Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

07. Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten.

07. Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten.

Vorm geven, planvoorbereiding, planprocedures diverse ontwikkelingslocaties
Op dit moment is er sprake van meerdere ontwikkelingslocaties en vraagstellingen. De vraag is hoe die invulling kunnen geven aan een gewenste koers “welke locatie willen wij voor een bepaalde vraag en programmering inzetten voor de realisatieperiode 2021/2022 – 2024/2025”. Om betrokkenheid - zoals aangegeven in het coalitieakkoord - te borgen worden over het proces daar naar toe met de commissie en raad gesprekken gevoerd.
Een integrale afweging van deze locaties, vragen en initiatieven is aan de orde om goede en verantwoorde keuzes te maken in onder meer de programmering, (woon)kwaliteiten, sociale cohesie, de bijdrage aan alle door de raad vastgelegde beleidsambities en de inzet van het schaarser worden van het aantal ontwikkelingslocaties.

Om meer inzicht te krijgen over de ontwikkelingen op de woningmarkt (bestaande woningmarkt, nieuwe vragersmarkt) is het gewenst om in 2019 een eigen onafhankelijk onderzoek naar de hiermee samenhangende aspecten uit te laten voeren. Voor 2019 zijn hiervoor kosten geraamd.

Met de commissie GZ wordt periodiek overlegd over het totaal van de ontwikkelingslocaties.

Uitvoering geven aan planprocedures t.b.v. nieuwe initiatieven (bebouwde kommen, Ekkersrijt, buitengebied, initiatieven binnen de gebiedsvisies “Wolfswinkel”, “Keske” en “Driehoek”.)
Voor de diverse deelgebieden zijn ruimtelijke ontwikkelingen begeleid. Als resultante hiervan zijn in 2018 wederom diverse procedures afgerond.

In 2019 zijn door het aantrekken van de woningmarkt en de toenemende druk op deze woningmarkt, nieuwe initiatieven te verwachten. De afwegingskaders voor de initiatieven zijn vastgelegd in de diverse beleidsnotities.
Als resultaat zijn in 2018 meerdere procedures gestart voor diverse bestemmingsplannen t.b.v. onder meer woningbouw. De afhandeling van deze plannen loopt door tot in 2019-2022.
Tegelijkertijd zijn diverse voorbereidingen voor woningbouw getroffen en overige initiatieven begeleid binnen het stedelijk gebied waarvan planprocedures gaan starten in 2018 en volgende jaren.

Uitvoering geven aan de gronduitgifte en woningbouw in Sonniuspark
In maart 2018 is het bestemmingsplan "Sonniuspark; Herziening 2017" onherroepelijk geworden, zodat de voortgang van de woningbouw (ophoging van het maximaal re realiseren woningen is formeel geregeld), de legesinning en de gewenste flexibiliteit is gewaarborgd.

Door de sterk toegenomen vraag in de markt naar woningen en de krapte in aanbod, is stevig ingezet op de kwantitatieve en kwalitatieve projectmatige ontwikkeling. Deze tendens zet zich voort in 2019, opdat de afronding van Sonniuspark de voltooiing nadert. De diverse ontwikkelingen waarborgen een grote diversiteit in aanbod in de verschillende koop- en huursegmenten.
Verder wordt ingezet op de afrondende fase wat betreft de verkoop van vrije sector bouwkavels.

Gedurende de looptijd van het project Sonniuspark wordt de commissie grondgebiedzaken aan de hand van voortgangsrapportages periodiek bijgepraat en geraadpleegd over de ontwikkelingen in Sonniuspark.