Sitemap

Meerjarenbegroting 2019-2022 Blz. 1
Meerjarenbegroting 2019-2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Algemene inleiding Blz. 6
Proces van kadernota naar begroting Blz. 7
Proces van kadernota naar begroting Blz. 8
Vertrekpunt kadernota Blz. 9
Vertrekpunt kadernota Blz. 10
Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting Blz. 11
Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting Blz. 12
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 13
Wat willen we bereiken? Blz. 14
Relevante beleidsnota's Blz. 15
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 16
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes Blz. 17
01. Ontwikkelen nieuwe bestuursstijl. Blz. 18
02. Jeugdgemeenteraad Blz. 19
03. Inzetten van communicatie als strategisch instrument. Blz. 20
04. Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting. Blz. 21
05. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen. Blz. 22
06. Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid. Blz. 23
07. Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten. Blz. 24
Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente Blz. 25
08. Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid. Blz. 26
09. Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei. Blz. 27
10. Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. Blz. 28
Klimaat Blz. 29
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 30
Wat gaat het kosten? Blz. 31
Nieuw beleid Blz. 32
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 33
Wat willen we bereiken? Blz. 34
Relevante beleidsnota's Blz. 35
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 36
Tevreden klanten Blz. 37
01. Dienstverlening met hoge kwaliteit. Blz. 38
02. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken). Blz. 39
03. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie. Blz. 40
Klimaat Blz. 41
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 42
Wat gaat het kosten? Blz. 43
Nieuw beleid Blz. 44
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 45
Wat willen we bereiken? Blz. 46
Relevante beleidsnota's Blz. 47
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 48
Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving Blz. 49
01. Inwoners ervaren een veilig gevoel. Blz. 50
02. Inwoners wonen in een leefbare omgeving. Blz. 51
03. Inwoners ervaren minder overlast. Blz. 52
Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving Blz. 53
04. Het aantal woninginbraken neemt af. Blz. 54
05. De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel. Blz. 55
06. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind. Blz. 56
Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit Blz. 57
07. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel. Blz. 58
08. Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder. Blz. 59
Klimaat Blz. 60
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 61
Wat gaat het kosten? Blz. 62
Nieuw beleid Blz. 63
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 64
Wat willen we bereiken? Blz. 65
Relevante beleidsnota's Blz. 66
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 67
Goede bereikbaarheid Blz. 68
01. Fietsers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen. Blz. 69
02. Het bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg. Blz. 70
03. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar. Blz. 71
Veilige openbare ruimte en verkeersdeelname Blz. 72
04. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer. Blz. 73
05. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen. Blz. 74
Leefbare (woon)omgeving Blz. 75
06. Lokale voorzieningen zijn voor een ieder goed bereikbaar. Blz. 76
07. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte. Blz. 77
Duurzaam investeren Blz. 78
08. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal. Blz. 79
Klimaat Blz. 80
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 81
Wat gaat het kosten? Blz. 82
Nieuw beleid Blz. 83
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 84
Wat willen we bereiken? Blz. 85
Relevante beleidsnota's Blz. 86
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 87
Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs. Blz. 88
01. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma. Blz. 89
02. Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken. Blz. 90
03. Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk. Blz. 91
Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien. Blz. 92
04. Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst. Blz. 93
05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid. Blz. 94
06. Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk. Blz. 95
Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten Blz. 96
07. Integreren van sport in het sociaal domein. Blz. 97
08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen. Blz. 98
09. Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten. Blz. 99
10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering. Blz. 100
Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd Blz. 101
11. Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel Blz. 102
12. Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties. Blz. 103
Klimaat Blz. 104
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 105
Wat gaat het kosten? Blz. 106
Nieuw beleid Blz. 107
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 108
Wat willen we bereiken? Blz. 109
Relevante beleidsnota's Blz. 110
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 111
Leefbare (woon)omgeving Blz. 112
01. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving. Blz. 113
02. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen. Blz. 114
03. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen. Blz. 115
Goed vertoeven Blz. 116
04. Inwoners kunnen elkaar bij diverse activiteiten en op verschillende plekken in het dorp ontmoeten. Blz. 117
05. Inwoners kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten. Blz. 118
06. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren. Blz. 119
Leefbare (woon)omgeving Blz. 120
07. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu. Blz. 121
08. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit. Blz. 122
Klimaat Blz. 123
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 124
Wat gaat het kosten? Blz. 125
Nieuw beleid Blz. 126
Programma 7. Sociale zaken Blz. 127
Wat willen we bereiken? Blz. 128
Relevante beleidsnota's Blz. 129
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 130
Inkomensondersteuning Blz. 131
01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen Blz. 132
Iedereen moet kunnen meedoen Blz. 133
02. Maatschappelijke deelname en bieden van ondersteuning (CMD) Blz. 134
Iedereen aan het werk Blz. 135
03. Ondersteunen naar betaald werk waarbij eigen rol en verantwoordelijkheid voorop staan Blz. 136
Klimaat Blz. 137
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 138
Wat gaat het kosten? Blz. 139
Nieuw beleid Blz. 140
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 141
Wat willen we bereiken? Blz. 142
Relevante beleidsnota's Blz. 143
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 144
Veilig opgroeien en opvoeden Blz. 145
01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit. Blz. 146
02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten. Blz. 147
03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie Blz. 148
04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst. Blz. 149
Iedereen kan meedoen Blz. 150
05. Iedereen moet kunnen participeren. Blz. 151
06. Mensen zijn financieel zelfredzaam. Blz. 152
07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat. Blz. 153
Samen wonen en leven Blz. 154
08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel. Blz. 155
09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen. Blz. 156
10. Mensen zijn sociaal actief. Blz. 157
11. Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen. Blz. 158
Klimaat Blz. 159
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 160
Wat gaat het kosten? Blz. 161
Nieuw beleid Blz. 162
Programma 9. Milieu en duurzaamheid Blz. 163
Wat willen we bereiken? Blz. 164
Relevante beleidsnota's Blz. 165
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 166
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar Blz. 167
01. Maatschappelijke betrokkenheid: samen met de samenleving en verschillende stakeholders gaan we invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen waarbij het proces centraal staat en de.... Blz. 168
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het klimaat en handelen hiernaar. Blz. 169
02. In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en.... Blz. 170
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 171
03. In 2030 is de fysieke leefomgeving waarin we leven effectief ingericht waarbij het behoud en herstel van de (oorspronkelijke) biodiversiteit centraal staat en..... Blz. 172
04. In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen. Blz. 173
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. Blz. 174
05. We verplaatsen ons in onze fysieke leefomgeving met behulp van duurzame energiebronnen Blz. 175
06. Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting. Blz. 176
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelt hiernaar. Blz. 177
07. In Son en Breugel gebruiken we alleen nog materialen van gezonde en natuurlijke herkomst waarbij we zoveel mogelijk inzetten op hergebruikte materialen. Blz. 178
08. Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen. Blz. 179
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 180
09. Wij bieden kansen aan hen die dat nodig hebben en zorgen dat de omgeving waarin gewerkt wordt je inspireert, verzorgt en voedt. Onze omgeving brengt je fysiek en mentaal in balans. Blz. 181
10. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk. Blz. 182
Klimaat Blz. 183
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 184
Wat gaat het kosten? Blz. 185
Nieuw beleid Blz. 186
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 187
Wat willen we bereiken? Blz. 188
Relevante beleidsnota's Blz. 189
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 190
Een gezonde en leefbare leefomgeving Blz. 191
01. De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving. Blz. 192
02. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie..... Blz. 193
Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente Blz. 194
03. Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'. Blz. 195
04. Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'. Blz. 196
Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel Blz. 197
05. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving. Blz. 198
06. Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021. Blz. 199
Een levendig, groen en vitaal dorp Blz. 200
07. Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten. Blz. 201
08. Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen. Blz. 202
Klimaat Blz. 203
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 204
Wat gaat het kosten? Blz. 205
Nieuw beleid Blz. 206
Programma 11. Economie Blz. 207
Wat willen we bereiken? Blz. 208
Relevante beleidsnota's Blz. 209
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 210
Duurzame economische structuur Blz. 211
01. Scheppen van goede voorwaarden voor versterking Son en Breugelse én regionale economie door regionale en lokale beleidsontwikkeling en uitvoering. Blz. 212
02. Structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE. Blz. 213
03. Vergroten arbeidsmarktparticipatie. Blz. 214
Ruimte om te ondernemen Blz. 215
04. Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt Blz. 216
05. Intensiveren relatiebeheer. Blz. 217
Aantrekkelijk verblijfsklimaat Blz. 218
06. Toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum. Blz. 219
07. Versterken aantrekkelijkheid (meubelboulevard) Ekkersrijt. Blz. 220
08. Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven. Blz. 221
Klimaat Blz. 222
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 223
Wat gaat het kosten? Blz. 224
Nieuw beleid Blz. 225
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 226
Wat willen we bereiken? Blz. 227
Relevante beleidsnota's Blz. 228
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 229
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen Blz. 230
01. Een reëel en structureel sluitende begroting. Blz. 231
02. Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken. Blz. 232
03. Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen. Blz. 233
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 234
Wat gaat het kosten? Blz. 235
Nieuw beleid Blz. 236
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 237
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 238
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 239
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 240
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 241
Beleidsindicatoren Blz. 242
Collegeprogramma Blz. 243
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 244
"Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel" Blz. 245
Breugel bruist! Blz. 246
Centrum Son - Dorpshuis Blz. 247
Duurzaamheid - Energietransitie Blz. 248
Mobiliteit - Veiligheid in het verkeer Blz. 249
Nulde lijn samenleving - Wonen, welzijn en zorg Blz. 250
Regionale samenwerking Blz. 251
Veiligheid (Inwoners leven in een veilige woonomgeving) Blz. 252
Veiligheid (Het buitengebied en ondernemers worden beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit Blz. 253
Burgerparticipatie Blz. 254
Burgerparticipatie (bestuursstijl - werkwijze gemeenteraad) Blz. 255
Paragrafen Blz. 256
Lokale heffingen Blz. 257
Inleiding Blz. 258
Beleid Blz. 259
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 260
Afvalstoffenheffing Blz. 261
Reinigingsrechten Blz. 262
Rioolheffing Blz. 263
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 264
Leges Blz. 265
Overige belastingen Blz. 266
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 267
Overzicht tarieven Blz. 268
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 269
Inleiding Blz. 270
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 271
Top 15 inventarisatie van de risico's Blz. 272
Top 15 risico's Blz. 273
Weerstandscapaciteit in cijfers Blz. 274
Financiële kengetallen Blz. 275
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 276
Inleiding Blz. 277
Wegen en weginspectie Blz. 278
Openbare verlichting Blz. 279
Civieltechnische kunstwerken Blz. 280
Groenvoorzieningen Blz. 281
Riolering Blz. 282
Gebouwen Blz. 283
Speeltoestellen Blz. 284
Financiering Blz. 285
Inleiding Blz. 286
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 287
Financieringsbehoefte Blz. 288
Renterisicobeheer Blz. 289
Leningenportefeuille Blz. 290
Bedrijfsvoering Blz. 291
Inleiding Blz. 292
Organisatie die we willen zijn Blz. 293
Informatievoorziening Blz. 294
Control Blz. 295
Kengetallen Blz. 296
Overzicht overhead Blz. 297
Verbonden partijen Blz. 298
Inleiding Blz. 299
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 300
Vennootschappen en coöperaties Blz. 301
Stichtingen en verenigingen Blz. 302
Grondbeleid Blz. 303
Inleiding Blz. 304
Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte) Blz. 305
Complex Ekkersrijt Blz. 306
Project Akkerpad Blz. 307
Project Centrum Breugel Blz. 308
Nota Grondbeleid Blz. 309
Winstneming Blz. 310
Financiële begroting Blz. 311
Overzicht van baten en lasten Blz. 312
Overzicht van baten en lasten Blz. 313
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 314
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 315
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 316
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 317
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 318
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 319
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 320
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 321
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 322
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 323
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 324
Programma 7. Sociale zaken Blz. 325
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 326
Programma 9. Milieu en duurzaamheid Blz. 327
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 328
Programma 11. Economie Blz. 329
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 330
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 331
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 332
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 333
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 334
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 335
Geprognosticeerde balans Blz. 336
Geprognosticeerde balans Blz. 337
EMU-saldo Blz. 338
EMU-saldo Blz. 339
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 340
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 341
Overzicht van investeringen Blz. 342
Overzicht van investeringen Blz. 343
Reserves en voorzieningen Blz. 344
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 345
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 346
Toelichting op de reserves Blz. 347
Inleiding Blz. 348
Algemene reserve vast Blz. 349
Algemene reserve bouwgrond Blz. 350
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 351
Algemene risicovoorziening Blz. 352
Aanleg west structuur Blz. 353
Recreatie-en natuurgebied West Blz. 354
Verkoop Obragas Blz. 355
Aandelen verkoop HNG Blz. 356
Centrum ontwikkeling Son en Breugel Blz. 357
Egalisatiereserve wegen Blz. 358
Samenwerking I&A aandeel reserve Son en Breugel Blz. 359
Projectmatig werken Blz. 360
Jeugd en jongerencentrum Blz. 361
Natuurcompensatie Blz. 362
Infrastructurele werken Ekkersrijt Blz. 363
UItvoering groenbeleidsplan Blz. 364
Centrum Breugel Blz. 365
Reserve veiligheidsgelden VRBZO Blz. 366
Dekkingsreserves Blz. 367
Nieuwbouw sporthal Blz. 368
Renovatie Bongerd Blz. 369
Nieuwbouw brandweerkazerne en werf Blz. 370
Dak Emiliusschool Blz. 371
Vijverbergschool Blz. 372
Optimalisatie sportpark SBC Blz. 373
Onderwijshuisvesting 2010 Blz. 374
Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool Blz. 375
Verledden Blz. 376
Parkeren Centrum Son Blz. 377
Renovatie kunstgrasvelden Blz. 378
Slowlane Ekkersrijt Blz. 379
Fietsoversteek Bestseweg Blz. 380
DO gemeentehuis losse werkplekinrichting Blz. 381
Nieuwbouw sporthal de Bongerd Blz. 382
Ruysdaelstraat kosten omgeving school Blz. 383
Infrastructurele werken Ekkersrijt- Eindhovenseweg Blz. 384
Infrastructurele werken Ekkersrijt-HOV Blz. 385
Toelichting op de voorzieningen Blz. 386
Voorzieningen Blz. 387
Overige voorzieningen Blz. 388
Voorziening pensioen wethouders Blz. 389
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's Blz. 390
Verliesvoorziening Torenstraat Blz. 391
Voorzieningen onderhoud en egalisatie Blz. 392
Onderhoud gemeentelijke gebouwen Blz. 393
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 394
Bijdrage financieringsschap Bosgebied West Blz. 395
Voorziening riolering Blz. 396
Voorziening afval Blz. 397
Niet gepresenteerd in balans Blz. 398
Verliesvoorziening GREX Blz. 399
Voorziening achtergestelde lening Wolfswinkel Blz. 400
Verliesvoorziening Willemstraat 26 Blz. 401
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 402
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 403
Toelichting op de financiële positie Blz. 404
Toelichting op de financiële positie Blz. 405
Eigen begroting raad Blz. 406
Eigen begroting raad Blz. 407
Bijlagen Blz. 408
Aangenomen amendement en motie Blz. 409
Aangenomen amendement Blz. 410
Aangenomen motie Blz. 411
Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies Blz. 412
Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies Blz. 413
Vaststellingsbesluit Blz. 414
Vaststellingsbesluit Blz. 415
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap