Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

02. In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en....

02. In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en....

....we dragen actief bij aan een fossiel-vrije energievoorziening.

 

Deze doelstelling is onder de noemer Energietransitie benoemd als focusgebied in het Collegeprogramma. Onderstaande projecten dragen bij aan een klimaatneutraal Son en Breugel in 2030:

a. Zonnepanelenproject De Groene Zone:
Het regionale zonnepanelenproject biedt volledig ontzorgd en met vóórfinanciering door de gemeente zonnepanelen aan voor particuliere woningeigenaren, (sport)verenigingen, VVE’s en scholen. Er zijn ongeveer 500 plaatsen beschikbaar (gemiddeld 16 panelen). Om dit onder de aandacht te krijgen, is een samenwerking met Buurkracht (zie b.) opgezet, zodat inwoners op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met het project. In 2018 zijn de eerste zonnepanelen geplaatst. Dit project bespaart 913 ton CO2 per jaar.
Daarnaast denkt de gemeente mee over het plaatsen van zonnepanelen op de Emiliusschool (145.000 kWh) en op het clubhuis van SBC (56.750 kWh). In totaal bespaart dit ongeveer 96 ton CO2 per jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met het zo snel mogelijk vol leggen van de SBC-kantine en met een effectief dakoppervlak van 445m2.

b. Buurkracht:
Buurkracht is onderdeel van Enexis/Enpuls. Op basis van een laagdrempelige en bewezen methode werkt het met buurtteams samen om energiebesparingen in de wijk gezamenlijk vorm te geven. De conversie is hoog en de MRE zet hier ook sterk op in. Het initiatief en de verantwoordelijkheid liggen bij de inwoners. SonenbreugelVerbindt en Sonenergie worden hier actief in betrokken. Een gemiddelde wijkaanpak bespaart 11 tot 15 ton CO2 per jaar.

c. Verduurzamen van Ekkersrijt:
Een groot deel van de CO2 uitstoot in Son en Breugel wordt veroorzaakt door de industrie. Om bedrijven te stimuleren met elkaar samen te werken op het gebied van duurzaamheid en de voordelen hiervan in te zien, is in samenwerking met RVO en de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) een duurzaamheidsscan uitgevoerd bij 37 bedrijven die als trekkers het verschil kunnen gaan maken. Uit de scan zijn kansrijke onderwerpen en mogelijke samenwerkingen bepaalt. Samen met de bedrijven, de Wageningen Universiteit, de BOM, de OVE en een adviesbureau wordt bekeken hoe Ekkersrijt duurzaam gemaakt kan worden.

d. Route gasloze wijken:
Het kabinet heeft aangegeven dat alle gemeenten (vóór 2021) een routeplan voor aardgasloze wijken moeten opstellen. Een dergelijk routeplan geeft aan welke wijken wanneer van het gas af gaan en is ook een bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Het routeplan moet door een extern bureau worden opgesteld onder regie van de gemeente. Om dat extern bureau te kunnen werven wordt samen met Enpuls, SonenbreugelVerbindt en Sonenergie een projectplan opgesteld. Het projectplan wordt informatief met Commissie GZ besproken. Het routeplan zelf levert geen CO2 reductie op. Het aantal vastgoedobjecten (5.412) is verantwoordelijk voor in totaal 27.450 CO2 uitstoot. Per wijk van ongeveer 200 woningen kan dus een besparing van wel 1000 ton CO2 opleveren, er vanuit gaande dat de vraag naar elektra gelijk blijft of zelf wordt opgewekt.

e. Energievisie:
In 2019 moet een Regionale Energie- en Klimaat Strategie worden opgesteld over de potentiële ruimte voor duurzame energieopwekking in de regio. Dit wordt in MRE verband opgepakt samen met de provincie Noord Brabant en netwerkbeheerder Enexis.
Daarnaast moeten we een eigen Energievisie opstellen om te bepalen hoe we willen omgaan met de ruimtelijke impact van de verschillende duurzame energieopwekkingsmogelijkheden. Bij het opstellen van de visies worden verschillende maatschappelijke partners betrokken zoals Sonenergie, ZLTO en IVN. Ook de commissie GZ wordt betrokken.

f. Klimaatbegroting:
Het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid is opgenomen in de P&C cyclus (kadernota, begroting en jaarrekening) waardoor de Raad rechtstreeks betrokken is bij de (resultaten van) duurzaamheidsprojecten. De klimaatbegroting geeft hier inzicht in en berekent ook de CO2 impact van alle andere (voorgenomen) plannen die gemeentebreed worden voorgesteld/uitgevoerd. Dit proces wordt samen met de budgethouders, de duurzaamheidsmedewerkers en het Energiebureau doorlopen.

g. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI):
Door de ondertekening van het MVI manifest en het bijbehorende actieplan MVI wordt bij alle aanbestedingen structureel rekening gehouden met duurzaamheid, social return en lokale/regionale werkgelegenheid. Hierover adviseren BIZOB, de WSD en de duurzaamheidsmedewerkers bij alle inkoopstrategieën. De verantwoordelijkheid voor het behalen van de CO2 doelstellingen blijft bij de budgethouder liggen.

h. Verduurzamen maatschappelijk vastgoed:
Ten behoeve van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed is door Strukton een onderzoek uitgevoerd. Hieruit volgt welke duurzaamheidsmaatregelen nodig zijn om het maatschappelijk vastgoed in 2020 klimaatneutraal te realiseren. Dit onderzoek wordt besproken in de commissie GZ om gezamenlijk de richting te bepalen. De CO2 besparing wordt afzonderlijk bepaald binnen het project en is nu nog onbekend.

Inspanningen ten behoeve van deze doelstelling komen ook terug in programma 10.