Sitemap

 1. Blz. 1 Meerjarenbegroting 2019-2022
  1. Blz. 2 Meerjarenbegroting 2019-2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Algemene inleiding
    1. Blz. 7 Proces van kadernota naar begroting
     1. Blz. 8 Proces van kadernota naar begroting
    2. Blz. 9 Vertrekpunt kadernota
     1. Blz. 10 Vertrekpunt kadernota
    3. Blz. 11 Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting
     1. Blz. 12 Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting
   3. Blz. 13 Programma 1. Bestuurlijke zaken
    1. Blz. 14 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 15 Relevante beleidsnota's
    3. Blz. 16 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 17 Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes
      1. Blz. 18 01. Ontwikkelen nieuwe bestuursstijl.
      2. Blz. 19 02. Jeugdgemeenteraad
      3. Blz. 20 03. Inzetten van communicatie als strategisch instrument.
      4. Blz. 21 04. Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting.
      5. Blz. 22 05. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen.
      6. Blz. 23 06. Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid.
      7. Blz. 24 07. Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten.
     2. Blz. 25 Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente
      1. Blz. 26 08. Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid.
      2. Blz. 27 09. Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei.
      3. Blz. 28 10. Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven.
    4. Blz. 29 Klimaat
    5. Blz. 30 Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 31 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 32 Nieuw beleid
   4. Blz. 33 Programma 2. Publieke dienstverlening
    1. Blz. 34 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 35 Relevante beleidsnota's
    3. Blz. 36 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 37 Tevreden klanten
      1. Blz. 38 01. Dienstverlening met hoge kwaliteit.
      2. Blz. 39 02. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken).
      3. Blz. 40 03. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.
    4. Blz. 41 Klimaat
    5. Blz. 42 Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 43 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 44 Nieuw beleid
   5. Blz. 45 Programma 3. Veiligheid en handhaving
    1. Blz. 46 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 47 Relevante beleidsnota's
    3. Blz. 48 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 49 Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving
      1. Blz. 50 01. Inwoners ervaren een veilig gevoel.
      2. Blz. 51 02. Inwoners wonen in een leefbare omgeving.
      3. Blz. 52 03. Inwoners ervaren minder overlast.
     2. Blz. 53 Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving
      1. Blz. 54 04. Het aantal woninginbraken neemt af.
      2. Blz. 55 05. De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel.
      3. Blz. 56 06. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind.
     3. Blz. 57 Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit
      1. Blz. 58 07. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel.
      2. Blz. 59 08. Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder.
    4. Blz. 60 Klimaat
    5. Blz. 61 Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 62 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 63 Nieuw beleid
   6. Blz. 64 Programma 4. Verkeer en vervoer
    1. Blz. 65 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 66 Relevante beleidsnota's
    3. Blz. 67 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 68 Goede bereikbaarheid
      1. Blz. 69 01. Fietsers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen.
      2. Blz. 70 02. Het bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg.
      3. Blz. 71 03. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar.
     2. Blz. 72 Veilige openbare ruimte en verkeersdeelname
      1. Blz. 73 04. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer.
      2. Blz. 74 05. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen.
     3. Blz. 75 Leefbare (woon)omgeving
      1. Blz. 76 06. Lokale voorzieningen zijn voor een ieder goed bereikbaar.
      2. Blz. 77 07. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte.
     4. Blz. 78 Duurzaam investeren
      1. Blz. 79 08. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal.
    4. Blz. 80 Klimaat
    5. Blz. 81 Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 82 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 83 Nieuw beleid
   7. Blz. 84 Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur
    1. Blz. 85 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 86 Relevante beleidsnota's
    3. Blz. 87 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 88 Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs.
      1. Blz. 89 01. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma.
      2. Blz. 90 02. Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken.
      3. Blz. 91 03. Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk.
     2. Blz. 92 Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien.
      1. Blz. 93 04. Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst.
      2. Blz. 94 05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid.
      3. Blz. 95 06. Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk.
     3. Blz. 96 Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten
      1. Blz. 97 07. Integreren van sport in het sociaal domein.
      2. Blz. 98 08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen.
      3. Blz. 99 09. Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten.
      4. Blz. 100 10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering.
     4. Blz. 101 Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd
      1. Blz. 102 11. Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel
      2. Blz. 103 12. Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties.
    4. Blz. 104 Klimaat
    5. Blz. 105 Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 106 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 107 Nieuw beleid
   8. Blz. 108 Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
    1. Blz. 109 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 110 Relevante beleidsnota's
    3. Blz. 111 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 112 Leefbare (woon)omgeving
      1. Blz. 113 01. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving.
      2. Blz. 114 02. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen.
      3. Blz. 115 03. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen.
     2. Blz. 116 Goed vertoeven
      1. Blz. 117 04. Inwoners kunnen elkaar bij diverse activiteiten en op verschillende plekken in het dorp ontmoeten.
      2. Blz. 118 05. Inwoners kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten.
      3. Blz. 119 06. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren.
     3. Blz. 120 Leefbare (woon)omgeving
      1. Blz. 121 07. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu.
      2. Blz. 122 08. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit.
    4. Blz. 123 Klimaat
    5. Blz. 124 Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 125 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 126 Nieuw beleid
   9. Blz. 127 Programma 7. Sociale zaken
    1. Blz. 128 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 129 Relevante beleidsnota's
    3. Blz. 130 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 131 Inkomensondersteuning
      1. Blz. 132 01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen
     2. Blz. 133 Iedereen moet kunnen meedoen
      1. Blz. 134 02. Maatschappelijke deelname en bieden van ondersteuning (CMD)
     3. Blz. 135 Iedereen aan het werk
      1. Blz. 136 03. Ondersteunen naar betaald werk waarbij eigen rol en verantwoordelijkheid voorop staan
    4. Blz. 137 Klimaat
    5. Blz. 138 Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 139 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 140 Nieuw beleid
   10. Blz. 141 Programma 8. Zorg en welzijn
    1. Blz. 142 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 143 Relevante beleidsnota's
    3. Blz. 144 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 145 Veilig opgroeien en opvoeden
      1. Blz. 146 01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit.
      2. Blz. 147 02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten.
      3. Blz. 148 03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie
      4. Blz. 149 04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst.
     2. Blz. 150 Iedereen kan meedoen
      1. Blz. 151 05. Iedereen moet kunnen participeren.
      2. Blz. 152 06. Mensen zijn financieel zelfredzaam.
      3. Blz. 153 07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat.
     3. Blz. 154 Samen wonen en leven
      1. Blz. 155 08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel.
      2. Blz. 156 09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen.
      3. Blz. 157 10. Mensen zijn sociaal actief.
      4. Blz. 158 11. Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen.
    4. Blz. 159 Klimaat
    5. Blz. 160 Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 161 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 162 Nieuw beleid
   11. Blz. 163 Programma 9. Milieu en duurzaamheid
    1. Blz. 164 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 165 Relevante beleidsnota's
    3. Blz. 166 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 167 De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar
      1. Blz. 168 01. Maatschappelijke betrokkenheid: samen met de samenleving en verschillende stakeholders gaan we invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen waarbij het proces centraal staat en de....
     2. Blz. 169 De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het klimaat en handelen hiernaar.
      1. Blz. 170 02. In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en....
     3. Blz. 171 De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar.
      1. Blz. 172 03. In 2030 is de fysieke leefomgeving waarin we leven effectief ingericht waarbij het behoud en herstel van de (oorspronkelijke) biodiversiteit centraal staat en.....
      2. Blz. 173 04. In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen.
     4. Blz. 174 De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen.
      1. Blz. 175 05. We verplaatsen ons in onze fysieke leefomgeving met behulp van duurzame energiebronnen
      2. Blz. 176 06. Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting.
     5. Blz. 177 De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelt hiernaar.
      1. Blz. 178 07. In Son en Breugel gebruiken we alleen nog materialen van gezonde en natuurlijke herkomst waarbij we zoveel mogelijk inzetten op hergebruikte materialen.
      2. Blz. 179 08. Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen.
     6. Blz. 180 De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar.
      1. Blz. 181 09. Wij bieden kansen aan hen die dat nodig hebben en zorgen dat de omgeving waarin gewerkt wordt je inspireert, verzorgt en voedt. Onze omgeving brengt je fysiek en mentaal in balans.
      2. Blz. 182 10. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk.
    4. Blz. 183 Klimaat
    5. Blz. 184 Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 185 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 186 Nieuw beleid
   12. Blz. 187 Programma 10. Ruimtelijke inrichting
    1. Blz. 188 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 189 Relevante beleidsnota's
    3. Blz. 190 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 191 Een gezonde en leefbare leefomgeving
      1. Blz. 192 01. De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving.
      2. Blz. 193 02. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie.....
     2. Blz. 194 Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente
      1. Blz. 195 03. Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'.
      2. Blz. 196 04. Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'.
     3. Blz. 197 Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel
      1. Blz. 198 05. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving.
      2. Blz. 199 06. Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021.
     4. Blz. 200 Een levendig, groen en vitaal dorp
      1. Blz. 201 07. Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten.
      2. Blz. 202 08. Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen.
    4. Blz. 203 Klimaat
    5. Blz. 204 Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 205 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 206 Nieuw beleid
   13. Blz. 207 Programma 11. Economie
    1. Blz. 208 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 209 Relevante beleidsnota's
    3. Blz. 210 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 211 Duurzame economische structuur
      1. Blz. 212 01. Scheppen van goede voorwaarden voor versterking Son en Breugelse én regionale economie door regionale en lokale beleidsontwikkeling en uitvoering.
      2. Blz. 213 02. Structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE.
      3. Blz. 214 03. Vergroten arbeidsmarktparticipatie.
     2. Blz. 215 Ruimte om te ondernemen
      1. Blz. 216 04. Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt
      2. Blz. 217 05. Intensiveren relatiebeheer.
     3. Blz. 218 Aantrekkelijk verblijfsklimaat
      1. Blz. 219 06. Toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum.
      2. Blz. 220 07. Versterken aantrekkelijkheid (meubelboulevard) Ekkersrijt.
      3. Blz. 221 08. Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven.
    4. Blz. 222 Klimaat
    5. Blz. 223 Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
    6. Blz. 224 Wat gaat het kosten?
    7. Blz. 225 Nieuw beleid
   14. Blz. 226 Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 227 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 228 Relevante beleidsnota's
    3. Blz. 229 Wat gaan we ervoor doen?
     1. Blz. 230 Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen
      1. Blz. 231 01. Een reëel en structureel sluitende begroting.
      2. Blz. 232 02. Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.
      3. Blz. 233 03. Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.
    4. Blz. 234 Bijdragen verbonden partijen aan dit programma
    5. Blz. 235 Wat gaat het kosten?
    6. Blz. 236 Nieuw beleid
   15. Blz. 237 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 238 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
   16. Blz. 239 Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
    1. Blz. 240 Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
   17. Blz. 241 Verplichte beleidsindicatoren
    1. Blz. 242 Beleidsindicatoren
  3. Blz. 243 Collegeprogramma
   1. Blz. 244 Collegeprogramma 2018-2022
    1. Blz. 245 "Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel"
    2. Blz. 246 Breugel bruist!
    3. Blz. 247 Centrum Son - Dorpshuis
    4. Blz. 248 Duurzaamheid - Energietransitie
    5. Blz. 249 Mobiliteit - Veiligheid in het verkeer
    6. Blz. 250 Nulde lijn samenleving - Wonen, welzijn en zorg
    7. Blz. 251 Regionale samenwerking
    8. Blz. 252 Veiligheid (Inwoners leven in een veilige woonomgeving)
    9. Blz. 253 Veiligheid (Het buitengebied en ondernemers worden beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit
    10. Blz. 254 Burgerparticipatie
    11. Blz. 255 Burgerparticipatie (bestuursstijl - werkwijze gemeenteraad)
  4. Blz. 256 Paragrafen
   1. Blz. 257 Lokale heffingen
    1. Blz. 258 Inleiding
    2. Blz. 259 Beleid
    3. Blz. 260 Onroerendezaakbelastingen (OZB)
    4. Blz. 261 Afvalstoffenheffing
    5. Blz. 262 Reinigingsrechten
    6. Blz. 263 Rioolheffing
    7. Blz. 264 Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing
    8. Blz. 265 Leges
    9. Blz. 266 Overige belastingen
    10. Blz. 267 Kwijtscheldingsbeleid
    11. Blz. 268 Overzicht tarieven
   2. Blz. 269 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 270 Inleiding
    2. Blz. 271 Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s
    3. Blz. 272 Top 15 inventarisatie van de risico's
    4. Blz. 273 Top 15 risico's
    5. Blz. 274 Weerstandscapaciteit in cijfers
    6. Blz. 275 Financiële kengetallen
   3. Blz. 276 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 277 Inleiding
    2. Blz. 278 Wegen en weginspectie
    3. Blz. 279 Openbare verlichting
    4. Blz. 280 Civieltechnische kunstwerken
    5. Blz. 281 Groenvoorzieningen
    6. Blz. 282 Riolering
    7. Blz. 283 Gebouwen
    8. Blz. 284 Speeltoestellen
   4. Blz. 285 Financiering
    1. Blz. 286 Inleiding
    2. Blz. 287 Interne- en externe ontwikkelingen
    3. Blz. 288 Financieringsbehoefte
    4. Blz. 289 Renterisicobeheer
    5. Blz. 290 Leningenportefeuille
   5. Blz. 291 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 292 Inleiding
    2. Blz. 293 Organisatie die we willen zijn
    3. Blz. 294 Informatievoorziening
    4. Blz. 295 Control
    5. Blz. 296 Kengetallen
    6. Blz. 297 Overzicht overhead
   6. Blz. 298 Verbonden partijen
    1. Blz. 299 Inleiding
    2. Blz. 300 Gemeenschappelijke regelingen
    3. Blz. 301 Vennootschappen en coöperaties
    4. Blz. 302 Stichtingen en verenigingen
   7. Blz. 303 Grondbeleid
    1. Blz. 304 Inleiding
    2. Blz. 305 Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte)
    3. Blz. 306 Complex Ekkersrijt
    4. Blz. 307 Project Akkerpad
    5. Blz. 308 Project Centrum Breugel
    6. Blz. 309 Nota Grondbeleid
    7. Blz. 310 Winstneming
  5. Blz. 311 Financiële begroting
   1. Blz. 312 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 313 Overzicht van baten en lasten
   2. Blz. 314 Overzicht van baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 315 Overzicht van baten en lasten per taakveld
   3. Blz. 316 Toelichting overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 317 Toelichting overzicht van baten en lasten
    2. Blz. 318 Analyse overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 319 Programma 1. Bestuurlijke zaken
     2. Blz. 320 Programma 2. Publieke dienstverlening
     3. Blz. 321 Programma 3. Veiligheid en handhaving
     4. Blz. 322 Programma 4. Verkeer en vervoer
     5. Blz. 323 Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur
     6. Blz. 324 Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
     7. Blz. 325 Programma 7. Sociale zaken
     8. Blz. 326 Programma 8. Zorg en welzijn
     9. Blz. 327 Programma 9. Milieu en duurzaamheid
     10. Blz. 328 Programma 10. Ruimtelijke inrichting
     11. Blz. 329 Programma 11. Economie
     12. Blz. 330 Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 331 Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
     1. Blz. 332 Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
    4. Blz. 333 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 334 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
   4. Blz. 335 Uiteenzetting van de financiële positie
    1. Blz. 336 Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 337 Geprognosticeerde balans
    2. Blz. 338 EMU-saldo
     1. Blz. 339 EMU-saldo
    3. Blz. 340 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
     1. Blz. 341 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
    4. Blz. 342 Overzicht van investeringen
     1. Blz. 343 Overzicht van investeringen
   5. Blz. 344 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 345 Overzicht van reserves en voorzieningen
     1. Blz. 346 Overzicht reserves en voorzieningen
    2. Blz. 347 Toelichting op de reserves
     1. Blz. 348 Inleiding
     2. Blz. 349 Algemene reserve vast
     3. Blz. 350 Algemene reserve bouwgrond
     4. Blz. 351 Reserve vrije bestedingsruimte
     5. Blz. 352 Algemene risicovoorziening
     6. Blz. 353 Aanleg west structuur
     7. Blz. 354 Recreatie-en natuurgebied West
     8. Blz. 355 Verkoop Obragas
     9. Blz. 356 Aandelen verkoop HNG
     10. Blz. 357 Centrum ontwikkeling Son en Breugel
     11. Blz. 358 Egalisatiereserve wegen
     12. Blz. 359 Samenwerking I&A aandeel reserve Son en Breugel
     13. Blz. 360 Projectmatig werken
     14. Blz. 361 Jeugd en jongerencentrum
     15. Blz. 362 Natuurcompensatie
     16. Blz. 363 Infrastructurele werken Ekkersrijt
     17. Blz. 364 UItvoering groenbeleidsplan
     18. Blz. 365 Centrum Breugel
     19. Blz. 366 Reserve veiligheidsgelden VRBZO
     20. Blz. 367 Dekkingsreserves
     21. Blz. 368 Nieuwbouw sporthal
     22. Blz. 369 Renovatie Bongerd
     23. Blz. 370 Nieuwbouw brandweerkazerne en werf
     24. Blz. 371 Dak Emiliusschool
     25. Blz. 372 Vijverbergschool
     26. Blz. 373 Optimalisatie sportpark SBC
     27. Blz. 374 Onderwijshuisvesting 2010
     28. Blz. 375 Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool
     29. Blz. 376 Verledden
     30. Blz. 377 Parkeren Centrum Son
     31. Blz. 378 Renovatie kunstgrasvelden
     32. Blz. 379 Slowlane Ekkersrijt
     33. Blz. 380 Fietsoversteek Bestseweg
     34. Blz. 381 DO gemeentehuis losse werkplekinrichting
     35. Blz. 382 Nieuwbouw sporthal de Bongerd
     36. Blz. 383 Ruysdaelstraat kosten omgeving school
     37. Blz. 384 Infrastructurele werken Ekkersrijt- Eindhovenseweg
     38. Blz. 385 Infrastructurele werken Ekkersrijt-HOV
    3. Blz. 386 Toelichting op de voorzieningen
     1. Blz. 387 Voorzieningen
     2. Blz. 388 Overige voorzieningen
     3. Blz. 389 Voorziening pensioen wethouders
     4. Blz. 390 Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
     5. Blz. 391 Verliesvoorziening Torenstraat
     6. Blz. 392 Voorzieningen onderhoud en egalisatie
     7. Blz. 393 Onderhoud gemeentelijke gebouwen
     8. Blz. 394 Voorzieningen door derden beklemde middelen
     9. Blz. 395 Bijdrage financieringsschap Bosgebied West
     10. Blz. 396 Voorziening riolering
     11. Blz. 397 Voorziening afval
     12. Blz. 398 Niet gepresenteerd in balans
     13. Blz. 399 Verliesvoorziening GREX
     14. Blz. 400 Voorziening achtergestelde lening Wolfswinkel
     15. Blz. 401 Verliesvoorziening Willemstraat 26
    4. Blz. 402 Beleid t.a.v. bespaarde rente
     1. Blz. 403 Beleid t.a.v. bespaarde rente
   6. Blz. 404 Toelichting op de financiële positie
    1. Blz. 405 Toelichting op de financiële positie
   7. Blz. 406 Eigen begroting raad
    1. Blz. 407 Eigen begroting raad
  6. Blz. 408 Bijlagen
   1. Blz. 409 Aangenomen amendement en motie
    1. Blz. 410 Aangenomen amendement
    2. Blz. 411 Aangenomen motie
   2. Blz. 412 Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies
    1. Blz. 413 Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies
   3. Blz. 414 Vaststellingsbesluit
    1. Blz. 415 Vaststellingsbesluit
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap