertoeven 4. Inwoners kunnen elkaar bij diverse activiteiten en op verschillende plekken in het dorp ontmoeten.
5. Inwoners kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten.
6. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren.
Leefbare (woon)omgeving 7. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu.
8. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan 2013 - 2024 2013 - 2024 6 februari 2014 2022
Uitwerkingsplan Oud Meer 2013 - 2024 2013 - 2024 6 februari 2014
Evenementenbeleid
Beleidsnotitie Gladheidsbestrijding 2008
Beleidsnotitie spelen 2019 - 2024 2019

Wat gaan we ervoor doen?

Leefbare (woon)omgeving

Doelstellingen

Goed vertoeven

Doelstellingen

Leefbare (woon)omgeving

Doelstellingen

Klimaat

Aan het Programma Openbaar groen en openluchtrecreatie' zijn geen CO2 reductiedoelstellingen gehangen. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Meer groen in de gemeente zorgt wel voor een compensatie van de uitstoot, maar de omvang daarvan is zeer beperkt en niet te berekenen.

Geraamd 2019 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Openbaar groen en openluchtrecreatie 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.219 1.668 1.231 1.220 1.210 1.210
Baten
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 105 26 27 27 27 27

Nieuw beleid

In het totaal van wat mag het kosten is ook het nieuwe beleid opgenomen. De aangedragen wensen voor het nieuwe beleid zijn hieronder opgenomen.

Bij programma 6 zijn geen nieuwe wensen opgenomen.