Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

08. Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen.

08. Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen.

Woningbouwprogramma Son en Breugel 2016/2020-2030
Dit woningbouwprogramma is een aanvulling op de reeds vastgestelde Woonvisie. Gezien de wijzigingen in wet- en regelgeving en herziene kaders vanuit de regio is het van belang om de te volgen koers voor onze woningbouwprogrammering vanuit onze eigen ambities (Toekomstvisie, Structuurvisie en Woonvisie) in relatie tot onze positie in de regio te actualiseren. Ook in 2019 zal voor de woningbouwprogrammering op de verschillende ontwikkelingslocaties de route zoals beschreven in het nieuwe woningbouwprogramma worden gevolgd.
Dit betekent dat de bouwopgave in relatie tot de woonbehoefte van de diverse woonconsumenten / doelgroepen concreter vorm wordt gegeven.
Voor wat betreft de samenwerking met de corporaties wordt hieraan verder invulling gegeven in de prestatieafspraken.

De bedoeling is dat er in 2018/2019 een evaluatie plaats vindt, wat kan leiden tot een bijstelling. Uw raad word hierbij actief betrokken. Een mogelijke aanpassing zal aan uw raad voor vaststelling worden aangeboden.

Prestatieafspraken
Naar aanleiding van de nieuwe Woningwet zijn in 2017 “prestatieafspraken nieuwe stijl” gemaakt met Woonstichting ‘thuis en Woonbedrijf. Ook de huurdersvertegenwoordigers van beide corporaties zijn hierbij betrokken.

Jaarlijks doen de beide corporaties een zgn. ‘bod’ op de gemeentelijke Woonvisie / Woningbouwprogramma. Via een vaste jaarlijkse wettelijke cyclus leidt dit tot een actualisatie van de prestatieafspraken, waarbij de gemeente meer “in control” is.
Uw raad wordt hierover jaarlijks geïnformeerd door middel van een aparte bijeenkomst over (de voortgang van) de uitvoering van de prestatieafspraken en actuele thema's die hieraan raken.
Tevens worden de mogelijkheden verkend om dit op (sub)regionaal niveau te doen dan wel met gemeenten (belanghouders) waarbij 'thuis en Woonbedrijf ook bezit hebben.