Uitgaven

29,3%
€ 13.791
x € 1.000
29,3% Complete

Inkomsten

27,85%
€ 13.108
x € 1.000
27,85% Complete

Saldo

0%
€ 0
x € 1.000

Programma 10. Ruimtelijke inrichting

Portefeuillehouder(s): Jan Boersma (centrumvisie, Grondzaken en grondbeleid), John Frenken (Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Breugel Bruist), Tom van den Nieuwenhuijzen (Omgevingswet)

Uitgaven

29,3%
€ 13.791
x € 1.000
29,3% Complete

Inkomsten

27,85%
€ 13.108
x € 1.000
27,85% Complete

Saldo

0%
€ 0
x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een gezonde en leefbare leefomgeving 1.   De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving.
2.   De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie, de energievisie, de watervisie, de visie op erfgoed en visie op gezondheid.
Son enBreugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente 3.   Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'.
4.   Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'.
Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel 5.   Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving.
6.   Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021.
Een levendig, groen en vitaal dorp 7.   Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten.
8.   Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen.

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Toekomstvisie voor Son en Breugel 2012 - 2030 21 juni 2012 Omgevingsvisie Son en Breugel en Omgevingsplan Son en Breugel (2019 - 2028)
Structuurvisie voor Son en Breugel 2014 - 2030 6 februari 2014 idem
Woonvisie voor Son en Breugel 2012 - 2020 20 december 2012 idem
Woningbouwprogramma Son en Breugel 2016/2020 – 2030 (addendum op de Woonvisie) 2016/2020 -2030 16 juni 2016 idem
Cultuurhistorisch beleidsplan Son en Breugel (zie programma 5) n.v.t. n.v.t. 2018 en daarna idem
Centrumvisie Son n.v.t. 21 juni 2012 idem
Centrumvisie Breugel en uitvoeringsprogramma n.v.t. 21 juni 2012 resp. 29 augustus 2013 idem
Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet Son en Breugel (Implementatieplan Omgevingswet) 2016 - 2029 6 december 2016 (college) n.v.t.
Urgentieverordening gemeente Son en Breugel 2016 n.v.t. 17 december 2015 december 2019 / januari 2020
Afsprakenkader Wonen 2017 SGE 2017 e.v. 21 december 2017 n.v.t.
Landschapsinvesteringsregeling gemeente Son en Breugel 2013 e.v. 29 augustus 2013 idem
Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa 2011 e.v. 1 september 2011 n.v.t.
Verslingerd aan de Dommel 2012 e.v. 23 augustus 2012 idem
Visie Sciencepark 2017 e.v. 21 december 2017 Omgevingsplan Sciencepark 2019/2020
Nota Grondbeleid 2017-2020 22 december 2016 2020

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

Een gezonde en leefbare leefomgeving

Terug naar navigatie - Een gezonde en leefbare leefomgeving

Doelstellingen

Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente

Terug naar navigatie - Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente

Doelstellingen

Een levendig, groen en vitaal dorp

Terug naar navigatie - Een levendig, groen en vitaal dorp

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 332 245 103 103 100 100
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 38 4 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 670 1.840 1.072 508 416 416
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.561 10.969 11.974 1.517 570 572
8.3 Wonen en bouwen 567 580 641 641 641 641
Totaal Lasten 9.168 13.639 13.791 2.770 1.727 1.729
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 373 195 137 137 137 137
8.1 Ruimtelijke ordening 16 772 429 20 20 20
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 10.668 10.965 11.913 1.421 510 510
8.3 Wonen en bouwen 756 629 629 629 629 629
Totaal Baten 11.814 12.561 13.108 2.207 1.296 1.296

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

In het totaal van wat mag het kosten is ook het nieuwe beleid opgenomen. De aangedragen wensen voor het nieuwe beleid zijn hieronder opgenomen.

Nieuw beleid programma 2019 2020 2021 2022
Programma 10 Ruimtelijke inrichting
Bestemmingsplannen algemeen S -32.389 10.111 10.111 10.111
Woningmarkt I -15.000
Totaal nieuw beleid programma -47.389 10.111 10.111 10.111

Bestemmingsplannen algemeen
In de huidige raming staat een bedrag van € 40.000,- als kosten begroot. Dit bedrag zullen we aanpassen naar € 30.000,- structureel, omdat dit de afgelopen jaren voldoende is gebleken.
Voor een drietal bestemmingsplannen ('bebouwde kommen', 'Ekkersrijt’ en 'buitengebied' ) geldt dat alle herzieningen van de afgelopen jaren worden verwerkt zodat er één leesbare versie van de afzonderlijke bestemmingsplannen ontstaat. Kosten per plan € 10.000,-. Er ligt een wettelijk voorgeschreven publicatievorm die met deze consolidatie wordt nageleefd
Middelen binnen het project voor de actualisatie van bestemmingsplannen zijn volledig benut. Voor de extra werkzaamheden t.b.v. bestemmingsplannen buitengebied is het noodzakelijk € 10.000,- mee te nemen als vraag naar nieuwe middelen in de begroting. De extra werkzaamheden vloeien voort uit de opmerkingen vanuit de commissie MER en het verwerken van meer zienswijzen dan verwacht

Woningmarkt
Het gaat om een wens om vanuit de gemeente eigen onderzoek te doen naar de woningmarkt, waarbij kan gelden:

  • dat dit een verdieping / aanvulling is op het inmiddels door de regio uitgevoerde Woningmarktonderzoek (ook het deel voor SenB);
  • woonwensonderzoek dat de Seniorenraad heeft uitgevoerd;
  • analyse bewegingen op de bestaande koopmarkt door bijvoorbeeld het Kadaster, zodat we een beeld / gevoel krijgen wat er heeft plaatsgevonden op de koopmarkt en we een idee kunnen krijgen welk effect nieuwbouw / georganiseerd beleid heeft gehad.