Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Reserves en voorzieningen

Inhoud

Overzicht van reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

Naam reserve/ voorziening Balans Balans Balans Balans Balans
1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023
Reserves
Algemene reserve
Algemene reserve vast 1.622 1.622 1.622 1.622 1.622
Algemene reserve bouwgrond 2.582 2.582 2.582 2.582 2.582
Reserve vrije bestedingsruimte 5.073 3.756 3.163 3.035 3.232
Reserve algemene risicoreserve 2.681 2.681 2.681 2.681 2.681
Totaal algemene reserves 11.958 10.641 10.049 9.920 10.118
Bestemmingsreserves
Reserve aanleg west-structuur 32 32 32 32 32
Reserve recreatie en natuurgebied west 84 84 84 84 84
Reserve verkoop Obragas 2.347 2.347 2.347 2.347 2.347
Reserve aandelen verkoop HNG 164 85 0 0 0
Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel 3.059 3.055 3.055 3.055 3.055
Egalisatiereserve wegen 306 306 306 306 306
Reserve samenwerking I&A aandeel Son 332 198 135 126 118
Reserve projectmatig werken 153 145 145 145 145
Reserve jeugd en jongerencentrum 211 211 211 211 211
Reserve natuurcompensatie 150 150 150 150 150
Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt 1.173 0 0 0 0
Reserve uitvoering groenbeleidsplan 132 96 62 38 14
Reserve centrum Breugel 3.908 3.908 3.908 3.908 3.908
Reserve veiligheidsgelden VRBZO 48 48 48 48 48
Totaal bestemmingsreserves 12.098 10.664 10.482 10.450 10.418
Dekkingsreserves
Reserve nieuwbouw sporthal 3.350 3.251 3.153 3.054 2.956
Reserve renovatie de Bongerd 131 118 105 92 79
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf 2.646 2.571 2.495 2.420 2.344
Reserve dak Emiliusschool 318 302 285 268 251
Reserve Vijverbergschool 110 100 90 80 70
Reserve optimalisatie sportpark SBC 566 528 491 453 415
Reserve onderwijshuisvesting 2010 3 0 0 0 0
Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool 30 28 27 25 24
Dekkingsreserves verledden 2.792 2.681 2.570 2.459 2.348
Dekkingsreserve Parkeren Centrum Son 568 545 522 499 477
Dekkingsreserve renovatie kunstgr velden 686 617 549 480 411
Dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt 139 133 128 122 117
Dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg 148 143 137 131 125
DO gemeentehuis losse werkplekinrichting 270 270 270 232 193
Dekkingsreserve nieuwbouw sporthal de Bongerd 190 190 185 181 176
Dekkingsreserve Ruysdaelstraat kst omgeving school 50 48 46 44 42
Dekkingsreserve Infr.werken EKK-Eindhovenseweg 0 1.543 1.481 1.420 1.358
Dekkingsreserve Infr.werken Ekkersrijt - HOV 0 0 113 108 104
Totaal dekkingsreserves 11.998 13.068 12.646 12.068 11.489
Totaal reserves 36.054 34.374 33.177 32.438 32.025
Voorzieningen
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening pensioenen wethouders 908 950 991 1.032 1.074
Verliesvoorziening Torenstraat 88 88 88 88 88
Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 996 1.038 1.079 1.120 1.162
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Voorziening onderhoud gebouwen 642 656 585 223 233
Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie 642 656 585 223 233
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Voorz bijdr financieringsschap Bosgebied West 0 0 0 0 0
Voorziening riolering 1.633 1.475 1.366 1.254 1.174
Voorziening afval 43 43 43 43 43
Voorziening onderhoud wegen Ekkersrijt 0 0 0 0 0
Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen 1.676 1.518 1.409 1.297 1.218
Totaal voorzieningen 3.314 3.212 3.073 2.640 2.613
Totaal reserves en voorzieningen 39.368 37.586 36.250 35.078 34.637
Voorzieningen die niet worden gepresenteerd in de balans
Verliesvoorziening GREX 1.652 1.686 1.719 1.753 1.786
Voorziening achtergestelde lening Wolfswinkel 204 204 204 204 204
Verliesvoorziening Pand Willemstraat 123 123 123 123 123
Totaal voorzieningen die niet worden gepresenteerd in de balans 1.979 2.013 2.046 2.080 2.113
Totaal reserves en voorzieningen inclusief niet gepresenteerde voorzieningen 41.348 39.599 38.296 37.158 36.750

Toelichting op de reserves

Inleiding

Algemeen
In deze toelichting richten wij ons hoofdzakelijk op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2019. Ook lichten we toe waarvoor de reserves bedoeld zijn.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer, voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves daarentegen zijn gevormd voor een specifiek doel. Dekkingsreserves staan ter dekking van de afschrijvingslasten van enkele grote projecten/ investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve vast

 

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
1.622.000 0 0 1.622.000

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om ongewenste en onvoorziene toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast is er de functie van afdekking van bestaande en toekomstige risico’s. Het gaat dan om risico’s waarvoor geen voorziening kan worden gevormd, omdat geen inschatting gemaakt kan worden van het bedrag van de schade of verlies dat ermee gemoeid kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan ondernemersrisico’s en “open eind regelingen”. Het BBV schrijft voor dat dit soort risico’s moeten worden opgenomen in de verplicht voorgeschreven paragraaf over het weerstandsvermogen. De algemene reserve kan in dat geval dienen als dekking voor dergelijke risico’s. In afwijking van de nota reserves en voorzieningen is bij de begroting 2015 besloten om deze reserve met € 292.000,- op te hogen naar € 1.622.000,-.

Algemene reserve bouwgrond

 

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
2.582.287 0 0 2.582.287

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 is er besloten een reserve grondexploitatie in te stellen met als doel een buffer te vormen voor conjuncturele risico's en exploitatierisico's binnen het grondbedrijf. Tevens met als doel indien noodzakelijk de verlies voorziening grondexploitatie te kunnen aan vullen.

Reserve vrije bestedingsruimte

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
5.072.544 0 1.316.960 3.755.584

De reserve vrije bestedingsruimte is bedoeld om eenmalige projecten te financieren die gedurende een jaar plaatsvinden en die niet uit de exploitatie bekostigd kunnen worden.

 

De reserve vrije bestedingsruimte is de vrij besteedbare algemene reserve. In 2019 zijn de volgende onttrekkingen uit de reserve vrije bestedingsruimte gepland.

Onttrekkingen aan de reserve vrije bestedingsruimte
Eindhovenseweg 207.339
KN17 omgevingswet 125.000
Vennootschapsbelasting 273.159
Groeipad centrumontwikkeling S&B 150.000
Incidenteel tekort begroting 2019-2022 561.462
Totaal 1.316.960

Algemene risicovoorziening

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
2.681.228 0 0 2.681.228

In maart 2013 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. In deze nota is berekend wat de benodigde weerstandscapaciteit is. Besloten is dat de risicoanalyse regelmatig wordt geactualiseerd en dat deze actualisatie wordt gekoppeld met de P&C-cyclus. Dit gebeurt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Voor verder toelichting over deze reserve verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Aanleg west structuur

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
31.594 0 0 31.594

De reserve is destijds gevormd om ten laste van de gemeente Son en Breugel investeringen in verband met de A50 te dekken. Met deze reserve worden de procedurele lasten gedekt van de af te wikkelen planschades.

In verband met de huidige lopende onzekere rechtsprocedures wordt voorgesteld om de reserve te handhaven.

Recreatie-en natuurgebied West

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
83.784 0 0 83.784

Deze reserve heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en invulling van dit gebied.

Verkoop Obragas

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
2.347.120 0 0 2.347.120

Deze reserve is in 2003 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van aandelen Obragas.
IIn 2018 is de reserve met € 5.451.688,- verminderd vanwege de nieuwbouw van MFA Son en nieuwbouw van de Bongerd. Een deel is gestort in de reserve centrumontwikkeling Son en Breugel en een deel in de dekkingsreserve centrum Breugel.

Aandelen verkoop HNG

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
163.768 0 78.950 84.818

Begin jaren 90 heeft de gemeente haar aandelen in het HNG (Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten) verkocht aan de BNG. Uitbetaling van de verkoopsom vindt plaats in 25 gelijke jaarlijkse termijnen van € 91.124,-. Deze termijnen bestaan uit zowel aflossing als rente. In verband met de notitie rente van de commissie BBV moet de rentebaat apart geboekt worden in de exploitatie. Hierdoor vindt er een aparte correctie in de reserve plaats in 2017 en is de onttrekking in de andere jaren gelijk aan het aflossingsgedeelte. Samen met de rentebaat is de jaarlijkse baat € 91.124,-.

Tegenover deze reserve (totaal van de nog te ontvangen bijdragen) staat op de balans bij Financiële Vaste Activa het actief opgenomen (waarop jaarlijks wordt afgeschreven), dit is conform Besluit Begroten en Verantwoording (BBV) opgenomen. Het “actief” en de reserve zijn communicerende vaten. Zodra de laatste termijn is ontvangen is zowel het restantbedrag van de investering als het restantbedrag van de reserve € 0,-.

Centrum ontwikkeling Son en Breugel

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
3.058.673 4.000 3.054.673

Eind 2007 en eind 2008 is door de raad een krediet beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van de bibliotheek. Voor de dekking van de kapitaallasten is een specifieke reserve gecreëerd. Het project Nieuwbouw bibliotheek is eerder ondergebracht bij de  Centrumvisie Son. Deze wordt nu reeds benut voor de bekostiging van feitelijke ontwikkelingen in het centrum en is betrokken bij onder andere de financiële analyse rond dekking kosten centrum (inclusief Groeipad) voor in ieder geval de projecten Gemeentehuis en MFA en deels voor een invulling van de parkeercapaciteit.

 

De onttrekking betreft het I&P Vestzaktheater.

Egalisatiereserve wegen

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
306.020 0 0 306.020

Deze reserve is gevormd om de in de exploitatie resterende middelen voor wegen beschikbaar te kunnen houden voor de wegen. De lasten in de exploitatie zijn daardoor in de jaren gelijkmatig.

 

Samenwerking I&A aandeel reserve Son en Breugel

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
332.297 0 134.357 197.940

Deze reserve is in 2008 gevormd in het kader van de samenwerking tussen de gemeente Nuenen ca. en de gemeente Son en Breugel op het gebied van I&A. Vanaf 1-1-2014 is I&A overgegaan naar Dienst Dommelvallei. In het Informatie Beleidsplan (IBP) 2016-2020 is inzichtelijk gemaakt welke kosten voor de komende jaren noodzakelijk zijn.

De verwachtte onttrekking is gebaseerd op het IBP zoals opgenomen in de begroting van Dienst Dommelvallei

Projectmatig werken

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
152.703 0 8.000 144.703

Deze reserve is bedoeld om verdere concrete invulling te kunnen geven aan het concept “projectmatig werken”. In 2019 worden de kosten voor de kunst op de rotondes uit deze reserve betaald.

Jeugd en jongerencentrum

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
211.000 0 0 211.000

Deze reserve is ter dekking voor eventuele investeringen ten behoeve van een Jeugd en Jongeren accommodatie.

Natuurcompensatie

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
150.034 0 0 150.034

De Gemeente Son en Breugel heeft in 2012 een financiële bijdrage ontvangen ten behoeve van natuurontwikkeling binnen de gemeentegrenzen dan wel in de omgeving van de gemeente.

Het project natuurcompensatieplan Bosgebied West wordt o.a. uit deze reserve bekostigd

Infrastructurele werken Ekkersrijt

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
1.173.000 0 1.173.000 0

Bij de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Industrieschap Ekkersrijt is er besloten een aparte bestemmingsreserve te vormen voor toekomstige infrastructurele ontwikkelingen op Ekkersrijt. Deze reserve dient voor infrastructurele werken zoals het aanleggen van de Slowlane, het aanleggen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), ontbrekende schakels in het fietsnetwerk op Ekkersrijt, de herinrichting van de Eindhovenseweg en de Meubelboulevard en voor de tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het Hoofdwegennet.

 

De onttrekking van € 1.173.000,- betreft de storting in de dekkingsreserve infrastructurele werken Ekkersrijt-Eindhovense weg.

UItvoering groenbeleidsplan

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2018 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
132.162 0 36.000 96.162

Onze gemeente heeft een bijzonder groene uitstraling. Deze groene identiteit vinden we belangrijk en de grote waarde van de omringende natuur willen we bewaken en waar mogelijk versterken. Om dit te kunnen doen is een groenbeleidsplan gemaakt met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma van het groenbeleidsplan heeft een doorlooptijd van 10 jaar. Voor uitvoering van dit programma is een reserve uitvoering groenbeleidsplan gevormd. 

De onttrekking betreft de uitvoering groenbeleidsplan (€ 28.000,-) en rooien bomen (€ 8000,-).

Centrum Breugel

Stand 1-jan-2018 Toevoegingen 2018 Onttrekkingen 2018 Stand 31-dec-2018
3.908.227 0 0 3.908.277

Bij de kadernota 2016-2020 is besloten om een reserve te vormen voor nieuwbouw in het centrum van Breugel. .

Reserve veiligheidsgelden VRBZO

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2018 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
48.016 0 0 48.016

Deze reserve is in de 2e bestuursrapportage 2017 gevormd ten behoeve van bedrijfscontrole en buurtpreventie.

Dekkingsreserves

Nieuwbouw sporthal

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
3.349.690 0 98.520 3.251.170

Deze reserve houdt verband met het dossier “nieuwbouw sporthal” en dient voor de (gedeeltelijke) afdekking van de investeringsuitgaven van de sporthal de Landing. De duurzaamheidsmaatregelen, bouw van de 2e verdieping en de bouw van de sport en fitness ruimte worden gedekt uit de exploitatie. De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering

Renovatie Bongerd

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
131.335 0 13.134 118.201

De reserve is gevormd om de kosten van de renovatie van de sporthal de Bongerd te dekken (dekkingsreserve: t.b.v. de jaarlijkse kapitaallasten). De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Nieuwbouw brandweerkazerne en werf

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
2.646.451 0 75.613 2.570.848

Deze reserve is in 2007 gevormd om de kapitaallasten die voortvloeien uit de nieuwbouw van de brandweerkazerne en de werf te dekken.

 

Op 1-1-2014 zijn alle aan brandzorg gerelateerde taken naar de veiligheidsregio Brabant- Zuidoost over gegaan. Om BTW technische reden is ervoor gekozen om het brandweerdeel van het combigebouw te verkopen aan het VRBZO tegen de boekwaarde per 31-12-2013 zijnde € 1.173.768,- Na de herzieningsperiode wordt de kazerne terug geleverd aan de gemeente tegen de dan geldende boekwaarde (€ 939.014,-)

 

De middelen in deze reserve worden benut voor de volgende twee zaken:

  1. Een bedrag van € 939.014,- voor de terugkoop op 1-1-2020 van het brandweerdeel van het combigebouw. Door het geld hiervoor te reserveren is het mogelijk om de terugkoop weer budgettair neutraal in de begroting te verwerken.
  2. Een bedrag van € 234.754,- om de huurpenningen die betaald moeten worden aan het VRBZO te bekostigen. Afgesproken is dat een huur betaald zal worden aan het VRBZO die gelijk is aan de kapitaallasten die de gemeente zou hebben. Omdat deze kapitaallasten gedekt werden uit deze reserve worden de huurpenningen op dezelfde wijze gedekt.

De onttrekking betreft de dekking van de afschrijvingslasten en een deel voor de huur van het verkochte deel van het combigebouw.

Dak Emiliusschool

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
318.264 0 16.751 301.513

Binnen het huisvestingsprogramma 2009 voor het onderwijs wordt voorzien in een investering ten behoeve van het dak van de Emiliusschool. Om de bruto-methode correct toe te passen is hiervoor een aparte reserve gevormd. De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving

Vijverbergschool

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
110.416 0 10.038 100.378

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringskosten voor het opknappen van de Vijverberg.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Optimalisatie sportpark SBC

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
566.064 0 37.738 528.326

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in de verdere optimalisatie van het sportpark SBC. De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Onderwijshuisvesting 2010

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
3.380 0 3.380 0

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in het kader van de aanvragen onderwijshuisvesting 2010.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

 

Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
29.600 0 1.480 28.120

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor de bouwkundige aanpassingen aan de sporthal de Bongerd voor de huisvesting van de boksschool.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

Verledden

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
2.792.585 0 110.793 2.680.792

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor het project verledden waarbij zowel masten als armaturen worden vervangen. De investering wordt naar verwachting afgerond in 2018. Afschrijving met een gelijktijdige onttrekking uit de reserve vindt plaats vanaf 2019.

Parkeren Centrum Son

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
567.500 0 22.700 544.800

Deze reserve is gevormd ter dekking van investeringen in het project parkeren centrum Son.

Afschrijving met een gelijktijdige onttrekking uit de reserve vindt plaats vanaf 2018.

Renovatie kunstgrasvelden

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
685.650 0 68.565 617.085

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor de renovatie van kunstgrasvelden. De investering wordt naar verwachting afgerond in 2018. Afschrijving met een gelijktijdige onttrekking uit de reserve vindt plaats vanaf 2019.

Slowlane Ekkersrijt

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
139.000 0 5.560 133.440

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor de Slowlane Ekkersrijt.

Afschrijving met een gelijktijdige onttrekking uit de reserve vindt plaats vanaf 2018.

Fietsoversteek Bestseweg

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
148.465 5.939 142.526

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor de fietsoversteek aan de Bestseweg.

De onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering.

DO gemeentehuis losse werkplekinrichting

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
270.150 0 0 270.150

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor de losse werkplekinrichting in het gemeentehuis.

Nieuwbouw sporthal de Bongerd

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
190.000 0 0 190.000

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor de nieuwbouw sporthal de Bongerd.

Ruysdaelstraat kosten omgeving school

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
50.000 0 2.000 48.000

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor kosten omgeving school Ruysdael

Infrastructurele werken Ekkersrijt- Eindhovenseweg

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
0 1.543.000 0 1.543.000

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor infrastructurele werken Ekkersrijt-Eindhovenseweg.

Infrastructurele werken Ekkersrijt-HOV

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
0 0 0 0

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de investeringen voor infrastructurele werken Ekkersrijt-HOV.

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passiva posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten derhalve gebaseerd zijn op de tijdige opbouw van de voorziening.

Op grond van het BBV is het niet toegestaan om rente bij te schrijven op de stand van een voorziening (uitzondering: indien binnen de berekening van de hoogte van de voorziening is uitgegaan van de contante waarde mag rente worden toegevoegd).

Overige voorzieningen

Voorziening pensioen wethouders

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
908.435 50.000 8.467 949.968

Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen- afhankelijk van de diensttijd als wethouder- komt tot uitkering na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Jaarlijks wordt er € 50.000,- gestort in deze voorziening. Eén persoon waarvoor deze voorziening wordt opgebouwd heeft op dit moment een pensioenuitkering. De onttrekking is gebaseerd op de betaling van de pensioenuitkering.

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt op basis van de actuariële berekeningen bekeken of de voorziening voldoende op peil is.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Verliesvoorziening Torenstraat

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
88.000 0 0 88.000

Voor aankoop van het pand aan de Torenstraat is in 2015 een verlieslatend contract aangegaan. Hiervoor is in 2015 een voorziening gevormd.

Voorzieningen onderhoud en egalisatie

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
641.681 75.000 60.392 656.289

In de raad van 2 december 2015 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. De toevoegingen en onttrekkingen zijn op het MJOP gebaseerd. In 2019 zal er een actualisatie plaats vinden van dit MJOP.

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Bijdrage financieringsschap Bosgebied West

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
0 0 0 0

Samen met de reserve recreatie- en natuurgebied West (zie toelichting op de reserves) dient deze bijdrage ingezet te worden voor de ontwikkeling en inrichting van het gebied ten westen van de A50.

Naast deze voorziening, waarin de ontvangen subsidie is gestort, bevat de reserve recreatie- en natuurgebied west op 1-1-2016 een bedrag van € 386.812,-, dat als cofinanciering ingezet kan worden voor de ontwikkeling van dit gebied. Deze reserve kan nog tot 31-12-2016 aangewend worden voor projecten die in het kader van de ontwikkeling van dit gebied worden uitgevoerd. Op 12 september 2016 is de voortgang in de commissie GZ aan de orde geweest. Eindrapportage volgt eerste kwartaal. Voor een belangrijk onderdeel (oversteek Bestseweg) is uitstel gevraagd aan de regio.

 

Voorziening riolering

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
1.633.119 0 158.115 1.475.004

In 2016 is een nieuw vGRP opgesteld waarin het college haar visie heeft neerlegt voor de komende zes jaar. Hierin is ook een overzicht van benodigde investeringen voor verbeter- en vervangingsmaatregelen opgenomen. Tevens is in dit plan naar de exploitatiekosten voor het rioleringstelsel gekeken. De gevolgen van dit plan met de bijbehorende tariefsontwikkeling en mutaties in de voorziening riolering zijn verwerkt in deze begroting.

Voorziening afval

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
43.201 0 120 43.081

Door een uitspraak van de commissie BBV is de volledige reserve afval omgezet in een voorziening afval via een directe balansmutatie.

 

Niet gepresenteerd in balans

Verliesvoorziening GREX

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
1.652.270 33.424 1.685.694

De verliesvoorziening Grex dekt de geprognosticeerde verliezen van de grondexploitaties Ekkersrijt en Breugel Bruist (centrum Breugel) op basis van de laatst geactualiseerde cijfers bij de jaarrekening 2017.

De toevoeging betreft de rente.

Voorziening achtergestelde lening Wolfswinkel

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
204.201 0 0 204.201

In 2000 is aan de Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel een renteloze achtergestelde lening van € 204.201,- beschikbaar gesteld voor het rendabel exploiteren van de begraafplaats incl. mortuarium. Met deze voorziening wordt voorzien in een negatieve exploitatie.

In de balans is deze voorziening in mindering gebracht op de verstrekte leningen.

 

Verliesvoorziening Willemstraat 26

Stand 1-jan-2019 Toevoegingen 2019 Onttrekkingen 2019 Stand 31-dec-2019
123.000 0 0 123.000

De boekwaarde van het pand Willemstraat 26 is hoger is dan de WOZ-waarde. De boekwaarde is gebaseerd op de strategische waarde van het pand bij herontwikkeling. Voor het verschil tussen boekwaarde en WOZ-waarde is een verliesvoorziening gevormd.

 

Beleid t.a.v. bespaarde rente

Beleid t.a.v. bespaarde rente

Reserves en voorzieningen dienen ter (interne) financiering van gemeentelijke investeringen. De (bespaarde) rente over dit vermogen behoeft uiteraard niet uitgekeerd te worden aan externen (i.c. de bank) maar blijft beschikbaar binnen de gemeentelijke boekhouding. Tot en met 2016 is de bespaarde rente berekend over het totaal van de reserves en voorzieningen. Bij de kadernota 2016-2020 is besloten om alleen bespaarde rente over de reserves te berekenen. Tevens is het onderscheid in incidentele en structurele rente vervallen.

Het totaal van de rentelasten en rentebaten en het gebruikte rentepercentage is opgenomen in de paragraaf financiering.