Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Meerjarenbegroting 2019-2022 Blz. 1  
Meerjarenbegroting 2019-2022 Blz. 2  
Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Algemene inleiding Blz. 6  
Proces van kadernota naar begroting Blz. 7  
Proces van kadernota naar begroting Blz. 8  
Vertrekpunt kadernota Blz. 9  
Vertrekpunt kadernota Blz. 10  
Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting Blz. 11  
Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting Blz. 12  
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 13  
Wat willen we bereiken? Blz. 14  
Relevante beleidsnota's Blz. 15  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 16  
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes Blz. 17  
01. Ontwikkelen nieuwe bestuursstijl. Blz. 18  
02. Jeugdgemeenteraad Blz. 19  
03. Inzetten van communicatie als strategisch instrument. Blz. 20  
04. Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting. Blz. 21  
05. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen. Blz. 22  
06. Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid. Blz. 23  
07. Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten. Blz. 24  
Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente Blz. 25  
08. Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid. Blz. 26  
09. Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei. Blz. 27  
10. Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. Blz. 28  
Klimaat Blz. 29  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 30  
Wat gaat het kosten? Blz. 31  
Nieuw beleid Blz. 32  
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 33  
Wat willen we bereiken? Blz. 34  
Relevante beleidsnota's Blz. 35  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 36  
Tevreden klanten Blz. 37  
01. Dienstverlening met hoge kwaliteit. Blz. 38  
02. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken). Blz. 39  
03. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie. Blz. 40  
Klimaat Blz. 41  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 42  
Wat gaat het kosten? Blz. 43  
Nieuw beleid Blz. 44  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 45  
Wat willen we bereiken? Blz. 46  
Relevante beleidsnota's Blz. 47  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 48  
Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving Blz. 49  
01. Inwoners ervaren een veilig gevoel. Blz. 50  
02. Inwoners wonen in een leefbare omgeving. Blz. 51  
03. Inwoners ervaren minder overlast. Blz. 52  
Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving Blz. 53  
04. Het aantal woninginbraken neemt af. Blz. 54  
05. De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel. Blz. 55  
06. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind. Blz. 56  
Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit Blz. 57  
07. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel. Blz. 58  
08. Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder. Blz. 59  
Klimaat Blz. 60  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 61  
Wat gaat het kosten? Blz. 62  
Nieuw beleid Blz. 63  
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 64  
Wat willen we bereiken? Blz. 65  
Relevante beleidsnota's Blz. 66  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 67  
Goede bereikbaarheid Blz. 68  
01. Fietsers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen. Blz. 69  
02. Het bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg. Blz. 70  
03. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar. Blz. 71  
Veilige openbare ruimte en verkeersdeelname Blz. 72  
04. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer. Blz. 73  
05. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen. Blz. 74  
Leefbare (woon)omgeving Blz. 75  
06. Lokale voorzieningen zijn voor een ieder goed bereikbaar. Blz. 76  
07. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte. Blz. 77  
Duurzaam investeren Blz. 78  
08. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal. Blz. 79  
Klimaat Blz. 80  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 81  
Wat gaat het kosten? Blz. 82  
Nieuw beleid Blz. 83  
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 84  
Wat willen we bereiken? Blz. 85  
Relevante beleidsnota's Blz. 86  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 87  
Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs. Blz. 88  
01. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma. Blz. 89  
02. Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken. Blz. 90  
03. Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk. Blz. 91  
Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien. Blz. 92  
04. Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst. Blz. 93  
05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid. Blz. 94  
06. Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk. Blz. 95  
Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten Blz. 96  
07. Integreren van sport in het sociaal domein. Blz. 97  
08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen. Blz. 98  
09. Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten. Blz. 99  
10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering. Blz. 100  
Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd Blz. 101  
11. Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel Blz. 102  
12. Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties. Blz. 103  
Klimaat Blz. 104  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 105  
Wat gaat het kosten? Blz. 106  
Nieuw beleid Blz. 107  
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 108  
Wat willen we bereiken? Blz. 109  
Relevante beleidsnota's Blz. 110  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 111  
Leefbare (woon)omgeving Blz. 112  
01. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving. Blz. 113  
02. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen. Blz. 114  
03. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen. Blz. 115  
Goed vertoeven Blz. 116  
04. Inwoners kunnen elkaar bij diverse activiteiten en op verschillende plekken in het dorp ontmoeten. Blz. 117  
05. Inwoners kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten. Blz. 118  
06. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren. Blz. 119  
Leefbare (woon)omgeving Blz. 120  
07. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu. Blz. 121  
08. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit. Blz. 122  
Klimaat Blz. 123  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 124  
Wat gaat het kosten? Blz. 125  
Nieuw beleid Blz. 126  
Programma 7. Sociale zaken Blz. 127  
Wat willen we bereiken? Blz. 128  
Relevante beleidsnota's Blz. 129  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 130  
Inkomensondersteuning Blz. 131  
01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen Blz. 132  
Iedereen moet kunnen meedoen Blz. 133  
02. Maatschappelijke deelname en bieden van ondersteuning (CMD) Blz. 134  
Iedereen aan het werk Blz. 135  
03. Ondersteunen naar betaald werk waarbij eigen rol en verantwoordelijkheid voorop staan Blz. 136  
Klimaat Blz. 137  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 138  
Wat gaat het kosten? Blz. 139  
Nieuw beleid Blz. 140  
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 141  
Wat willen we bereiken? Blz. 142  
Relevante beleidsnota's Blz. 143  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 144  
Veilig opgroeien en opvoeden Blz. 145  
01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit. Blz. 146  
02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten. Blz. 147  
03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie Blz. 148  
04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst. Blz. 149  
Iedereen kan meedoen Blz. 150  
05. Iedereen moet kunnen participeren. Blz. 151  
06. Mensen zijn financieel zelfredzaam. Blz. 152  
07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat. Blz. 153  
Samen wonen en leven Blz. 154  
08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel. Blz. 155  
09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen. Blz. 156  
10. Mensen zijn sociaal actief. Blz. 157  
11. Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen. Blz. 158  
Klimaat Blz. 159  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 160  
Wat gaat het kosten? Blz. 161  
Nieuw beleid Blz. 162  
Programma 9. Milieu en duurzaamheid Blz. 163  
Wat willen we bereiken? Blz. 164  
Relevante beleidsnota's Blz. 165  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 166  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar Blz. 167  
01. Maatschappelijke betrokkenheid: samen met de samenleving en verschillende stakeholders gaan we invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen waarbij het proces centraal staat en de.... Blz. 168  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het klimaat en handelen hiernaar. Blz. 169  
02. In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en.... Blz. 170  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 171  
03. In 2030 is de fysieke leefomgeving waarin we leven effectief ingericht waarbij het behoud en herstel van de (oorspronkelijke) biodiversiteit centraal staat en..... Blz. 172  
04. In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen. Blz. 173  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. Blz. 174  
05. We verplaatsen ons in onze fysieke leefomgeving met behulp van duurzame energiebronnen Blz. 175  
06. Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting. Blz. 176  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelt hiernaar. Blz. 177  
07. In Son en Breugel gebruiken we alleen nog materialen van gezonde en natuurlijke herkomst waarbij we zoveel mogelijk inzetten op hergebruikte materialen. Blz. 178  
08. Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen. Blz. 179  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 180  
09. Wij bieden kansen aan hen die dat nodig hebben en zorgen dat de omgeving waarin gewerkt wordt je inspireert, verzorgt en voedt. Onze omgeving brengt je fysiek en mentaal in balans. Blz. 181  
10. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk. Blz. 182  
Klimaat Blz. 183  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 184  
Wat gaat het kosten? Blz. 185  
Nieuw beleid Blz. 186  
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 187  
Wat willen we bereiken? Blz. 188  
Relevante beleidsnota's Blz. 189  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 190  
Een gezonde en leefbare leefomgeving Blz. 191  
01. De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving. Blz. 192  
02. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie..... Blz. 193  
Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente Blz. 194  
03. Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'. Blz. 195  
04. Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'. Blz. 196  
Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel Blz. 197  
05. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving. Blz. 198  
06. Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021. Blz. 199  
Een levendig, groen en vitaal dorp Blz. 200  
07. Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten. Blz. 201  
08. Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen. Blz. 202  
Klimaat Blz. 203  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 204  
Wat gaat het kosten? Blz. 205  
Nieuw beleid Blz. 206  
Programma 11. Economie Blz. 207  
Wat willen we bereiken? Blz. 208  
Relevante beleidsnota's Blz. 209  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 210  
Duurzame economische structuur Blz. 211  
01. Scheppen van goede voorwaarden voor versterking Son en Breugelse én regionale economie door regionale en lokale beleidsontwikkeling en uitvoering. Blz. 212  
02. Structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE. Blz. 213  
03. Vergroten arbeidsmarktparticipatie. Blz. 214  
Ruimte om te ondernemen Blz. 215  
04. Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt Blz. 216  
05. Intensiveren relatiebeheer. Blz. 217  
Aantrekkelijk verblijfsklimaat Blz. 218  
06. Toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum. Blz. 219  
07. Versterken aantrekkelijkheid (meubelboulevard) Ekkersrijt. Blz. 220  
08. Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven. Blz. 221  
Klimaat Blz. 222  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 223  
Wat gaat het kosten? Blz. 224  
Nieuw beleid Blz. 225  
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 226  
Wat willen we bereiken? Blz. 227  
Relevante beleidsnota's Blz. 228  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 229  
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen Blz. 230  
01. Een reëel en structureel sluitende begroting. Blz. 231  
02. Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken. Blz. 232  
03. Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen. Blz. 233  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 234  
Wat gaat het kosten? Blz. 235  
Nieuw beleid Blz. 236  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 237  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 238  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 239  
Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 240  
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 241  
Beleidsindicatoren Blz. 242  
Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 243  
"Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel" Blz. 244  
Breugel bruist! Blz. 245  
Centrum Son - Dorpshuis Blz. 246  
Duurzaamheid - Energietransitie Blz. 247  
Mobiliteit - Veiligheid in het verkeer Blz. 248  
Nulde lijn samenleving - Wonen, welzijn en zorg Blz. 249  
Regionale samenwerking Blz. 250  
Veiligheid (Inwoners leven in een veilige woonomgeving) Blz. 251  
Veiligheid (Het buitengebied en ondernemers worden beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit Blz. 252  
Burgerparticipatie Blz. 253  
Burgerparticipatie (bestuursstijl - werkwijze gemeenteraad) Blz. 254  
Lokale heffingen Blz. 255  
Inleiding Blz. 256  
Beleid Blz. 257  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 258  
Afvalstoffenheffing Blz. 259  
Reinigingsrechten Blz. 260  
Rioolheffing Blz. 261  
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 262  
Leges Blz. 263  
Overige belastingen Blz. 264  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 265  
Overzicht tarieven Blz. 266  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 267  
Inleiding Blz. 268  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 269  
Top 15 inventarisatie van de risico's Blz. 270  
Top 15 risico's Blz. 271  
Weerstandscapaciteit in cijfers Blz. 272  
Financiële kengetallen Blz. 273  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 274  
Inleiding Blz. 275  
Wegen en weginspectie Blz. 276  
Openbare verlichting Blz. 277  
Civieltechnische kunstwerken Blz. 278  
Groenvoorzieningen Blz. 279  
Riolering Blz. 280  
Gebouwen Blz. 281  
Speeltoestellen Blz. 282  
Financiering Blz. 283  
Inleiding Blz. 284  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 285  
Financieringsbehoefte Blz. 286  
Renterisicobeheer Blz. 287  
Leningenportefeuille Blz. 288  
Bedrijfsvoering Blz. 289  
Inleiding Blz. 290  
Organisatie die we willen zijn Blz. 291  
Informatievoorziening Blz. 292  
Control Blz. 293  
Kengetallen Blz. 294  
Overzicht overhead Blz. 295  
Verbonden partijen Blz. 296  
Inleiding Blz. 297  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 298  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 299  
Stichtingen en verenigingen Blz. 300  
Grondbeleid Blz. 301  
Inleiding Blz. 302  
Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte) Blz. 303  
Complex Ekkersrijt Blz. 304  
Project Akkerpad Blz. 305  
Project Centrum Breugel Blz. 306  
Nota Grondbeleid Blz. 307  
Winstneming Blz. 308  
Overzicht van baten en lasten Blz. 309  
Overzicht van baten en lasten Blz. 310  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 311  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 312  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 313  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 314  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 315  
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 316  
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 317  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 318  
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 319  
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 320  
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 321  
Programma 7. Sociale zaken Blz. 322  
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 323  
Programma 9. Milieu en duurzaamheid Blz. 324  
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 325  
Programma 11. Economie Blz. 326  
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 327  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 328  
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten Blz. 329  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 330  
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 331  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 332  
Geprognosticeerde balans Blz. 333  
Geprognosticeerde balans Blz. 334  
EMU-saldo Blz. 335  
EMU-saldo Blz. 336  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 337  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 338  
Overzicht van investeringen Blz. 339  
Overzicht van investeringen Blz. 340  
Reserves en voorzieningen Blz. 341  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 342  
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 343  
Toelichting op de reserves Blz. 344  
Inleiding Blz. 345  
Algemene reserve vast Blz. 346  
Algemene reserve bouwgrond Blz. 347  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 348  
Algemene risicovoorziening Blz. 349  
Aanleg west structuur Blz. 350  
Recreatie-en natuurgebied West Blz. 351  
Verkoop Obragas Blz. 352  
Aandelen verkoop HNG Blz. 353  
Centrum ontwikkeling Son en Breugel Blz. 354  
Egalisatiereserve wegen Blz. 355  
Samenwerking I&A aandeel reserve Son en Breugel Blz. 356  
Projectmatig werken Blz. 357  
Jeugd en jongerencentrum Blz. 358  
Natuurcompensatie Blz. 359  
Infrastructurele werken Ekkersrijt Blz. 360  
UItvoering groenbeleidsplan Blz. 361  
Centrum Breugel Blz. 362  
Reserve veiligheidsgelden VRBZO Blz. 363  
Dekkingsreserves Blz. 364  
Nieuwbouw sporthal Blz. 365  
Renovatie Bongerd Blz. 366  
Nieuwbouw brandweerkazerne en werf Blz. 367  
Dak Emiliusschool Blz. 368  
Vijverbergschool Blz. 369  
Optimalisatie sportpark SBC Blz. 370  
Onderwijshuisvesting 2010 Blz. 371  
Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool Blz. 372  
Verledden Blz. 373  
Parkeren Centrum Son Blz. 374  
Renovatie kunstgrasvelden Blz. 375  
Slowlane Ekkersrijt Blz. 376  
Fietsoversteek Bestseweg Blz. 377  
DO gemeentehuis losse werkplekinrichting Blz. 378  
Nieuwbouw sporthal de Bongerd Blz. 379  
Ruysdaelstraat kosten omgeving school Blz. 380  
Infrastructurele werken Ekkersrijt- Eindhovenseweg Blz. 381  
Infrastructurele werken Ekkersrijt-HOV Blz. 382  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 383  
Voorzieningen Blz. 384  
Overige voorzieningen Blz. 385  
Voorziening pensioen wethouders Blz. 386  
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's Blz. 387  
Verliesvoorziening Torenstraat Blz. 388  
Voorzieningen onderhoud en egalisatie Blz. 389  
Onderhoud gemeentelijke gebouwen Blz. 390  
Voorzieningen door derden beklemde middelen Blz. 391  
Bijdrage financieringsschap Bosgebied West Blz. 392  
Voorziening riolering Blz. 393  
Voorziening afval Blz. 394  
Niet gepresenteerd in balans Blz. 395  
Verliesvoorziening GREX Blz. 396  
Voorziening achtergestelde lening Wolfswinkel Blz. 397  
Verliesvoorziening Willemstraat 26 Blz. 398  
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 399  
Beleid t.a.v. bespaarde rente Blz. 400  
Toelichting op de financiële positie Blz. 401  
Toelichting op de financiële positie Blz. 402  
Eigen begroting raad Blz. 403  
Eigen begroting raad Blz. 404  
Aangenomen amendement en motie Blz. 405  
Aangenomen amendement Blz. 406  
Aangenomen motie Blz. 407  
Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies Blz. 408  
Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies Blz. 409  
Vaststellingsbesluit Blz. 410  
Vaststellingsbesluit Blz. 411