Uitgaven

11,55%

€ 5.438

x € 1.000
11,55% Complete

Inkomsten

6,99%

€ 3.289

x € 1.000
6,99% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Programma 7. Sociale zaken

Portefeuillehouder(s): John Frenken

Uitgaven

11,55%

€ 5.438

x € 1.000
11,55% Complete

Inkomsten

6,99%

€ 3.289

x € 1.000
6,99% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Inkomensondersteuning 1. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen
Iedereen moet kunnen meedoen 2. Maatschappelijke deelname en bieden van ondersteuning (CMD)
Iedereen aan het werk 3. Ondersteunen naar betaald werk waarbij eigen rol en verantwoordelijkheid voorop staan

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Persoonlijk en dichtbij n.v.t. 21 juni 2012 n.v.t.
Uitgangspunten Participatiebeleid n.v.t. Commissie BZ 2 september 2014 n.v.t.
Verordeningen participatiewet n.v.t. 18 december 2014 n.v.t.

Klimaat

Er is geen CO2 –doelstelling verbonden aan dit programma aangezien het effect van de programma’s op het klimaat vooralsnog op hoofdlijnen wordt bekeken. Toch kan het zijn dat er maatregelen worden genomen die een positief effect hebben op het klimaat.

Geraamd 2019 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Sociale zaken 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD)
WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor werknemers uit de gemeente Son en Breugel. Daarnaast begeleidt WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.
Voor de toekomst van WSD heeft de gemeenteraad besloten te gaan experimenteren met de 3d ketensamenwerking (tot en met 2019). De WSD is samen met de medewerkers van Dienst Dommelvallei in ons CMD aanwezig om met de ketenpartners samen te werken.
Hiermee is de samenwerking in het sociaal domein geïntensiveerd. Ook zijn er twee concrete projecten gestart.

1. POP Vergunninghouders
Voor elke nieuwe vergunninghouder is en wordt een persoonlijk ontwikkelplan (pop) opgesteld. Dit is samen met de betrokkenen van gemeenten, vrijwilligers en coördinator vluchtelingenwerk, sociale werkvoorziening en Dienst Dommelvallei opgepakt.

2. Zorgcliënten Sociale Zaken
Er is een deelproject voorbereid voor zorgcliënten sociale zaken. Met de integrale werkwijze in dit project willen we een betere ondersteuning via zorg en activering bieden aan deze groep inwoners.

Het transitiearrangement, waarbij de gemeente voor voldoende instroom vanuit de Participatiewet zorgt, is het fundament onder alle prototypes en loopt door zolang hiermee geëxperimenteerd wordt.

Dienst Dommelvallei

  • Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente de sociale dienstactiviteiten (Participatiewet, Bijzondere bijstand, gemeentelijk sociaal fonds (gsf) en andere gemeentelijke sociale wetten) uit. Ook wordt beleidsmatig op dit taakveld de gemeente geadviseerd.
  • Daarnaast werkt Dienst Dommelvallei, samen met de ketenpartners in het CMD van de gemeente, aan de dienstverlening aan haar inwoners.
  • Samen met de WSD heeft Dienst Dommelvallei het samenwerkingsproject in het sociaal domein met de gemeente gestart. Dit heeft geresulteerd in een tweetal projecten (Pop vergunninghouders en Zorgcliënten Sociale Zaken).

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
6.3 Inkomensregelingen 3.734 4.080 4.076 4.077 4.077 4.078
6.4 Begeleide participatie 879 994 931 868 868 868
6.5 Arbeidsparticipatie 322 388 431 428 433 434
Totaal Lasten 4.935 5.462 5.438 5.372 5.377 5.380
Baten
6.3 Inkomensregelingen 3.004 3.286 3.289 3.289 3.289 3.289
6.4 Begeleide participatie -13 0 0 0 0 0
Totaal Baten 2.990 3.286 3.289 3.289 3.289 3.289

Nieuw beleid

In het totaal van wat mag het kosten is ook het nieuwe beleid opgenomen. De aangedragen wensen voor het nieuwe beleid zijn hieronder opgenomen.

Nieuw beleid programma 2019 2020 2021 2022
Programma 7 Sociale zaken
Uitbreiding taken consulententaak participatiewet. S -3.524 -7.452 -25.200 -28.800
Inzet WSD t.b.v. vervulling Social Return bij inkooptrajecten gemeenten. S -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Totaal nieuw beleid programma -20.524 -24.452 -42.200 -45.800

Uitbreiding taken consulententaak participatiewet
De gemeente Son en Breugel krijgt jaarlijks extra uitvoeringsbudget vanuit het rijk voor de uitbreiding van taken in relatie tot de participatiewet (begeleiding van gehandicapten naar werk). In meerjarenoverzicht zijn deze budgetten nog niet correct gereserveerd.

Inzet WSD t.b.v. vervulling Social Return bij inkooptrajecten gemeenten 
De gemeente schakelt adviespunt WSD in voor de Social Return inzet. Er is een Pilot uitgevoerd in 2018 met middelen van de gemeenten bij de WSD. Medio 2018 zal deze pilot worden geëvalueerd. Bij voortzetting van deze trajecten zal er in 2019 en verder deze inzet gefinancierd te worden.