Uitgaven

3,32%

€ 1.561

x € 1.000
3,32% Complete

Inkomsten

0,12%

€ 56

x € 1.000
0,12% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Programma 4. Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder(s): Jan Boersma en Tom van den Nieuwenhuijzen (Wijkbeheer)

Uitgaven

3,32%

€ 1.561

x € 1.000
3,32% Complete

Inkomsten

0,12%

€ 56

x € 1.000
0,12% Complete

Saldo

0%

€ 0

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Goede bereikbaarheid 1. Fietsers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen.
2. Het bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg.
3. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar.
Veilige openbare ruimte en verkeersdeelname 4. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer.
5. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen.
Leefbare (woon)omgeving 6. Lokale voorzieningen zijn voor een ieder goed bereikbaar.
7. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte.
Duurzaam investeren 8. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen 2016-2020 2016-2020 n.v.t.
Mobiliteitsvisie Son en Breugel 2014-2030 13 maart 2014 n.v.t.
Beleidsnota openbare verlichting n.v.t. 6 oktober 2016 n.v.t.
MJOP civieltechnische kunstwerken 2017-2036 n.v.t. n.v.t
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant 2017 n.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

Goede bereikbaarheid

Doelstellingen

Veilige openbare ruimte en verkeersdeelname

Doelstellingen

Leefbare (woon)omgeving

Doelstellingen

Duurzaam investeren

Doelstellingen

Klimaat

De CO2-reductiedoelstelling die aan het programma Verkeer en Vervoer is verbonden, is ten opzichte van de vorige begroting aangepast (de emissie die samenhangt met het wegverkeer binnen de bebouwde kom en op buitenwegen). Op de andere verkeersstromen (met name de snelwegen) heeft de gemeente niet of nauwelijks invloed. De projecten en activiteiten die de gemeente uitvoert leiden tot een beperkte vermindering van de uitstoot, zoals hierboven is aangegeven.

Geraamd 2019 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Verkeer en vervoer 16.725 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.284 1.354 1.498 1.542 1.595 1.586
2.2 Parkeren 14 26 49 48 48 48
2.5 Openbaar vervoer 25 126 14 14 20 20
Totaal Lasten 1.324 1.506 1.561 1.605 1.663 1.654
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 138 90 56 56 56 56
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 138 90 56 56 56 56

Nieuw beleid

In het totaal van wat mag het kosten is ook het nieuwe beleid opgenomen. De aangedragen wensen voor het nieuwe beleid zijn hieronder opgenomen.

Nieuw beleid programma 2019 2020 2021 2022
Programma 4 Verkeer en vervoer
Mobiliteit en veiligheid in het verkeer I -35.000
Boslaan rode fietssuggestiestroken I -20.000
Bereikbaarheidsakkoord - Regiobrede projecten S -37.339 -37.339 -37.339 -37.339
Bereikbaarheidsakkoord - Programmateam S -9.852 -9.980 -10.110 -10.241
Weginspecties en beheerplan I -12.600 -12.600
Totaal nieuw beleid programma -114.791 -47.319 -60.049 -47.580

Mobiliteit en veiligheid in het verkeer
In het coalitieprogramma is opgenomen dat verkeersdeelnemers, in het bijzonder fietsers, zich in de openbare ruimte veilig voelen en prettig aan het verkeer kunnen deelnemen. Hierom gaan we een fietsvisie opstellen.

Boslaan rode fietssuggestiestroken
In de aanpak van de Boslaan worden rode fietssuggestiestroken aangebracht. Deze zijn in de oorspronkelijke aanpak niet voorzien.

Bereikbaarheidsakkoord
Er is een convenant gesloten in de regio om de bereikbaarheid gezamenlijk op te pakken. Dit is de geraamde bijdrage van de gemeente Son en Breugel. Dekking is voorzien vanuit de middelen voor majeure infrastructurele werken. (nr 45).

ereikbaarheidsakkoord programmateam
Het programmateam maakt onderdeel uit van het bereikbaarheidsakkoord en er zal ook ambtelijke inzet worden gevraagd. Mogelijke vervanging kan hieruit worden betaald.

Weginspecties en beheerplan
Eén keer in de twee jaar worden de verhardingen middels een globale visuele inspectie in beeld gebracht. De laatste keer zijn de verhardingen in 2017 geïnspecteerd. Tijdens de inspectie worden alle verhardingen van trottoirs, wegen ed in beeld gebracht. Tijdens de inspectiewerkzaamheden wordt de technische kwaliteit van verhardingen gekwalificeerd middels beeldkwaliteitsniveaus.