Uitgaven

6,6%

€ 3.105

x € 1.000
6,6% Complete

Inkomsten

0,83%

€ 393

x € 1.000
0,83% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

Portefeuillehouder(s): John Frenken (onderwijs, sport), Tom van den Nieuwenhuijzen (kunst en cultuur), Jan Boersma (monumentenbeleid, archeologie, Vestzak)

Uitgaven

6,6%

€ 3.105

x € 1.000
6,6% Complete

Inkomsten

0,83%

€ 393

x € 1.000
0,83% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs 1.   Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma.
2.   Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken.
3.   Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk.
Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien 4.   Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst.
5.   De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid.
6.   Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk.
Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten 7.   Integreren van sport in het sociaal domein.
8.   Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen.
9.   Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten.
10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering.
Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd 11. Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel voor de komende generaties.
12. Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Overzicht potentieel gemeentelijke monumenten & potentieel cultuurhistorische beeldbepalende objecten/elementen n.v.t. 24 november 2015 (college) n.v.t.
Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2017 7 november 2017 n.v.t.
beleidsplan voorschoolse voorzieningen en voor-en vroegschoolse educatie n.v.t. n.v.t. 2018
Accommodatiebeleid n.v.t. 6 februari 2014 n.v.t.
Visie Sport en bewegen vanaf 2014 6 februari 2014 n.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs.

Doelstellingen

Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien.

Doelstellingen

Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten

Doelstellingen

Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd

Doelstellingen

Klimaat

Aan het Programma 'Onderwijs, Sport en Cultuur' zijn geen CO2 reductiedoelstellingen gehangen. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. De verduurzaming van maatschappelijke gebouwen (o.a. onderwijsgebouwen) en sportcomplexen zorgt wel voor een reductie van de CO2-uitstoot. Dit komt echter vooral terug in het programma Duurzaamheid.
Bij de uitbreiding en nieuwbouw van de Bloktempel, De Harlekijn en de Regenboog willen we zoveel mogelijk klimaat neutraal bouwen. De Regenboog heeft nog een oud gebouw. Daar zal dus mogelijk wel winst te halen zijn wat betreft CO2 uitstoot.

Geraamd 2019 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Onderwijs, sport en cultuur 60 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 7 7 7 7 7 7
4.2 Onderwijshuisvesting 999 965 959 951 1.020 1.010
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 354 391 412 410 397 397
5.1 Sportbeleid en activering 125 175 138 123 123 123
5.2 Sportaccommodaties 592 641 495 497 480 477
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 407 455 526 456 456 456
5.4 Musea 0 29 7 7 7 7
5.5 Cultureel erfgoed 62 93 112 112 111 111
5.6 Media 467 422 449 352 352 352
Totaal Lasten 3.013 3.179 3.105 2.914 2.952 2.938
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 143 141 141 141 165 165
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 9 9 10 10 10 10
5.2 Sportaccommodaties 119 133 135 135 135 135
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 60 61 63 63 63 63
5.5 Cultureel erfgoed 7 9 9 9 9 9
5.6 Media 30 36 36 36 36 36
Totaal Baten 368 389 393 393 417 417

Nieuw beleid

In het totaal van wat mag het kosten is ook het nieuwe beleid opgenomen. De aangedragen wensen voor het nieuwe beleid zijn hieronder opgenomen.

Nieuw beleid programma 2019 2020 2021 2022
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur
Ondersteuning verbetering duurzaamheid sportaccommodaties I -15.000
Expertise opschoning collectie I -7.500
Huur sporthal S -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Leerplicht S -4.200 -2.300 1.100 1.100
Leerlingenvervoer S -12.167 -12.298 -12.298 -12.298
Totaal nieuw beleid programma -46.867 -22.598 -19.198 -19.198

Ondersteuning bij verbetering duurzaamheid sportaccommodaties door zelfwerkzaamheid verenigingen
Naast de verledding van de veldverlichting van de sportparken voor voetbal (SBC) en korfbal (Corridor) kunnen er nog andere duurzaamheidsmaatregelen getroffen worden. Dit kan uitgevoerd worden door de verenigingen en andere non-profit organisaties zelf. Door Sportservice Noord Brabant is een aanbod ontwikkeld dat zich richt op de ondersteuning van verenigingen om te komen tot een concreet duurzaamheidsplan per accommodatie. Vervolgens kan door Sportservice Noord Brabant ondersteuning worden geboden om dit plan te concretiseren door financieringsmogelijkheden in kaart te brengen de verbinding te leggen met eventuele externe financiers. Het aanvragen van offertes, subsidies en financieringsmogelijkheden is echter een taak van de verenigingen zelf. Uitgaande van deelname van maximaal 10 organisaties wordt uitgegaan van een bedrag van € 15.000,-

Expertise opschoning collectie
In vervolg op de besluitvorming rondom de nota kunstbeleid 2017 ) willen we een budget voor inhuur externe expertise ten behoeve van de opschoning van de gemeentelijke collectie (schifting wat behouden moet blijven en wat voor welke prijs naar een andere eigenaar kan) van € 7.500,- beschikbaar stellen.

Huur sporthal
Bij de tweede rapportage 2017 is geconstateerd dat de huur van de sporthal structureel gestegen is vanwege het gebruik door het onderwijs. De stijging was echter slechts verwerkt voor 2018 en 2019. Dit had structureel aangepast moeten worden.

Leerplicht
Een belangrijk onderdeel van de samenwerking op het terrein van Leerplicht/RMC van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant is de Centrale Leerlingenregistratie voor Zuidoost Brabant. Hierin registreren alle leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant hun activiteiten.In lijn met, de landelijke voornemens voorkomen en waar nodig bestrijden van schooluitval, is een gerichte inzet van trajectbegeleiding ingezet in de regio. Waarbij ook extra belasting van de leerplichtambtenaar en generalisten wordt voorkomen. Hiervoor is een naar rato berekende, gemeentelijke bijdrage opgenomen.

Leerlingenvervoer
Voor deze open-einde regeling voor het leerlingenvervoer voeren we het beleid waarbij de reismogelijkheden van de leerling centraal staat. Ouders zijn hier voor verantwoordelijk. Tot op heden lijkt het erop dat er aanzienlijk minder aan eigen bijdrage aan inkomsten wordt ontvangen. Daarnaast middels het extrapoleren op basis van de gemaakte vervoerskosten met de taxi in de eerste helft 2018 treedt er in totaliteit een tekort op. In 2018 zijn ten aanzien van 2017 extra duurdere ritten naar Helmond die niet altijd combineerbaar zijn, van invloed. Deze zullen ook volgend jaar nog aan de orde zijn. Op basis van bovenstaande zal in totaal € 12.200 bij geraamd moeten worden.
De kanttekening hierbij is dat nu tot 25 augustus 2018 bekend is dat er 55 leerlingen gebruik maken van bekostiging via het leerlingenvervoer. Terwijl de eerst helft van 2018 dit 66 waren. De daadwerkelijke kosten en ook de uiteindelijke aantal leerlingen zal pas in de loop van dit jaar bekend worden. Dit kan ook weer een kostenverlaging met zich meebrengen. Zo ook als we meer eigen bijdrage ontvangen dan dat we nu verwachten.