Uitgaven

2,59%
€ 1.221
x € 1.000
2,59% Complete

Inkomsten

0,03%
€ 12
x € 1.000
0,03% Complete

Saldo

0%
€ 0
x € 1.000

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Hans Gaillard en Tom van den Nieuwenhuizen (dierenwelzijn)

Uitgaven

2,59%
€ 1.221
x € 1.000
2,59% Complete

Inkomsten

0,03%
€ 12
x € 1.000
0,03% Complete

Saldo

0%
€ 0
x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving 1.  Inwoners ervaren een veilig gevoel.
2.  Inwoners wonen in een leefbare omgeving.
3.  Inwoners ervaren minder overlast.
Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving 4.  Het aantal woninginbraken neemt af.
5.  De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel.
6.  De crisisorganisatie is opgeleid en getraind.
Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit 7.  Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel.
8.  Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder.

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Integrale Veiligheid gemeente Son en Breugel 2019-2022 2019 - 2022 20 december 2018
Nota Handhavingsbeleid 2019-2022 2019 - 2022 20 december 2018
Uitvoeringsprogramma's veiligheid 2019
Uitvoeringsprogramma handhaving 2019 2019

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

Klimaat

Terug naar navigatie - Klimaat

In het Programma Veiligheid en handhaving' zijn geen CO2 reductiedoelstellingen opgenomen. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Wel wordt middels andere programma's op een integrale wijze een bijdrage geleverd aan deze doelstellingen. De resultaten daarvan komen ten goede van andere programmaonderdelen.

Geraamd 2019 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Veiligheid en handhaving 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) voert de taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de  gemeenschappelijke meldkamer, door:

  • Adequaat  te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven.
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot onze taak.
  • Het - samen met de GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 764 794 828 860 892 910
1.2 Openbare orde en veiligheid 376 384 393 408 406 406
Totaal Lasten 1.140 1.178 1.221 1.268 1.298 1.316
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4 4 4 4 4 4
1.2 Openbare orde en veiligheid 11 8 8 8 8 8
Totaal Baten 15 12 12 12 12 12

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

In het totaal van wat mag het kosten is ook het nieuwe beleid opgenomen. De aangedragen wensen voor het nieuwe beleid zijn hieronder opgenomen.

Nieuw beleid programma 2019 2020 2021 2022
Programma 3 Openbare orde en Veiligheid
Bijdrage basisteamprojectleider ondermijning Dommelstroom I -11.720 -11.720
Aanpak/handhaving woonwagenlocaties I -10.000 -10.000
Dierenasiel S -15.000 -15.000 -15.000
Totaal nieuw beleid programma -21.720 -36.720 -15.000 -15.000

Bijdrage basisteamprojectleider ondermijning Dommelstroom
In het kader van de aanpak ondermijnende criminaliteit binnen het basisteam Dommelstroom is de wens van de Driehoek plus (plus staat voor de Belastingdienst) een fulltime basisteam projectleider aan te stellen. Deze projectleider is de linking-pin en aanjager die er onder andere voor moet zorgen dat overheden weerbaarder worden en dat de informatiehuishouding voor de gemeenten binnen het basisteam op orden komen en blijven.
De projectleider moet er ook voor zorgen dat er vanuit gemeenten meer signalen van ondermijnende criminaliteit worden aangedragen die integraal worden opgepakt. Uitgangspunt is een bijdrage per inwoner. Een totaalbedrag van € 11.720,-.

Aanpak/handhaving woonwagenlocaties
Op meerdere woonwagenlocaties is er sprake van illegale bouw en het in gebruik nemen van gemeentegronden. Brandveiligheid is met name Eemshof een aandachtsveld. We sluiten niet uit dat op woonwagenlocaties meerdere zaken spelen die onze aandacht vragen. Het is aan te bevelen om vanuit een gecoördineerde integrale aanpak in samenspraak met de bewoners, de woonwagenlocaties aan te pakken, zodat ook problemen/vraagstukken op andere beleidsvelden aandacht kunnen krijgen als dit nodig is. Hiermee bereiken we de situatie dat er sprake is van een reguliere woonstraat. We adviseren te starten op Eemshof omdat daar brandveiligheid en illegale bouw aandachtspunten zijn. Hierover moet nog een besluit worden genomen.

Dierenasiel
Het bedrag wat de gemeente Son en Breugel nu aan de Dierenbescherming betaalt is opgebouwd uit een component kosten dienstverlening en een component huisvesting. De component huisvesting is nu erg laag omdat de huidige huisvesting aan de Doornackers in Eindhoven is afgeschreven. Als de Dierenbescherming in een nieuw gebouw aan de Kanaaldijk Noord zit, zal het bedrag aan huisvestingskosten hoger worden. Daarom zal met ingang van 2020 het bedrag wat betaald moet worden met € 0,89 per inwoner verhoogd worden.