Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk het analyseoverzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

De analyse van het overzicht baten en lasten was in voorgaande begrotingsboekwerken opgenomen in de beleidsbegroting onder het onderdeel "wat mag het kosten". Vanwege de vergelijkbaarheid met de jaarrekening is de verschillenanalyse opgenomen onder deze paragraaf. In de verschillenanalyse worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2019 van deze begroting (2019 nieuw) en het jaar 2019 van de meerjarenbegroting 2018-2021 (2019 oud). De verschuivingen over de programma's door de nieuwe indeling in de taakvelden is per programma apart benoemd in de verschillenanalyse.

Bij elk programma is het onderdeel "toerekening salarissen / door-verdeling uren" opgenomen. Voorgaande jaren werd gebruik gemaakt van de kostenverdeelstaat. De kostenverdeelstaat is de methode om de algemene kosten van de gemeente zoals o.a. salarissen, huisvesting, bedrijfsvoering (samenwerking met Dienst Dommelvallei) door te verdelen naar de diverse beleidsproducten en programma's. Deze door-verdeling werd berekend door een uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal productieve uren.
Vanwege de wijzigingen in het BBV is deze methode niet langer toegestaan. De salariskosten worden nu eerst zoveel mogelijk direct toebedeeld aan taakvelden. De overhead blijft staan op het taakveld overhead en wordt niet toebedeeld aan andere taakvelden, behalve bij het taakveld grondexploitatie. Deze uitzondering is gemaakt, omdat het niet toerekenen van overhead aan dergelijke investeringskosten anders zou leiden tot een begrotingstekort. Dit zorgt ervoor dat er op elk programma flinke verschuivingen zijn ontstaan doordat niet langer de salaris inclusief overhead wordt toebedeeld, maar alleen salariskosten.
Daarnaast wordt extracomptabel de overhead toebedeeld aan de taakvelden afval, riolering en aan de leges. Dit is inzichtelijk gemaakt in de paragraaf lokale heffingen.

Analyse overzicht van baten en lasten

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
2019 2020 2021 2022
Omschrijving Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
 Programma 1 Bestuurlijke zaken
Wachtgeld wethouder 20.712
Herdenking 17 september 2019 100.000
Programma 2 publieke dienstverlening
Verkiezingen 95.000 35.925 35.000 65.000
Programma 3 Veiligheid en handhaving
Veiligheidsmonitor 20.000 20.000
Bijdrage basisteamprojectleider  ondermijning Dommelstroom 11.720 11.720
Aanpak/handhaving woonwagenlocaties 20.000
Programma 4 Verkeer en vervoer
Weginspecties en beheerplan 12.600 12.600
Opstellen fietsvisie 35.000
Eindhovense weg 207.339
HOV 113.000
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur
Kunst op rotondes 8.000
Tijdelijke huisvesting bibliotheek 97.815
Huur units vestzaktheater 4.000
Ondersteuning verbetering duurzaamheid sportaccommodaties 15.000
Rode fietsstroken op Boslaan 20.000
Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Uitvoering groenbeleidsplan 36.000 34.000 24.000
Stika 5.000
Programma 7 Sociale zaken
Programma 8 Zorg en Welzijn
Opvang vluchtelingen 132.750 153.000
Programma 9 Milieu/ Duurzaamheid
Opstellen Energievisie 40.000
Route gasloze wijken 80.000
Programma 10 Ruimtelijke inrichting
Inkomsten en uitgaven bouwrijpe gronden Sonniuspark 11.913.402 11.918.313 1.420.747 1.425.658 509.749 514.660 509.749 515.829
Kosten verkoop agrarische gronden 15.256 15.256 15.256
Omgevingswet 125.000 92.000
Opstellen geconsolideerde versies van de bestemmingsplannen 32.500
Extra werkzaamheden t.b.v. bp buitengebied 10.000
Woningmarkt behoefte onderzoek 15.000
Programma 11 Economie
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Post onvoorzien incidenteel 80.000 80.000 80.000 80.000
Onderuitputting kapitaallasten 320.951 219.597 7.445 43.188
Stelpost baten subsidies 25.000 25.000 25.000
Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel (in 2017 deels ingezet voor voorbereidingskrediet gemeentehuis) 150.000 50.000
Vennootschapsbelasting 273.159 221.241 221.241 221.241
Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel 229.915 114.958 75.000
Tijdelijke huisvesting bibliotheek 97.815
Projectcapaciteit Informatiebeleidsprojecten 60.000
Projecten bedrijfsvoering 231.523 116.566
Bijdrage uit bestemmingsreserves
Uitvoering groenbeleidsplan 36.000 34.000 24.000
Kunst op rotondes 8.000
Huur units vestzaktheater 4.000
Storting in reserve centrumontwikkeling Son en Breugel tbv MFA Son 70.000 70.000 70.000
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte
Vennootschapsbelasting 273.159 221.241 221.241 221.241
Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel 150.000 50.000
Bijdrage omgevingswet 125.000 92.000
Eindhovenseweg 207.399
HOV 113.000
Nadelig saldo 561.462 116.084 93.927 201.022
Overhead
Voorbereidingskrediet gemeentehuis 229.915 114.958
Jubilea 12.044 8.485 8.485
 Totaal      14.022.103   14.013.646     2.476.627  2.540.089    869.155     1.100.169    74.178     1.103.092
Incidenteel saldo baten en lasten -8.457 63.462 231.014 328.914
Totaal incidenteel saldo na beleidskeuzes -8457 63462 231014 328914
Totaal Begrotingssaldo 0 0 0 0
Begrotingssaldo 0 0 0 0
Begrotingssaldo structureel -8457 63462 231014 328914

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
2019 2020 2021 2022
Omschrijving Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen
DR Nieuwbouw Sporthal 98.520 98.520 98.520 98.520
DR Renovatie de Bongerd 13.134 13.134 13.134 13.134
DR Nieuwbouw brandweerkzarne en werf 75.613 75.613 75.613 75.613
DR dak Emiliusschool 16.751 16.751 16.751 16.751
DR Vijverbergschool 10.038 10.038 10.038 10.038
DR Optimalisatie sportpark SBC 37.738 37.738 37.738 37.738
DR Onderwijshuisvesting 2010 3.380 0 0 0
DR Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool 1.480 1.480 1.480 1.480
DR verledden 110.793 110.793 110.793 110.793
DR Parkeren Centrum Son 22.700 22.700 22.700 22.700
DR renovatie kunstgr velden 68.565 68.565 68.565 68.565
DR Slowlane Ekkersrijt 5.560 5.560 5.560 5.560
DR fietsoversteek Bestseweg 5.939 5.939 5.939 5.939
DR gemeentehuis losse werkplekinrichtig 0 0 0 38.593
DR nieuwbouw sporthal de Bongerd 0 4.750 4.750 4.750
DR Ruysdaelstraat kst omgeving school 2.000 2.000 2.000 2.000
DR Infr. Werken Ekk- Eindhovenseweg 0 61.720 61.720 61.720
DR Infr. Werken Ekkersrijt HOV 0 0 4.520 4.520
Reserve I&A Dienst Dommelvallei 134.357 63.433 8.097 8.097
Verkoop HNG 78.950 84.818 0 0
Totaal 0 685.518 0 683.552 0 547.918 0 586.511