Uitgaven

5,81%
€ 2.736
x € 1.000
5,81% Complete

Inkomsten

6,53%
€ 3.074
x € 1.000
6,53% Complete

Saldo

0%
€ 0
x € 1.000

Programma 9. Milieu en duurzaamheid

Portefeuillehouder(s): Tom van de Nieuwenhuijzen

Uitgaven

5,81%
€ 2.736
x € 1.000
5,81% Complete

Inkomsten

6,53%
€ 3.074
x € 1.000
6,53% Complete

Saldo

0%
€ 0
x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar. 1.   Maatschappelijke betrokkenheid: samen met de samenleving en verschillende stakeholders gaan we invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen waarbij het proces centraal staat en de oplossingen samen bedacht worden
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het klimaat en handelen hiernaar. 2.   In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en we dragen actief bij aan een fossiel-vrije energievoorziening.
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar. 3.   In 2030 is de fysieke leefomgeving waarin we leven effectief ingericht waarbij het behoud en herstel van de (oorspronkelijke) biodiversiteit centraal staat en waarbij het gebruik van gezonde, natuurlijke en gerecyclede materialen en producten vanzelfsprekend is.
4.   In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen.
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. 5.   We verplaatsen ons in onze fysieke leefomgeving met behulp van duurzame energiebronnen.
6.   Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting.
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelt hiernaar. 7.   In Son en Breugel gebruiken we alleen nog materialen van gezonde en natuurlijke herkomst waarbij we zoveel mogelijk inzetten op hergebruikte materialen.
8.   Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen.
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar. 9.   Wij bieden kansen aan hen die dat nodig hebben en zorgen dat de omgeving waarin gewerkt wordt je inspireert, verzorgt en voedt. Onze omgeving brengt je fysiek en mentaal in balans.
10. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk.

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020 met doorkijk naar 2030 6 oktober 2016 2020
Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2022 2016-2022 6 oktober 2016 2022
Klimaatbestendig Son en Breugel 2030 2017-2030 2 november 2017 n.t.b.

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar.

Terug naar navigatie - De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar.

Doelstellingen

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen.

Terug naar navigatie - De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen.

Doelstellingen

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelt hiernaar.

Terug naar navigatie - De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelt hiernaar.

Doelstellingen

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar.

Terug naar navigatie - De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar.

Doelstellingen

Klimaat

Terug naar navigatie - Klimaat

Programma 9 heeft een totale CO2 opgave van 53.450 ton CO2, waarvan slechts 450 ton valt binnen het directe invloedsgebied van de gemeente. Het programma gaat verder dan het directe invloedsgebied (vandaar het negatieve effect wat genoemd is). Feitelijk wordt er dus meer CO2 gereduceerd.

Geraamd 2019 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Milieu en duurzaamheid -584 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert namens de gemeente de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van milieu. Daarnaast ondersteunt de ODZOB de gemeente op het gebied van allerlei milieu gerelateerde zaken zoals bodem, Externe Veiligheid, fijn stof, geuremissies etc.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
7.2 Riolering 774 883 900 904 945 951
7.3 Afval 1.307 1.359 1.318 1.304 1.353 1.370
7.4 Milieubeheer 381 565 518 557 475 475
Totaal Lasten 2.462 2.808 2.736 2.765 2.773 2.796
Baten
7.2 Riolering 1.123 1.610 1.351 1.353 1.401 1.407
7.3 Afval 1.730 1.784 1.698 1.681 1.739 1.760
7.4 Milieubeheer 9 10 25 28 26 26
Totaal Baten 2.861 3.405 3.074 3.062 3.167 3.193

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

In het totaal van wat mag het kosten is ook het nieuwe beleid opgenomen. De aangedragen wensen voor het nieuwe beleid zijn hieronder opgenomen.

Nieuw beleid programma 2019 2020 2021 2022
Programma 9 Milieu en duurzaamheid
Opstellen Energievisie I -40.000
Jaarlijkse kosten elektrische auto S -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Aanschaf elektrische fiets. I -4.000
Route gasloze wijken I -80.000
Controletaken sloopmeldingen ODZOB S -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
Totaal nieuw beleid programma -62.500 -98.500 -18.500 -18.500

Opstellen Energievisie
De energietransitie is een speerpunt in het coalitieprogramma. De Energievisie gaat op detail niveau onderzoeken waar de mogelijkheden liggen voor bijvoorbeeld biomassacentrales, windenergie, geothermie en zonne-energie, zodat er op basis van inhoud en behoefte gestuurd kan worden, in plaats van alleen op basis van initiatieven vanuit de markt. Een energievisie is tevens een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie en de Regionale Energie Strategie en het geeft bouwstenen voor de invulling van de Beleidsnota Duurzaamheid: klimaatneutraal in 2030. Voor het opstellen van de visie is nog geen budget in de begroting opgenomen.

Jaarlijkse kosten elektrische auto
Mobiliteit is één van de speerpunten in het Duurzaamheidsbeleid. Om daar een invulling aan te geven is budget nodig. Bijvoorbeeld voor het leasen van een elektrische auto voor bestuur en organisatie vanuit onze voorbeeld rol en ambitie om 2020 klimaatneutrale organisatie te hebben. De totale CO2 besparing bedraagt naar inschatting zo'n 1 ton CO2.

Aanschaf elektrische fiets
Het voorstel is om 2 elektrische fietsen aan te schaffen om dienstreizen binnen een cirkel van 15 km uit te kunnen voeren op de fiets. Onze inschatting is dat zo'n 10 % van de dienstreizen daarmee duurzaam uitgevoerd kunnen worden (circa 1 ton CO2 besparing).

Route gasloze wijken
Door het terugdraaien van de gaswinning in Groningen en de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs zal er versneld gekeken moeten worden naar de bestaande woningvoorraad die grotendeels afhankelijk is van aardgas voor de productie van warmte. Het kabinet heeft aangegeven dat alle gemeenten een routeplan moeten opstellen voor aardgasloze wijken (voor 2021). Aangezien de beleidsnota Duurzaamheid uitgaat van een klimaat neutrale gemeenschap in 2030 zal dit routeplan snel opgesteld moeten worden. Een dergelijk routeplan is ook een bouwsteen voor de omgevingsvisie. Een dergelijk routeplan is zeer complex en zal extern uitgevoerd moeten worden onder regie van de gemeente.

Controletaken sloopmeldingen ODZOB
Deze controletaak bij sloopmeldingen is een basistaak van de omgevingsdiensten, hierin hebben we geen keus. De frequentie is regionaal bepaald, dit is afhankelijk van de risico’s.