Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beheer en onderhoud van het groen (openbaar groen), grijs (wegen en openbare verlichting) en blauw (riolering; gemalen en grondwater). Een rationeel beheer en onderhoud van dergelijke kapitaalgoederen is gebaat bij geautomatiseerde beheersystemen die tijdig de gewenste informatie verschaffen in het noodzakelijke onderhoud en de daarmee samenhangende kosten. Vandaar dat in deze paragraaf ingegaan wordt op de huidige stand van zaken van deze systemen.

Wegen en weginspectie

Beleid
Vanaf 2016 is het wegenbeheersysteem OBSURV binnen onze gemeente geïntroduceerd. Op basis van tweejaarlijkse inspecties worden de basisgegevens binnen dit systeem geactualiseerd. Het huidig areaal aan verhardingen (inclusief Ekkersrijt) is te onderverdelen in:

  • Elementenverhardingen : 651.100 m2
  • Asfaltverhardingen: 455.800 m2
  • Betonverhardingen: 26.000 m2

Uitgangspunt van het onderhoud aan de gemeentewegen is dat die voldoet aan de normen van het CROW (Centrum voor onderzoek en regelgeving in de grond-, weg- en waterbouw en verkeerstechniek).
Het onderhoudsniveau van wegen is kwaliteitsniveau C. In de CROW- kwaliteitscatalogus wordt dit omschreven als matig. Het onderhoudsniveau van trottoirs bedraagt vanaf 2018 kwaliteitsniveau B (kwaliteit: voldoende).

Algemeen
Begin 2016 is het beheerplan wegen aangeboden aan de commissie grondgebiedszaken. Uit dit rapport is gebleken dat de kwaliteit van de elementenverhardingen goed is. De kwaliteit van de asfaltverhardingen werd als matig gekwalificeerd. De kosten voor het klein onderhoud van de wegen kunnen laag worden gehouden door de inzet van de wijkteams zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de verhardingen.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen 2016-2020 Commissie GZ: 6 januari 2016 N.v.t.

Uitgangspunten
De kosten voor noodzakelijke reconstructies c.q. vervangingen van weg verhardingen worden niet in de reguliere onderhoudsbegroting meegenomen. Aan de hand van de weg inspecties zal hiervoor zo nodig een afzonderlijk voorstel aan het college en de gemeenteraad worden voorgelegd.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget
In onderstaande tabel staan de beschikbare budgetten voor het groot onderhoud exclusief de eigen uren.

Financieel 2019 2020 2021 2022
Groot onderhoud asfaltverhardingen 160.924 160.924 160.924 160.924
Groot onderhoud klinkerwegen en trottoirs 288.239 288.239 288.239 288.239
Totaal 449.163 449.163 449.163 449.163

Naast bovenvermelde bedragen is ultimo 2018 nog € 306.020,- in de egalisatie reserve wegen beschikbaar.

Achterstallig onderhoud
Achterstallig onderhoud is niet geconstateerd, wel reguliere onderhoud voor 2019, maar dit is als zodanig benoemd.

Openbare verlichting

Beleid
Aan de hand van het databeheersysteem worden jaarlijks de onderhoud- en vervangingsinvesteringen inzichtelijk gemaakt en opgenomen in de begroting.

Duurzame openbare verlichtingsinstallatie
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 6 oktober 2016 besloten om het totaal openbaar verlichtingsareaal (OVL) van ca 4.450 armaturen in één keer te verduurzamen. Dit project is in 2017 en 2018 uitgevoerd. Om overal aan de ROVL richtlijn te voldoen zijn er ook masten met led armaturen bijgeplaatst.
In het landelijke energieakkoord is afgesproken dat uiterlijk in 2030 50% van de openbare verlichting is verduurzaamd. Met de ombouw naar led is Son en Breugel één van de koplopers van Nederland.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsnota openbare verlichting N.v.t. 6 oktober 2016 N.v.t.

Uitgangspunten
Kwalitatief goede openbare verlichting waarbij de verkeersveiligheid, sociale veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid als speerpunten gelden.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget
In onderstaande tabel zijn de bedragen voor het onderhoud van de verlichting excl. kleine reparaties en eigen uren weergegeven.

Financieel 2019 2020 2021 2021
Onderhoud verlichting 57.998 57.998 57.998 57.998
Totaal 57.998 57.998 57.998 57.998

Achterstallig onderhoud
Tijdens het project verledden is al het achterstallig onderhoud weggewerkt. De gemeente Son en Breugel beschikt over een moderne en functionele openbare verlichtingsinstallatie.

Civieltechnische kunstwerken

Beleid
In 2016 zijn er meerjarenonderhoudsprogramma's (MJOP's) opgesteld. Op dit moment vind er een inhaalslag plaats met betrekking tot het onderhoud van de diversen kunstwerken, brug Planetenlaan en Dommelpas. Na deze werkzaamheden zullen de MJOP's in 2019 worden geactualiseerd en worden de financiële consequenties in de begroting c.q. meerjarenbegroting meegenomen. Het streven is om het onderhoudsbudget voor de kunstwerken af te stemmen op de thans voorziene gemiddelde onderhoudsnorm.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
MJOP civieltechnische kunstwerken 2020-2039 n.v.t. 3e kwartaal 2019

Uitgangspunten
De MJOP's worden opgesteld om de civiele kunstwerken op een efficiënte en effectieve wijze in stand en veilig te houden. De wijze waarop zal in de MJOP’s worden opgenomen.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
In onderstaande tabel zijn de bedragen voor het onderhoud van de civiele kunstwerken excl. kleine reparaties weergegeven.

Financieel 2019 2020 2021 2022
Onderhoud civiele kunstwerken 6.028 6.028 6.028 6.028
Totaal 6.028 6.028 6.028 6.028

Naast bovenstaande bedragen voor het reguliere onderhoud is er ook een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de levensduur verlenging van de bruggen Planetenlaan en Dommelpas. De voorbereidende werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd, zodat in 2019 de fysieke uitvoering kan plaatsvinden.

Achterstallig onderhoud
Er is sprake van achterstallig onderhoud aan de bruggen Planetenlaan en Dommelpas. Deze bruggen worden in 2018 en 2019 aangepakt. Het budget hiervoor is in 2018 beschikbaar gesteld.

Groenvoorzieningen

 

Beleid
In 2011 is het volledige groenareaal in de gemeente inclusief industrieterrein Ekkersrijt geïnventariseerd. Deze gegevens zijn verwerkt in het groenbeheersysteem Obsurv. Op basis van deze gegevens wordt snel inzicht verkregen in de onderhoudskosten en de tijdsplanning van personeel en materieel zodat sturing gegeven kan worden aan de onderhoudsbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de begroting. Dit is een belangrijk management instrument om op verantwoorde wijze beleidskeuzes te kunnen maken.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan 2013 2013-2023 6 februari 2014 2022

Uitgangspunten
Het hoofddoel van het groenbeleidsplan is om een samenhangend beleid en beheer van het openbaar groen voor de gemeente, naar tevredenheid van bewoners en bedrijven. Een duurzame groenstructuur. Behoud en waar mogelijk versterking van kwaliteiten voor de toekomst.

Jaarlijks onderhoudsbudget
In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het groot onderhoud aan het openbaar groen weergegeven. Het betreft hier de bestekken voor de verschillende wijken.

Financieel 2019 2020 2021 2022
Exploitatiebudget 393.834 393.834 393.834 393.834
Totaal 393.834 393.834 393.834 393.834

Naast de reguliere onderhoudsbudgetten is voor de uitvoering van het groenbeleidsplan € 490.000,- gereserveerd. Naar verwachting resteert hiervan eind 2018 € 132.000,-.

Financieel 2019 2020 2021 2022
Dotatie reserve 0 0 0 0
Besteding uit reserve 36.000 34.000 24.000 24.000
Saldo reserve per 31-12 96.162 62.162 38.162 14.162

De uitvoering van het groenbeleidsplan zal naar verwachting doorlopen tot en met 2023.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleid
Het beleid wordt vastgelegd in een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Naast het feit dat een VGRP een wettelijk verplicht plan is dit ook het middel om de gemeentelijke watertaken hierin vast te leggen. Er zijn 4 gemeentelijke zorgplichten: zorgplicht voor stedelijk afvalwater; zorgplicht voor hemelwater; zorgplicht voor grondwater en de zorgplicht voor beheer en onderhoud van de riolering. Daarnaast zijn in het VGRP maatregelen opgenomen die voortvloeien uit de Kader Richtlijn Water (KRW). Het rioleringsplan geeft inzicht in de infrastructuur zoals reconstructies en vervangingen van het stelsel. Het is tot stand gekomen op basis van een theoretisch/strategische benadering ofwel de economische levensduur van de riolering binnen het databestand.

Nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en operationele planning 2016 – 2022
Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP).
Op 6 oktober 2016 is het VGRP 2016-2022 vastgesteld door uw gemeenteraad. Overeenkomstig het collegeprogramma is in dit plan een paragraaf opgenomen over MEER (Maatschappelijk; Economisch; Ecologisch en Ruimte). Verder zijn in dit plan de ambities voor duurzaamheid opgenomen.

In het VGRP 2016 – 2022 is een overzicht opgenomen van de te nemen verbetering- en vervangingsmaatregelen. Hieraan zijn tevens de financiële consequenties gekoppeld.
Er is aandacht geschonken aan acties die ondernomen moeten worden in het kader van de klimaatverandering waarbij grote droge periodes worden afgewisseld met forse natte periodes. Aandacht voor hittestress en wateroverlast zijn dan ook belangrijke aandachtspunten.
De financiële gevolgen zijn de basis voor het vaststellen van een kostendekkende rioolheffing.

Samenwerking binnen de afvalwaterketensystemen (OAS) cluster Eindhoven
Binnen het samenwerkingsverband worden maatregelen genomen om de waterkwaliteit van de Dommel en de zij-beken te laten voldoen aan de ecologische Europese Kader Richtlijn Water (KRW). De KRW- richtlijn is bedoeld om te zorgen dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Europa uiterlijk 2027 op een goed niveau is en blijft. Voor het stroomgebied van de Boven-Dommel en de zij-beken werken dus de betrokken partijen (gemeenten en waterschap De Dommel) samen in het Waterportaal Zuidoost Brabant.
Gezamenlijk is onderzoek gedaan naar maatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit op het vereiste niveau te brengen en te houden tegen de laagste maatschappelijke kosten. De maatregelen bestaan voornamelijk uit het beluchten van de Dommel en zij-beken en maximaal uit nutten van de bestaande infrastructuur (rioolnetwerken).
In 2017 zijn de genomen maatregelen geëvalueerd en is de bestaande overeenkomst vernieuwd voor de periode 2017-2020.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2022 6 oktober 2016 N.v.t.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
Bij de overige kapitaalgoederen wordt het groot onderhoud betaald uit of de exploitatie of uit de reserve of uit een voorziening. Bij riolering wordt de voorziening gehanteerd ter egalisatie van de kosten. Onderstaand staan de mutaties en de stand van de voorziening weergegeven.

Financieel 2019 2020 2021 2022
Dotatie voorziening 0 0 0 0
Besteding uit voorziening 158.115 109.339 111.994 79.247
Saldo voorziening per 31-12 1.475.004 1.365.665 1.253.671 1.174.424

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Gebouwen

Beleid
Onderscheid moet worden gemaakt in schoolgebouwen en de overige gebouwen zoals gemeentehuis, werf, combigebouw en bibliotheek, Oud Raadhuisje en Vestzaktheater.

Schoolgebouwen
In december 2011 is het Integraal Huisvesting Plan (IHP) 2012-2015 voor de scholen door de raad vastgesteld. In het IHP is nieuwbouw/renovatie opgenomen voor 6 basisscholen. De Ruimte. De Bloktempel, De Stokland, De Regenboog, De Sonnewijzer en De Harlekijn.
In 2014 is besloten het gebouw aan de Zandstraat (Harlekijn) niet uit te breiden. De leerlingen passen vanaf schooljaar 2014 – 2015 weer in het gebouw aan de Zandstraat. De middelen die hiervoor bestemd waren worden besteed aan de parkeer- en groenvoorziening Stokland en Bloktempel.
De bouw van de Bloktempel, De Ruimte, De Stokland en de Sonnewijzer zijn inmiddels gerealiseerd.
Voor de komende jaren is financiële ruimte ingebouwd (groeipad scholen) om de toekomstige kapitaallasten voor nieuwbouw/renovatie te dekken uit het IHP.
Met ingang van 1 januari 2015 is het onderhoud van de scholen volledig naar de schoolbesturen gegaan.
De gemeente blijft verantwoordelijke voor het onderhoud van de Vijverberg en de drie noodgebouwen aan de Ruysdaelstraat. De gebruikers van de noodgebouwen betalen hun rijksvergoeding door aan de gemeente. De Vijverberg is als tijdelijke huisvesting door de gemeente Son en Breugel in gebruik.

Overige gebouwen
De fysieke staat van de gemeentelijke gebouwen en daarmee het noodzakelijke onderhoudsniveau zijn in navolging van de schoolgebouwen opgenomen binnen een meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP). Eind 2014 is een actualisatie van de MJOP’s uitgevoerd en deze zijn aan de raad aangeboden ter vaststelling. Op 2 december 2015 zijn deze vastgesteld in de raad.
Deze actualisatie betreft alleen van gemeentelijke gebouwen waar geen grote renovatieplannen/nieuwbouw bekend zijn en dat deze in hun huidige vorm intact blijven. Het onderhoudsniveau van sporthal De Bongerd, Vestzaktheater en MF gebouw Genovevastraat is terug gezet naar instandhouding. Daarnaast zijn de MJOP’s uitgesplitst in groot onderhoud en dagelijks onderhoud.

In het kader van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed loopt op dit moment een onderzoek naar welke investeringen/aanpassingen er nodig zijn om deze klimaatneutraal te krijgen. De gebouwen waarvan het onderhoudsniveau is terug gezet naar instandhouding zal vanuit de diversen projecten moeten worden meegenomen in de verduurzaming.

Het onderhoudsbudget voor de gemeentelijke gebouwen zal aan de hand van het bovenstaande in 2019 worden geactualiseerd.
Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
MJOP gebouwen N.v.t. 2 december 2015 2019

Uitgangspunten
Periodiek dienen de bestaande meerjarenonderhoudsprogramma’s (MJOP’s) te worden geactualiseerd zodat planning en uitvoering in een lijn blijven en de kosten/budgetten actueel blijven. Een MJOP wordt opgesteld voor alle gemeentelijke gebouwen die op de huidige wijze in stand worden gehouden en waarvoor geen nieuwbouw in de planning staat.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

 

Financieel 2018 2019 2020 2021
Dotatie voorziening 75.000 75.000 75.000 75.000
Besteding uit voorziening 150.139 59.191 145.096 435.925
Saldo voorziening per 31-12 563.425 579.234 509.138 148.213

Achterstallig onderhoud
Momenteel is sprake van achterstallig onderhoud, mede doordat geplande renovaties uitgesteld zijn. Actualisatie hiervan zal worden voorzien vanuit de MJOP’s.

Speeltoestellen

Uitgangspunten
Uitgangspunt is dat de speeltuinen voldoen aan de veiligheidseisen van het attractie- en speeltuinenbesluit. Om hieraan te voldoen zijn in de afgelopen jaren alle speeltoestellen vervangen. De investeringen zijn afgesloten. Elk jaar worden de speeltoestellen gecontroleerd door een externe partij en eventuele tekortkomingen worden hersteld.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het onderhoud aan de speelvoorzieningen. Dit budget omvat o.a. onderhoud, inspectie kleine vervangen en schoonmaak van de speelvoorzieningen.

Financieel 2019 2020 2021 2022
Exploitatiebudget 23.932 23.932 23.932 23.932
Totaal 23.932 23.932 23.932 23.932

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.