Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

06. Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021.

06. Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021.

Voor het fysieke domein gaan circa 26 wetten, regelingen en circa 120 AMvB’s die momenteel toezien op ruimtelijke ordening, milieu, leefomgeving, wonen, klimaat, energie, water, groen, gezondheid, bouwen, mobiliteit e.d. op in de Omgevingswet. De Omgevingswet wordt gevolgd door 4 nieuwe AMvB's, enkele aanpassingswetten, de Invoeringswet, het Digitale Stelsel Omgevingswet, een Overgangsregeling en dergelijke.
De Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking.
De implementatie van de Omgevingswet zal meerdere jaren gaan kosten. Deze implementatie moet dan ook niet gezien worden als een kortdurend project, maar dient te worden aangepakt als een meerjarig proces.

Een eerste aanzet tot het implementatieproces van de Omgevingswet is vorm gegeven in het Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet Son en Breugel. Middelen zijn beschikbaar gesteld. De operationalisering van de gewenste procesgang van de implementatie van de Omgevingswet en de omgevingsvisie/ het omgevingsplan voor Son en Breugel is in gang gezet zodat in 2019 de werkzaamheden kunnen starten.

Een eerste oefening
Begin 2017 is besloten om de “Visie Sciencepark” niet meer op de traditionele wijze te vertalen in een bestemmingsplan, maar om te anticiperen op de Omgevingswet. In de vorm van een pilot (ook te zien als leerproces en kennismaking met de Omgevingswet) wordt toegewerkt naar een Omgevingsplan Sciencepark voor dit gebied op Ekkersrijt. Daarvoor is formele toestemming van het Ministerie van BZK vereist. Op grond van het intake gesprek hierover met het Ministerie van BZK is vastgesteld dat de werkzaamheden al opgestart konden worden. Medio 2018 is om die reden met de werkzaamheden gestart (opdrachtverlening extern bureau, startbijeenkomst e.d.). Naar verwachting zullen de contouren van het Omgevingsplan Sciencepark in de loop van 2019 zichtbaar worden en zal de vaststellingsprocedure van start kunnen gaan.
Hiermee maakt een deel van de gemeentelijke organisatie en samenleving (hier: bedrijfsleven) kennis met de betekenis van de Omgevingswet en de mogelijkheden van een Omgevingsplan voor een 1e deelgebied in Son en Breugel.
Deze kennis zal een positieve bijdrage gaan opleveren in het verdere implementatieproces Omgevingswet in Son en Breugel als uitvloeisel van de forse stelselherziening die de Omgevingswet vanaf 1 januari 2021 met zich mee gaat brengen.