Uitgaven

16,23%

€ 7.639

x € 1.000
16,23% Complete

Inkomsten

56,42%

€ 26.552

x € 1.000
56,42% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

16,23%

€ 7.639

x € 1.000
16,23% Complete

Inkomsten

56,42%

€ 26.552

x € 1.000
56,42% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen 1.    Een reëel en structureel sluitende begroting.
2.    Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.
3.    Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota activering, waardering en afschrijving n.v.t. 20 juni 2013 n.v.t.
Nota reserves en voorzieningen n.v.t. 24 mei 2011 n.v.t.
Financiële verordening n.v.t. 22 juni 2017 n.v.t.
Treasurystatuut n.v.t. 2014 n.v.t.
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen n.v.t. 21 maart 2013 n.v.t.
Belastingverordeningen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.10 Mutaties reserves 2.145 7.543 1.393 63 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.596 -16 0 0 0 0
0.4 Overhead 5.095 5.376 5.648 5.663 5.741 5.710
0.5 Treasury 167 105 140 209 158 159
0.61 OZB woningen 81 86 80 80 80 80
0.62 OZB niet-woningen 12 12 11 11 11 11
0.64 Belastingen overig 29 29 35 35 35 35
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -7 0 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten -2 489 56 680 1.053 1.644
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 428 472 277 225 225 8
Totaal Lasten 11.543 14.095 7.639 6.965 7.302 7.646
Baten
0.10 Mutaties reserves 4.569 11.156 3.073 1.260 739 413
0.4 Overhead 109 39 40 40 40 40
0.5 Treasury 699 479 556 513 499 489
0.61 OZB woningen 1.862 1.936 2.082 2.160 2.229 2.294
0.62 OZB niet-woningen 1.630 1.842 1.781 1.818 1.856 1.895
0.64 Belastingen overig 10 9 9 9 9 9
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 16.681 17.814 18.703 19.413 20.007 20.615
0.8 Overige baten en lasten 0 308 308 308 308 308
Totaal Baten 25.559 33.583 26.552 25.521 25.686 26.062

Nieuw beleid

In het totaal van wat mag het kosten is ook het nieuwe beleid opgenomen. De aangedragen wensen voor het nieuwe beleid zijn hieronder opgenomen.

Nieuw beleid programma 2019 2020 2021 2022
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Aanpassing subsidiestaat S -80.518 -95.518 -80.518 -95.518
OZB opbrengst verhoogd met 2,5% S -22.500 16.600 38.100 85.800
Projectcapaciteit Informatiebeleidsprojecten I -60.000
Bereikbaarheidsakkoord - Majeure infrastr. Werken (dekking) S 37.339 37.339 37.339 37.339
Verhoging groeipad -200.000 -200.000
Btw compensattiefonds (toevoeging onder plafond) S 110.000 110.000 110.000 110.000
Inflatie S -48.568 -226.088 -374.486 -544.414
Herberekening staat van activa (jaarrekening) S -7.371 51.890 152.726 151.329
Resultaat staat B 2019-2023 (actualisatie salarisstaat) S 21.523 -32.450 -109.660 -178.588
Directe salariskosten naar taakvelden 2019 S -14.645 -14.645 -14.645 -14.645
Doorwerking btw van 6% naar 9% (per 1 januari 2019 van kracht) S -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
Resultaat riolering achterblijvende btw S -13.442 -10.480 -11.918 -3.877
Resultaat riolering mutatie doorbelasting S -13.414 -13.414 -13.414 -13.414
Resultaat staat c S 7.039 -64.058 -252.255 -251.790
Resultaat afval S -44.953 -50.016 -41.953 -40.648
Rente resultaat I -6.039 -140.487 -7.390 -59.685
Toerekening overhead afval, riolering, grex (gevolg van daling 0verhead percentage) S -84.157 -88.707 -90.206 -91.648
Totaal nieuw beleid programma -225.206 -525.534 -863.780 -1.115.259

Aanpassing subsidiestaat
De verhoging van het subsidiebedrag is deels toe te schrijven aan de jaarlijkse indexering en stijgingen/dalingen van jeugdleden. Daarnaast is er een toename van het aantal nieuwgeborenen wat extra kosten in het rijks vaccinatie programma met zich meebrengt, waardoor het bedrag voor de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jarigen toeneemt.
Al enige jaren subsidiëren wij stichting Carrousel, een overkoepelende organisatie die activiteiten en educatie aanbiedt voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds vorig jaar hebben zij ook ‘Zwemclub Plons’ in hun ‘gelederen’ gekregen. Hier maken ruim 100 mensen met een beperking uit Son en Breugel gebruik van. Dit zorgt ook voor een verhoging van het subsidiebedrag. Verder zorgt de subsidie voor muziekleerlingen (‘Rugzakje’) voor een stijging van het subsidiebudget. De muziekleerlingen van de Harmonie maken vanaf 2019 ook gebruik van deze regeling. Tevens wordt er een stijging aan vraag verwacht.

Ozb opbrengst
De totale WOZ-waarde is door uitgestelde bouwprojecten, zowel bij woningen als niet-woningen, lager dan het uitgangspunt in de begroting 2018. Bij gelijkblijvend beleid, het tarief aanpassen met inflatie, zullen de opbrengsten in 2019 lager dan geraamd bij de begroting 2018. Hiermee ontstaat structureel een nadeel in de begroting en vanuit financieel beleid is dit niet wenselijk. Wij stellen voor het OZB tarief met 2,5% te laten stijgen.

Projectcapaciteit informatiebeleidsprojecten
Extra kosten voor de implementatie van zaakgericht werken.

Bereikbaarheidsakkoord
Dekking voor de gemaakte kosten vanuit het groeipad.

Resultaat maart- en meicirculaire
De uitkomsten van de meicirculaire gaven een nadelig effect ten opzichte van de maartcirculaire. Met name de wijziging van het voorschot bedrag btw compensatiefonds leidde tot een daling.

Btw compensattiefonds (toevoeging onder plafond)
De uitkomsten van de beleidswijziging onder 20 leidde tot een landelijke discussie rondom de vraag of de uitname via een stelpost door de gemeenten konden worden opgevangen. Gezien het risico is de toezichthouder gekomen met de richtlijn dat het ontvangen bedrag over 2017, structureel maar niet geïndexeerd als stelpost mag worden meegenomen. Voor Son en Breugel is dit € 110.000,-.

Inflatie
Elk jaar wordt de begroting voor lonen en prijzen geïndexeerd. Hiervoor wordt ook in de algemene uitkering een bedrag opgenomen. De indexering komt lager uit dan de bedragen die opgenomen zijn in de algemene uitkering. Het niet benodigde bedrag valt vrij.

Herberekening staat van activa
Met het opstellen van de begroting wordt de staat van activa herrekend. Investeringen schuiven in tijd wat het resultaat beïnvloed.

Resultaat staat van salarissen
Voor de begroting wordt de salarisstaat aangepast aan de actuele stand van zaken.

Directe salariskosten naar taakvelden
Aanpassing van overhead en staat B leiden tot meer directe salariskosten.

Doorwerking btw van 6% naar 9%
Aanpassen aan wetgeving.

Resultaat riolering achterblijvende btw
Met de invoering van het BTW compensatiefonds werd het toegestaan extra btw te compenseren. Er is ten opzichte van de raming in de begroting 2018 minder BTW te compenseren.

Resultaat riolering mutatie doorbelasting
Er zijn minder kosten van vegen straatvuil door te belasten dan in de begroting 2018 werd verwacht.

Resultaat afval
Met de invoering van het BTW compensatiefonds werd het toegestaan extra btw te compenseren. Er is ten opzichte van de raming in de begroting 2018 minder BTW te compenseren.

Rente resultaat
Het rente resultaat met name in 2020 vertoont een piek. In dat jaar worden een aantal forse investeringen verwacht en wordt er een langlopende lening afgelost.

Toerekening overhead afval, riolering, grex
In de financiële verordening is opgenomen hoe het overheadpercentage moet worden berekend. Deze berekening wordt ook elk jaar uitgevoerd. De berekening van het percentage voor 2019 heeft tot gevolg dat het percentage is gedaald. Een gevolg daarvan is een lagere doorrekening van overhead naar de gesloten exploitaties.