Uitgaven

1,24%

€ 583

x € 1.000
1,24% Complete

Inkomsten

0,23%

€ 110

x € 1.000
0,23% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Programma 2. Publieke dienstverlening

Portefeuillehouder(s): Hans Gaillard

Uitgaven

1,24%

€ 583

x € 1.000
1,24% Complete

Inkomsten

0,23%

€ 110

x € 1.000
0,23% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Tevreden klanten 1. Dienstverlening met hoge kwaliteit.
2. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken).
3. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Persoonlijk en dichtbij N.v.t. 12 juni 2012 n.v.t.
Visie op dienstverlening N.v.t. Commissie AZ 14 januari 2015 n.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

Tevreden klanten

Doelstellingen

Klimaat

In het Programma 'Publieke Dienstverlening' zijn geen CO2 reductiedoelstellingen opgenomen. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. De veranderingen in de publieke dienstverlening, met name de verdere digitalisering daarvan, hebben wel invloed op de CO2-uitstoot maar deze invloed is beperkt. De toename van telefonische en digitale contacten zal naar verwachting leiden tot een lichte verhoging elektriciteitsgebruik. Daar staat tegenover dat de vermindering van het aantal verkeersbewegingen zal leiden tot minder gemotoriseerde kilometers. Het totale effect is verwaarloosbaar klein maar wel positief voor het klimaat.

Geraamd 2019 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Publieke dienstverlening 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei is een samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen c.a.. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control ondergebracht voor de drie gemeenten. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen c.a. de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening bij deze dienst ondergebracht.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.2 Burgerzaken 706 721 583 525 520 547
Baten
0.2 Burgerzaken 350 180 110 104 101 109

Nieuw beleid

In het totaal van wat mag het kosten is ook het nieuwe beleid opgenomen. De aangedragen wensen voor het nieuwe beleid zijn hieronder opgenomen.

Nieuw beleid programma 2019 2020 2021 2022
Programma 2 Publieke dienstverlening
Dienstverlening I -10.125 -10.125
VerkiezingenEuropees parlement I -35.000
Verkiezingen tweede kamer I -35.000
Verkiezingen gemeenteraad I -65.000
Paspoorten inkomsten S -21.601 -12.306 -11.094 -7.904
Paspoorten afdrachten S 12.776 2.777 1.410 -2.188
Identiteitskaarten inkomsten S -11.897 -11.355 -15.685 -10.106
Identiteitskaarten afdrachten S 8.252 8.876 3.882 10.316
Totaal nieuw beleid programma -57.595 -22.133 -56.487 -74.882

Dienstverlening
Invulling geven aan de praktische verbeteringen dienstverlening. Die verbeteringen bestaan uit een deel procesverbetering (doen we met eigen mensen binnen de beschikbare uren) en een deel concrete verbeteringen (bv een verbetering in de website waarvoor we de leverancier nodig hebben, aanpassing telefonieportaal, vervanging headsets, ed). Indicatief gaat het om maximaal 10 kleine dingen per jaar, ieder met een omvang van een paar honderd tot een paar duizend euro.

Verkiezing Europees parlement
Voor de komende jaren staan er diverse verkiezingen gepland. Uit ervaring blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan geraamd is. Europese verkiezingen gaan samen met provincie en waterschapsverkiezingen.Voor deze drie verkiezingen is nu € 38.000,- geraamd.

Verkiezingen tweede kamer
Voor de komende jaren staan er diverse verkiezingen gepland. Kosten van de diverse verkiezingen variëren omdat de inspanningen van de gemeente per verkiezing variëren. De verkiezing voor de tweede kamer is niet standaard geraamd.

Verkiezingen gemeenteraad
Voor de komende jaren staan er diverse verkiezingen gepland. Kosten van de diverse verkiezingen variëren omdat de inspanningen van de gemeente per verkiezing variëren. De verkiezing voor de gemeenteraad zijn niet standaard geraamd. De gemeente geeft deze verkiezing extra aandacht.

Paspoorten inkomsten
Vernieuwd rekenmodel naar aanleiding van reisdocumentendip (komende 5 jaar is er een dip ivm gewijzigde duur van 5 naar 10 jaar voor reisdocumenten).

Paspoorten afdrachten
Vernieuwd rekenmodel naar aanleiding van reisdocumentendip (komende 5 jaar is er een dip ivm gewijzigde duur van 5 naar 10 jaar voor reisdocumenten). Minder inkomsten is minder afdrachten.

Identiteitskaarten inkomsten
Vernieuwd rekenmodel naar aanleiding van reisdocumentendip (komende 5 jaar is er een dip ivm gewijzigde duur van 5 naar 10 jaar voor reisdocumenten).

Identiteitskaarten afdrachten
Vernieuwd rekenmodel naar aanleiding van reisdocumentendip (komende 5 jaar is er een dip ivm gewijzigde duur van 5 naar 10 jaar voor reisdocumenten). Minder inkomsten is minder afdrachten.