Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Activa 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
Vaste activa
Immateriële vaste activa 559 559 559 559 559
Materiële vaste activa 42.314 50.221 52.105 51.556 51.356
Financiële vaste activa 976 449 313 279 244
Totaal Vaste activa 43.849 51.228 52.976 52.393 52.158
Vlottende activa
Voorraden 7.916 3.426 -5.138 -4.646 -4.695
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 7.394 7.394 7.394 7.394 7.394
Liquide middelen 459 459 459 459 459
Overlopende activa 879 879 879 879 879
Totaal Vlottende activa 16.648 12.158 3.594 4.086 4.037
Totaal Activa 60.497 63.386 56.570 56.479 56.195
Passiva 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
Vaste passiva
Eigen vermogen 36.054 34.374 33.177 32.438 32.025
Voorzieningen 3.314 3.212 3.073 2.640 2.613
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 6.592 2.940 2.478 2.215 1.963
Totaal Vaste passiva 45.960 40.525 38.728 37.292 36.601
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar 11.299 19.623 14.604 15.949 16.357
Overlopende passiva 3.238 3.238 3.238 3.238 3.238
Totaal Vlottende passiva 14.537 22.861 17.842 19.187 19.595
Totaal Passiva 60.497 63.386 56.570 56.479 56.195

EMU-saldo

EMU-saldo

Voor de jaren 2019 tot 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP. In de septembercirculaire 2018 wordt informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting (bedragen x € 1.000,-).

Omschrijving 2018 2019 2020
1 Exploitatiesaldo voor toevoegingen c.q. onttrekkingen uit reserves -3.629 -1.680 -1.197
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 957 1.333 1.589
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 151 125 125
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd -4.971 -9.240 -3.473
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 0 0 0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 0 0 0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 0 0 0
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord 2.204 4.457 8.531
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen -559 -158 -109
10 Lasten ivm transacties derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten  0 0  0
11 Verkoop effecten: Zodra er effecten worden verkocht wat is de verwachte boekwinst op de exploitatie  0  0  0
EMU Saldo -5.849 -5.164 5.466

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Voordat de BBV werd ingevoerd was het gebruik dat gemeenten voorzieningen troffen voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zoals wachtgelden, vakantiedagen of wethouderspensioenen.
Vanwege de behoefte aan een eenduidige interpretatie van de financiële positie besloot het ministerie van BZK vervolgens dat desbetreffende “voorzieningen” onder het BBV niet meer getroffen mogen worden. In het BBV is ook opgenomen dat deze verplichtingen in de uiteenzetting van de financiële positie worden vermeld. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.

Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:

  • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
  • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
  • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings-)premies.
  • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling

Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Beloningen tijdens het dienstverband 5.282 5.287 5.286 5.278
Uitkeringen bij ontslag 0 0 0 0
Pensioentoezeggingen 83 64 65 65
Afvloeiingsregelingen 0 0 0 0
Totaal 5.365 5.351 5.351 5343

Bedragen x 1.000

Vergeleken met waar we in de begroting 2018 rekening hebben gehouden is het volgende te concluderen:
Vorig jaar stond voor 2019 in de begroting:                                                                       € 5.329.000
Aan de hand van de nieuwe gegevens nemen we in de begroting 2019 op:    € 5.365.000
Dit is een stijging van in totaal:                                                                                                   €        36.000

Overzicht van investeringen

Overzicht van investeringen

Uit te voeren investering per programma Vervanging/ bestaand beleid/ nieuw beleid EN/ MN Afschr. termijn: Jaar Reeds gevoteerd Investering Totaal investering Kapitaal-lasten
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1. Bestuur
Renovatie BKC BB EN 25 0 3.119.500 0 0 0 3.119.500 0 155.975 154.727 153.479
Airbornestraat: winkelgedeelte BB EN 40 0 747.109 0 0 0 747.109 0 26.149 25.962 25.775
Airbornestraat: losse werkplekinrichting BB EN 7 0 68.975 68.936 0 0 137.911 0 10.543 20.982 20.785
4. Verkeer en verver
Bruggen Planetenlaan en Dommelplas BB MN 25   250.000 250.000 0 0 500.000 0 12.500 12.400 12.300
Infrastr. werken Ekkersrijt - Eindhovenseweg NB MN 25 0 1.543.000 0 0 0 1.543.000 0 77.150 76.533 75.916
Infrastr. werken Ekkersrijt - Meubelboulevard NB MN 25 0 0 475.000 0 0 475.000 0 0 23.750 23.560
Infrastr. werken Ekkersrijt - HOV NB MN 25 0 0 113.000 0 0 113.000 0 0 5.650 5.605
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2019 BB MN 25 0 143.277 0 0 143.277 0 7.164 7.107 7.049
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2020 BB MN 25 0 0 143.277 0 0 143.277 0 0 7.164 7.107
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2021 BB MN 25 0 0 0 143.277 0 143.277 0 0 0 7.164
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2022 BB MN 25 0 0 0 0 1.002.939 1.002.939 0 0 0 0
Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) NB MN 25 0 160.000 0 0 0 160.000 0 8.000 7.936 7.872
Fietsstr. Krommenhoek NB MN 25 0 65.000 0 0 0 65.000 0 3.250 3.224 3.198
Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan NB MN 25 0 65.000 0 0 0 65.000 0 3.250 3.224 3.198
5. Onderwijs, sport en cultuur
Uitbreiding Bloktempel NB EN 40 0 848.000 0 0 0 848.000 0 29.680 29.468 29.256
Nieuwbouw Regenboog BB EN 40 0 200.000 1.100.000 0 0 1.300.000 0 7.000 45.450 45.125
Nieuwbouw Regenboog Kinderopvang BB EN 40 0 150.000 522.000 0 0 672.000 0 5.250 23.483 23.315
Grondkosten Kinderopvang BB EN Nvt 0 45.000 0 0 0 45.000 0 450 450 450
Kinderopvang Harlekijn NB EN 40 0 616.000 0 0 0 616.000 0 21.560 21.406 21.252
Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte NB EN 20 0 15.000 0 0 0 15.000 0 900 893 885
Planvorming Braecklant NB EN 25 0 50.000 0 0 0 50.000 0 2.500 2.480 2.460
9. Milieu en duurzaamheid
GRP 2016 GM05 Ekkersrijt/Kanaalstraat BB EN 60 0 40.000 0 0 0 40.000 0 1.067 1.060 1.053
GRP 2016 GS02 Ekkersrijt 6000 Uitstroomvoorziening BB EN 15 0 15.000 0 0 0 15.000 0 1.150 1.140 1.130
GRP 2016 GS08 Foutaansluit, Ekkersrijt, Sonniuspark BB EN 15 0 0 50.000 0 0 50.000 0 0 3.833 3.800
GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet BB EN 15 0 18.000 0 0 0 18.000 0 1.380 1.368 1.356
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2019 BB EN 15 0 22.050 0 0 0 22.050 0 1.691 1.676 1.661
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 BB EN 15 0 0 178.500 0 0 178.500 0 0 13.685 13.566
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021 BB EN 15 0 0 0 555.450 0 555.450 0 0 0 42.585
GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 BB EN 60 0 0 0 628.915 0 628.915 0 0 0 16.771
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2022 BB EN 15 0 0 0 0 63.000 63.000 0 0 0
GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022 BB EN 60 0 0 0 0 633.831 633.831 0 0 0
Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering NB EN 60 0 266.000 0 0 0 266.000 0 7.093 7.049 7.005
12. Algemene dekkingsmiddelen
Bus incl kraan VV EN 7 0 65.000 0 0 0 65.000 0 9.936 9.843 9.750
Renault Kangoo VV EN 7 0 30.000 0 0 0 30.000 0 4.586 4.543 4.500
Tractor Claas VV EN 10 0 55.000 0 0 0 55.000 0 6.050 5.995 5.940
3 aanhangers VV EN 7 0 0 15.300 0 0 15.300 0 0 2.339 2.317
Kieper tbv tractor VV EN 7 0 0 0 12.000 0 12.000 0 0 0 1.834
2 hogedrukreinigers VV EN 7 0 0 0 0 21.500 21.500 0 0 0 0
8.596.911 2.666.013 1.339.642 1.721.270 14.573.836 0 404.274 524.820 589.019
waarvan vervangingsinvesteringen VV 150.000 15.300 12.000 21.500 198.800 0 20.572 22.720 24.341
waarvan bestaand beleid BB 1.699.411 2.062.713 1.327.642 1.699.770 7.039.536 0 74.344 165.760 230.992
waarvan nieuw beleid (nog apart raadsvoorstel voorleggen) NB 3.628.000 588.000 0 0 4.216.000 0 153.383 181.613 180.207