Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

07. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu.

07. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu.

Duurzaam groenbeheer
Ter bescherming van mens en milieu is er inmiddels een landelijk verbod op het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte. We beheerden ons openbaar groen al chemievrij en dat geldt nu voor het gehele openbaar gebied.
Exoten zoals de Japanse Duizendknoop laten zich erg moeilijk bestrijden. Hiervoor zijn chemische middelen nog wel toegestaan, maar niet wenselijk. In 2019 stellen we een actieplan op voor de bestrijding van de exoten.

We hanteren momenteel niveau ‘zilver’ in de Certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer, waarbij we streven naar ‘goud’. Dit meest ambitieuze niveau gaan we behalen door het opstellen van hondenpoepbeleid en eisen te stellen aan o.a. duurzaam verwerken van groen- en zwerfafval. Dit jaar besteden we de verwerking van groenafval aan. We plaatsen meerdere ‘duobakken’ zodat het afval in de openbare ruimte gescheiden ingezameld wordt. Ook het aantal blikvangers wordt uitgebreid. Afvalbakken die niet gebruikt worden, halen we weg.
De jeugdgemeenteraad heeft gevraagd om de mogelijkheden voor ‘honden uitlaatvelden’ te onderzoeken. Dit onderzoek wordt in 2019 afrond.
Plantmateriaal kopen we sinds een aantal jaar duurzaam in. Bij duurzaam groenbeheer leggen we de link naar het zonnepanelen project. Grote bomen worden niet gekapt ten faveure van zonnepanelen maar bij de reconstructie en nieuwe plannen stemmen we beide aspecten op elkaar af.

Onderhoud Sonse Heideloop
We hechten grote waarde aan een goed leefklimaat voor onze inwoners. De kwaliteit van onze oppervlaktewateren moet daarom goed zijn. Onlangs zijn er diverse gesprekken gevoerd over lozingen op de Sonse Heideloop. Hoewel de lozingen binnen de gestelde norm vallen is er wel degelijk invloed op de kwaliteit van het water. Hoge lozingstemperaturen, overstromingen door dichtslibbende duikers en hoge concentraties reststoffen hebben negatieve effecten op de waterkwaliteit. In 2016 is er bijvoorbeeld een perceel met warm water overstroomd.
Onlangs is de Sonse Heideloop gedeeltelijk gesaneerd. De GGD heeft inmiddels opnieuw onderzoek naar de waterkwaliteit verricht en de gemeten waardes vallen binnen de normen. Waterschap De Dommel voert de regie over dit proces. Wij blijven er scherp op toezien dat de kwaliteit op orde blijft.